Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Diety sołtysa i radnego – jak uzyskać informację publiczną?

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 12.02.2016

Chciałem w swojej gminie uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakie kwoty otrzymali radny i sołtys w ciągu ostatniej kadencji oraz jakie koszty poniesiono na obsługę radnych. Jak uzyskać taką informację? Czy mogą mi odmówić podania takich danych co do konkretnych osób?

Anna Sufin

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. Nr 782) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Natomiast każdemu, z zastrzeżeniem wyjątków, przysługuje prawo dostępu do tej informacji (art. 2 ust. 1). Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są m.in. organy władzy publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

 

Definicję „informacji publicznej” sformułował na podstawie ustawy Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając, że za takie należy uznać informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym bądź Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone (wyrok NSA z dnia 30.10.2002 r., II SA 181/02, wyrok NSA z dnia 20.10.2002 r., II SA 1956/02, wyrok NSA z dn. 30.10.2002 r., II SA 2036-2037/02 – przywołane za: M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 28).

 

Na mocy art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej (…). Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Trzeba zatem podkreślić, że informacją publiczną jest tylko taka dana, która odnosi się do publicznej sfery działalności osoby.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W orzecznictwie podaje się, iż informacją publiczną są wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne. I tak np. zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2014 r. VIII SA/Wa 412/14 (LEX nr 1508635): „Wprawdzie przepis art. 5 ust. 2 u.d.i.p. ogranicza prawo do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej, jednak ograniczenie wynikające z tego przepisu nie może mieć zastosowania gdy wniosek dotyczy osoby będącej funkcjonariuszem publicznym. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej są organami niezespolonej administracji rządowej. Informacja o wydatkach organu, w tym dotycząca wynagrodzeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom, jest informacją o majątku publicznym i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach przewidzianych w u.d.i.p. Ochrona prywatności jest wyłączona, jeżeli chodzi o osoby pełniące funkcje publiczne i jeżeli dana informacja pozostaje w związku z pełnieniem tej funkcji.”

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 21 maja 2014 r., II SAB/Ke16/14 (LEX nr 1531612) stwierdził: „W stosunku do osób podejmujących się sprawowania funkcji publicznych, sfera ich prywatności w zakresie wyznaczonym przez art. 5 ust. 2 u.d.i.p. będzie ograniczona, a tym samym dostępna publicznie.” Wskazano w orzecznictwie, że informacją publiczną jest informacja o wynagrodzeniu radców prawnych zatrudnionych w urzędach (wyrok WSA w Gdańsku z dn. 11 czerwca 2014 r. II SA/Gd5/14, LEX nr 1485688), jest nią informacja o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego przez wójta, tym bardziej że niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego wiąże się z koniecznością wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, a więc taka informacja dotyczy rozdysponowania środków publicznych (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2014 r. II SAB/O157/14, LEX nr 1482157).

 

Informacją publiczną z pewnością będzie zatem informacja o wynagrodzeniu uzyskanym z tytułu wykonywanej funkcji przez konkretnego radnego (informacja taka pośrednio zawierać będzie tak wysokość stawek i diet, jak i zakres wykonywanych zadań przez radnego – np. pracę w komisjach). Informacją taką będzie również dana o otrzymanych kwotach przez sołtysa z tytułu wykonywania swojej funkcji. Kwestią oczywistą jest bowiem ta, że tak radny, jak i sołtys wykonują funkcję publiczną. Dane o uzyskanym wynagrodzeniu przez te osoby nie mogą być ograniczone ze względu na ich prywatność, bowiem z uwagi na związanie tych danych z wykonywaniem wskazanych funkcji nie są one objęte wyłączeniem z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponieważ koszty obsługi radnych wiążą się z rozdysponowaniem środków publicznych, także ta informacja stanowi informację publiczną.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy) niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (opóźnienie może wynosić maksymalnie 2 miesiące od złożenia wniosku, por. art. 13 ust. 1 i 2 ustawy).

 

Co do formy udostępnienia informacji wypowiada się art. 14 ustawy:

 

Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.”

 

W przypadku gdy istnieje konieczność przekształcenia informacji do formy zgodnej z wnioskiem, organ może zażądać opłaty odpowiadającej kosztom, jakie w związku z tym przekształceniem organ musi ponieść. Organ w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy).

 

W niniejszym wypadku organ może nie posiadać odpowiednich zestawień, stąd jeśli zaistnieje konieczność ich sporządzenia, może obciążyć Pana kosztami tego sporządzenia. Co istotne, odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 3 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

Wyprowadzanie psów – przepisy

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa? Czy można żądać ich usunięcia? Na klatkach schodowych administracja także nakazuje trzymać psy na smyczy i w kagańcu. Czy są jakieś przepisy, które mówią, że taki nakaz może zostać wprowadzony?

Gminna osoba prawna

Czy radny rady gminy może zasiadać w radzie nadzorczej spółki należącej do międzygminnego związku? Czy spółka z o.o. należąca do międzygminnego związku stworzonego przez 3 gminy jest gminną osobą prawną w kontekście art. 24f ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym? W jaki sposób można doprowadzić do uchylenia (stwierdzenia nieważności) uchwały walnego zgromadzenia udziałowców, powołującej do pełnienia obowiązków członka rady nadzorczej radnego gminy, będącej członkiem międzygminnego związku? Uchwała ta została podjęta w październiku 2011 r.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »