.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Delegacja dla pracownika cudzoziemca

Autor: Paula Dąbrowska • Opublikowane: 05.05.2019

Czy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca cudzoziemca na podstawie umowy o pracę na czas określony, ma prawo wypłacać pracownikowi na podstawie delegacji służbowej dietę i ryczałt za nocleg, za czas pracy podjętej u pracodawcy użytkownika w innej miejscowości niż siedziba agencji przez okres około 30 dni?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cudzoziemca, czyli osobę nieposiadającą polskiego obywatelstwa, należy traktować tak jak polskiego pracownika, o ile spełnia przesłanki do legalnego zatrudnienia w Polsce czyli wynikające z art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Na potrzeby niniejszej odpowiedzi przyjęłam, że przesłanki zostały spełnione i obywatel Ukrainy ma prawo wykonywać pracę na terytorium RP.

 

Zgodnie z definicjami wskazanymi w art. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (u.z.p.t.): „pracodawca użytkownik” – oznacza pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie; natomiast „pracownik tymczasowy” – oznacza pracownika zatrudnionego przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

 

Na podstawie art. 5 tejże ustawy do stosunku pracy z pracownikiem tymczasowym, w zakresie nieuregulowanym u.z.p.t., należy stosować przepisy prawa pracy (czyli m.in. Kodeks pracy bezpośrednio) dotyczące odpowiednio pracodawcy i pracownika.

 

Pracownikiem, w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba zatrudniona m.in. na podstawie umowy o pracę, a art. 7 ust. 1 u.z.p.t., stanowi, że pracowników tymczasowych zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

 

Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

 

Jeśli zatem pracownik (jako osoba uprawniona do wykonywania pracy na terytorium Polski) ma wykonywać pracę poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, będzie on uprawniony do otrzymania diet, których minimalne kwoty wyznacza rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

 

Stosownie do art. 9 ust. 1 u.z.p.t. „w celu zawarcia umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym pracodawca użytkownik uzgadnia z tą agencją na piśmie:

 

1) rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;

2) wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;

3) przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;

4) wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;

5) miejsce wykonywania pracy tymczasowej”.

 

Natomiast zgodnie z ust. 3 „przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie:

 

1) zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika;

2) zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone w ust. 2a;

3) zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

 

Powyższe oznacza, że to od uzgodnień agencji oraz pracodawcy użytkownika zależy to, kto będzie wypłacać diety, a zatem przepisy prawa pracy dopuszczają możliwość, gdy diety będzie wypłacać agencja, a nie pracodawca użytkownik.

 

Co jednak istotne w niniejszej sprawie, na potrzeby ustalenia, co będzie podróżą służbową pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 775 w związku z art. 9 ust. 1 u.z.p.t. ,znaczenie ma miejsce wykonywania pracy uzgodnione między pracodawcą użytkownikiem a agencją, a nie siedziba agencji. Dlatego też jeśli agencja kieruje pracownika tymczasowego do pracy u pracodawcy użytkownika, to w umowie ustala miejsce wykonywania pracy uzgodnione z pracodawcą użytkownikiem (czyli najczęściej siedzibę pracodawcy użytkownika).

 

Jeśli zatem, zgodnie z moją interpretacją powołanych przepisów, w trakcie zatrudnienia pracownik będzie odbywać podróże służbowe poza miejsce wykonywania pracy określone w umowie, wtedy będą mu przysługiwać diety i inne należności z tytułu odbywanych podróży służbowych.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »