.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Deklaracja przeznaczenia środków na cele mieszkaniowe

Autor: Artur Nowak • Opublikowane: 18.06.2010

Kilka miesięcy temu, po zakończeniu sprawy spadkowej, wraz z trzema siostrami sprzedaliśmy mieszkanie, które otrzymaliśmy w spadku po tacie. Każde z nas otrzymało po 25% (40 000 zł). Słyszałem, że można zadeklarować przeznaczenie przychodu na cele mieszkaniowe – jak to wygląda w praktyce? Co się stanie, jeśli jednak nie wydam tych pieniędzy na cele mieszkaniowe? Czy aby skorzystać z ulgi podatkowej, muszę być właścicielem sprzedanego lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady podatek z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest różnica pomiędzy przychodem ze zbycia a kosztami uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku są udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jak rozumiem, był Pan zwolniony z opodatkowania podatkiem spadkowym, stąd kosztami mogą być jedynie koszty, które podwyższyły wartość mieszkania.

 

Tak jak Pan wspomniał, może Pan skorzystać ze zwolnienia dochodu z odpłatnego zbycia mieszkania w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

 

Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

Przykład:

 

 • przychód z odpłatnego zbycia: 200 000 zł
 • koszty uzyskania przychodu: 150 000 zł
 • dochód: 50 000 zł
 • wydatki poniesione na cele mieszkaniowe: 180 000 zł

  Obliczenie dochodu podlegającego zwolnieniu:
 • (50 000 zł x 180 000zł) / 200 000 zł = 45 000 zł
 • dochód podlegający zwolnieniu: 45 000 zł

 

Do opodatkowania pozostaje dochód w kwocie 5 000 zł (50 000 zł – 45 000 zł).

 

Nie jest prawdą, że trzeba być właścicielem sprzedanego mieszkania, aby móc skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest również zbycie części nieruchomości bądź udziału w nieruchomości, tak jak ma to miejsce w Pana przypadku.

 

Reasumując, aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, jest Pan zobowiązany do złożenia zeznania PIT-39 do końca kwietnia, a następnie musi Pan dochować warunków skorzystania ze zwolnienia, czyli wydatkować kwotę na tzw. cele mieszkaniowe. W przypadku niewypełnienia warunków zwolnienia podatkowego podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych. Odsetki te nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia, do dnia zapłaty podatku włącznie.

 

Za wydatki poniesione na tzw. cele mieszkaniowe uważa się:

 

 1. „wydatki poniesione na:
  • nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  • nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  • budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  • rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

   – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

   

 2. wydatki poniesione na:
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
  • spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

   – w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;

    

 3. wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  • gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
  • gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a”.

 

Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe „nie uważa się wydatków poniesionych na:

 

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

  – przeznaczonych na cele rekreacyjne”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • III minus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »