Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Diety służbowe

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.08.2012

Zatrudniam kierowców w transporcie zagranicznym. Dostają ustaloną pensję, do tego czasami dodatek „żywieniowy” zgodnie z ustaleniami ustnymi. Jeden z moich pracowników wystąpił do sądu o zapłatę diet służbowych za okres pracy u mnie. Uważam, że to niesłuszne, przecież on niejako zawsze jest w podróży, a nie na delegacji. W umowie nie miał jednak ustalonego obszaru pracy. Jak się bronić w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sytuacja wypłaty diet służbowych kierowcom została wyjaśniona poprzez wyrok Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r. (sygn. akt II PZP 11/08), w myśl którego „jeżeli kierowca w umowie o pracę ma określoną konkretną trasę, w zakresie której wykonywać będzie swoje czynności służbowe, to pracodawca nie jest zobowiązany wypłacać mu z tego tytułu diet za podróż służbową. W takim przypadku podróżą służbową pracownika będzie podróż poza tą stałą trasą transportu”.

 

Zgodnie z tą uchwałą „kierowca transportu międzynarodowego odbywający podróże w ramach wykonywania umówionej pracy i na określonym w umowie obszarze jako miejsca świadczenia pracy nie jest w podróży służbowej w rozumieniu art. 77 ze znaczkiem 5 § 1 k.p.”.

 

Artykuł ten mówi:

 

„§ 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

 

§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Rozporządzenie powinno w szczególności określać wysokość diet, z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków.

 

§ 3. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż wymieniony w § 2 określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

 

§ 4. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika, o którym mowa w § 2.

 

§ 5. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w § 3, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w § 2”.

 

Z wyżej cytowanego przepisu płyną dwa wnioski. Po pierwsze zadanie służbowe, zadanie przewozowe musi być wykonywane przez pracownika poza miejscowością, gdzie jest siedzibą przedsiębiorstwa lub poza stałym miejscem pracy pracownika (chodzi tu przede wszystkim o miejsce wskazane w umowie o pracę), aby taka należność (dieta służbowa) przysługiwała pracownikowi. Po drugie błędne jest powszechne przekonanie, że za podróże zagraniczne należy wypłacać stawki zawarte w tabeli rozporządzenia, a określone w walucie. W myśl § 4 stawka ustalona przez pracodawcę w regulaminie wynagradzania lub umowie o pracę nie może być niższa niż ta określona dla podróży krajowych, czyli 23 zł za dobę.

 

Zapisy w ustawie o czasie pracy kierowców obligują pracodawców do określenia zasad przyznawania i wypłacania diet bądź to w układzie zbiorowym lub regulaminie pracy bądź w umowie o pracę. Jednakże wypłacane kwoty nie muszą być tak wysokie jak te określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

 

Tak więc w umowie należy określić ściśle trasę, aby uniknąć obowiązku opłacania diety służbowej. W innym przypadku istnieje taki obowiązek.

 

W umowie brak jest takich zapisów. Jeśli zatrudniacie Państwo min 20 pracowników, muszą one znaleźć się w regulaminie, a jeśli pracodawca nie ma obowiązku sporządzania regulaminu – w innym akcie wewnętrznym firmy określającym wysokość diet służbowych. Nie muszą to być diety określone we wspomnianym rozporządzeniu.

 

Obecnie z racji zawisłej sprawy w sądzie należy wykazać, ile zostało pracownikowi wypłacone ponad wynagrodzenie zasadnicze, i sporządzić akt wewnętrzny to określający, aby uniknąć takich problemów w przyszłości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + sześć =

»Podobne materiały

Delegacje służbowe

Według jakich przepisów rozliczać zagraniczne delegacje służbowe pracowników zatrudnionych na umowy-zlecenia. Nie wiemy, w jaki sposób dokonywać przeliczenia na złotówki (pracownicy sami wymieniają walutę), są bowiem różne wersje podawane nam przez urzędy. Znaleźliśmy przepisy dotyczą

Delegacja w niedzielę a studia zaoczne

Od kilku lat pracuję, a w zeszłym roku rozpoczęłam studia zaoczne. Pracodawca polecił mi (ustnie) wyjazd służbowy w niedzielę, ale kolidował on z zajęciami na uczelni, dlatego odmówiłam. Wtedy usłyszałam, że powinnam wybrać pracę albo studiowanie. Czy pracodawca może stawiać mi takie ultimatum? Czy

Praca na rzecz angielskiego pracodawcy w Polsce

Myślę nad otwarciem spółki LTD z siedzibą w Anglii i wykonywanie usług jako podwykonawca w zakresie kierowania pojazdu ciężarowego dla polskiego zleceniodawcy w Polsce. Dodam, że mieszkam i mam zamiar mieszkać w Polsce. Obecnie nie mam działalności. Czy są jakieś przepisy, które pozwalają opodatkowa

Wymiana informacji podatkowych między amerykańskim IRS a US

Jestem właścicielem spółki typu LLC w stanie Wyoming w USA. Według prawa podatkowego USA jako nierezydent niezamieszkujący w Stanach oraz nieprowadzący tam fizycznie działalności jestem zwolniony z podatku federalnego (w Wyoming podatek stanowy wynosi 0%), również spółka LLC posiada firmowy rachunek

Składki na PFRON za pracowników oddelegowanych za granicę

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników na umowę o pracę i oddelegowuje pracowników do pracy u zagranicznego pracodawcy użytkownika, podatek dochodowy i ubezpieczenie emerytalno-rentowe są opłacane zagranicą. Wynagrodzenie obliczane jest według prawa kraju delegowanego (Niemcy). Czy mamy obo

Urlop macierzyński i rodzicielski za granicą

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony i oddelegowana do pracy za granicę (poza UE). Czy w jakikolwiek sposób wpływa to na możliwość korzystania przeze mnie z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego? Czy w czasie ew. urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługiwać mi będą dodat
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »