Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Deportacja dłużnika do Polski

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 11.06.2013

Kilka lat temu znajomy, któremu pożyczyłem znaczną sumę pieniędzy, został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz obowiązek naprawienia szkody. Zaraz po ogłoszeniu wyroku uciekł jednak za granicę, gdzie dopuścił się innych przestępstw (oczywiście nie odzyskałem długu do tej pory). W jaki sposób mogę doprowadzić do deportacji dłużnika do Polski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że znajduje się Pan w trudnej sytuacji i chciałby Pan rozwiązać swój problem i, co istotne dla Pana, odzyskać utracone pieniądze. Niestety nie jest to łatwe z uwagi na to, że dłużnik przebywa za granicą. W momencie, gdy obywatel polski przebywa legalnie za granicą, to jego powrót do kraju może nastąpić tylko w dwóch sytuacjach:

 

  • gdy powróci do kraju dobrowolnie lub
  • gdy jego powrotu do kraju zażądają organy ścigania.

 

Niestety obu wypadkach Pański wpływ na powrót dłużnika jest niewielki. Rozumiem, że nie ma co liczyć na dobrowolność powrotu. W takiej sytuacji pozostaje Panu skorzystanie z pomocy sądu w doprowadzeniu do deportacji dłużnika do Polski.

 

Kodeks postępowania karnego (w skrócie: K.p.k.) w art. 611u stanowi: „W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, kary ograniczenia wolności, samoistnie orzeczonego środka karnego, a także w razie warunkowego zwolnienia lub warunkowego umorzenia postępowania karnego, jeżeli orzeczenie nakłada na sprawcę obowiązek naprawienia szkody określony w art. 39 pkt 5 Kodeksu karnego, lub oddaje skazanego pod dozór kuratora lub instytucji publicznej, sąd może wystąpić o wykonanie orzeczenia do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale »państwem wykonania orzeczenia«, w którym sprawca posiada legalne stałe miejsce pobytu, o ile sprawca przebywa w tym państwie lub oświadczy, że zamierza tam powrócić”.

 

Zgodnie z decyzją ramową o probacji przedmiotem przekazania mogą być orzeczenia nakładające na skazanego określone obowiązki. Rozstrzygając w przedmiocie wystąpienia, polski sąd jest zobowiązany do skontrolowania, czy nałożony na skazanego obowiązek jest zgodny z katalogiem zawartym w decyzji. W katalogu zawartym w deklaracji wymieniony jest środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody.

 

Sąd rozpoznaje sprawę wystąpienia do właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator i pokrzywdzony, sprawca, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jego obrońca, jeżeli się na nie stawi. Na postanowienie sądu zażalenie nie przysługuje (art. 611uc K.p.k.). 

 

W związku z powyższym jeżeli okres próby (zawieszenia) jeszcze się nie zakończył, powinien Pan poinformować sąd o miejscu pobytu skazanego dłużnika oraz o tym, że nie wywiązuje się on z nałożonego nań obowiązku. Po uzyskaniu informacji sąd powinien rozstrzygnąć, czy spełnione są warunki do wystąpienia do państwa obcego o wykonanie orzeczonej kary.

 

Jeżeli w wyniku Pańskiego zawiadomienia sąd podejmie decyzję o podjęciu warunkowo zawieszonego postępowania i wprowadzeniu orzeczonej kary pozbawienia wolności do wykonania, to możliwe będzie wystąpienie przez sąd z wnioskiem o przekazanie skazanego do Polski celem wykonania kary w Polsce.

 

Zgodnie z rozdziałami 66o oraz 66f-i K.p.k.: „W razie prawomocnego skazania obywatela polskiego przez sąd państwa obcego na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu albo prawomocnego orzeczenia wobec obywatela polskiego środka polegającego na pozbawieniu wolności, Minister Sprawiedliwości może wystąpić do właściwego organu tego państwa z wnioskiem o przejęcie skazanego albo osoby, wobec której orzeczono środek, w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub środka w Rzeczypospolitej Polskiej. W razie prawomocnego skazania przez sąd państwa obcego obywatela polskiego, osoby mającej miejsce stałego pobytu, posiadającej mienie lub prowadzącej działalność zawodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na grzywnę lub w razie prawomocnego orzeczenia wobec niej zakazu zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakazu prowadzenia pojazdów, przepadku albo środka zabezpieczającego nie polegającego na pozbawieniu wolności, Minister Sprawiedliwości może wystąpić do właściwego organu tego państwa z wnioskiem o przejęcie orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Przejęcie orzeczenia do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej jest niedopuszczalne, jeżeli:

 

  1. orzeczenie nie jest prawomocne albo nie podlega wykonaniu;
  2. wykonanie orzeczenia mogłoby naruszać suwerenność, bezpieczeństwo lub porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. skazany na karę pozbawienia wolności lub osoba, wobec której orzeczono środek polegający na pozbawieniu wolności, nie wyraża zgody na przejęcie;
  4. skazany na grzywnę albo wobec którego orzeczono przepadek, nie zamieszkujący na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada mienia na jej terytorium;
  5. czyn wskazany we wniosku nie stanowi czynu zabronionego według prawa polskiego;
  6. zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 604 § 1 pkt 2, 3 i 5.

 

Niestety jeżeli pomimo przestępstw popełnionych za granicą dłużnik nie zostanie tam skazany i następnie przekazany do Polski celem wykonania kary, to w opisanej przez Pana sytuacji nie ma możliwości deportacji dłużnika do Polski.

 

W związku z powyższym jeśli Pańskie problemy są natury cywilnej i dotyczą odzyskania długów, warto przeprowadzić postępowanie w Polsce, a następnie skorzystać z procedur międzynarodowych celem wyegzekwowania należności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + dwa =

»Podobne materiały

Deportacja za niespłacone długi – czy to możliwe?

Od paru lat mieszkam za granicą – założyłem tutaj rodzinę. W międzyczasie zostałem eksmitowany z mieszkania w Polsce za długi (nie było mnie przy tym). Po jakim czasie ulegają przedawnieniu długi czynszowe (wraz z odsetkami)? Czy mogę zostać deportowany do Polski za niespłacone długi? Czy mogę

 

Szuka mnie policja – co robić?

Mieszkam od dawna w Hiszpanii. Dopiero teraz się dowiedziałam, że szuka mnie policja w Polsce. Nie wiem, co robić. Przed wyjazdem wyjęłam z banku oszczędności. Jak się okazało, mój ojciec coś poprawił w książeczce, ale mnie o to oskarżył. Czy jeśli się nie zgłoszę na policję w Polsce, to mogą m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »