.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Diety sołtysa i radnego – jak uzyskać informację publiczną?

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 12.02.2016

Chciałem w swojej gminie uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, jakie kwoty otrzymali radny i sołtys w ciągu ostatniej kadencji oraz jakie koszty poniesiono na obsługę radnych. Jak uzyskać taką informację? Czy mogą mi odmówić podania takich danych co do konkretnych osób?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2014 r. Nr 782) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Natomiast każdemu, z zastrzeżeniem wyjątków, przysługuje prawo dostępu do tej informacji (art. 2 ust. 1). Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są m.in. organy władzy publicznej (art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

 

Definicję „informacji publicznej” sformułował na podstawie ustawy Naczelny Sąd Administracyjny, stwierdzając, że za takie należy uznać informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym bądź Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone (wyrok NSA z dnia 30.10.2002 r., II SA 181/02, wyrok NSA z dnia 20.10.2002 r., II SA 1956/02, wyrok NSA z dn. 30.10.2002 r., II SA 2036-2037/02 – przywołane za: M. Jaśkowska, Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Toruń 2002, s. 28).

 

Na mocy art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej (…). Ograniczenie to nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Trzeba zatem podkreślić, że informacją publiczną jest tylko taka dana, która odnosi się do publicznej sfery działalności osoby.

 

W orzecznictwie podaje się, iż informacją publiczną są wysokości wynagrodzeń osób pełniących funkcje publiczne. I tak np. zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2014 r. VIII SA/Wa 412/14 (LEX nr 1508635): „Wprawdzie przepis art. 5 ust. 2 u.d.i.p. ogranicza prawo do informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej, jednak ograniczenie wynikające z tego przepisu nie może mieć zastosowania gdy wniosek dotyczy osoby będącej funkcjonariuszem publicznym. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej są organami niezespolonej administracji rządowej. Informacja o wydatkach organu, w tym dotycząca wynagrodzeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom, jest informacją o majątku publicznym i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach przewidzianych w u.d.i.p. Ochrona prywatności jest wyłączona, jeżeli chodzi o osoby pełniące funkcje publiczne i jeżeli dana informacja pozostaje w związku z pełnieniem tej funkcji.”

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 21 maja 2014 r., II SAB/Ke16/14 (LEX nr 1531612) stwierdził: „W stosunku do osób podejmujących się sprawowania funkcji publicznych, sfera ich prywatności w zakresie wyznaczonym przez art. 5 ust. 2 u.d.i.p. będzie ograniczona, a tym samym dostępna publicznie.” Wskazano w orzecznictwie, że informacją publiczną jest informacja o wynagrodzeniu radców prawnych zatrudnionych w urzędach (wyrok WSA w Gdańsku z dn. 11 czerwca 2014 r. II SA/Gd5/14, LEX nr 1485688), jest nią informacja o wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego przez wójta, tym bardziej że niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego wiąże się z koniecznością wypłaty ekwiwalentu z tego tytułu, a więc taka informacja dotyczy rozdysponowania środków publicznych (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 24 czerwca 2014 r. II SAB/O157/14, LEX nr 1482157).

 

Informacją publiczną z pewnością będzie zatem informacja o wynagrodzeniu uzyskanym z tytułu wykonywanej funkcji przez konkretnego radnego (informacja taka pośrednio zawierać będzie tak wysokość stawek i diet, jak i zakres wykonywanych zadań przez radnego – np. pracę w komisjach). Informacją taką będzie również dana o otrzymanych kwotach przez sołtysa z tytułu wykonywania swojej funkcji. Kwestią oczywistą jest bowiem ta, że tak radny, jak i sołtys wykonują funkcję publiczną. Dane o uzyskanym wynagrodzeniu przez te osoby nie mogą być ograniczone ze względu na ich prywatność, bowiem z uwagi na związanie tych danych z wykonywaniem wskazanych funkcji nie są one objęte wyłączeniem z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponieważ koszty obsługi radnych wiążą się z rozdysponowaniem środków publicznych, także ta informacja stanowi informację publiczną.

 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust. 1 ustawy) niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (opóźnienie może wynosić maksymalnie 2 miesiące od złożenia wniosku, por. art. 13 ust. 1 i 2 ustawy).

 

Co do formy udostępnienia informacji wypowiada się art. 14 ustawy:

 

Art. 14. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.”

 

W przypadku gdy istnieje konieczność przekształcenia informacji do formy zgodnej z wnioskiem, organ może zażądać opłaty odpowiadającej kosztom, jakie w związku z tym przekształceniem organ musi ponieść. Organ w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek (art. 15 ust. 1 i 2 ustawy).

 

W niniejszym wypadku organ może nie posiadać odpowiednich zestawień, stąd jeśli zaistnieje konieczność ich sporządzenia, może obciążyć Pana kosztami tego sporządzenia. Co istotne, odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji, od której przysługuje odwołanie (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl