Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicja zamówienia publicznego oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych

Autor: Eliza Grodzka • Opublikowane: 22.10.2010

Autorka wyjaśnia, jakie cechy decydują o tym, czy dane zamówienie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy oraz przybliża pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozpoczynając omawianie problematyki zamówień publicznych, w pierwszej kolejności wyjaśnić należy dwie fundamentalne, z punktu widzenia uczestników procedur, definicje funkcjonujące na gruncie Prawa zamówień publicznych.

 

Jedna z nich, co do istoty przez wiele lat niezmienna, stanowi punkt wyjścia prawidłowej kwalifikacji zamówienia. W praktyce okazuje się bowiem często, iż nie każde zamówienie jest zamówieniem publicznym w rozumieniu ustawy. W celu wyjaśnienia powyższej tezy wyjść należy z definicji zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej „P.z.p.”). I tak, ustawodawca uwarunkował zamówienie publiczne od występowania łącznie trzech przesłanek:

 

  1. odpłatności umowy cywilnoprawnej,
  2. przedmiotu umowy – dostawa, usługa, robota budowlana,
  3. stron umowy – zamawiający i wykonawca.

 

Mając powyższe na względzie, przyjąć należy, iż nie każde zamówienie jest zamówieniem publicznym. Przykładem może być umowa nieodpłatnego użyczenia czy też umowa darowizny, które co do zasady charakteryzuje brak odpłatności.

 

Zgodnie z doktryną prawa cywilnego umową odpłatną jest wzajemne świadczenie stron, z których co najmniej jedna uzyskuje korzyść majątkową, niekoniecznie przybierającą charakter pieniężny. W związku z tak skorelowanymi relacjami stron przyjąć należy, iż w wyniku zamówienia publicznego zamawiający w zamian za określone przysporzenie ze strony wykonawcy (wykonanie dostawy, usługi, roboty budowlanej) sam dokonuje przysporzenia na rzecz wykonawcy (wynagrodzenie). Jeżeli więc na skutek zawartej umowy nie dochodzi do przysporzenia ze strony wykonawcy, to zamawiający nie staje się jego dłużnikiem, co stanowi podstawę do uznania, iż owe zamówienie nie jest zamówieniem publicznym i Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

 

Od powyższego pojęcia odróżnić należy pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które doczekało się ustawowej definicji. W związku z tym, że zamówieniem publicznym jest umowa o udzielenie zamówienia, to postępowaniem jest proces, na który składają się wszelkie czynności i decyzje zamawiającego zmierzające do wyłonienia wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

 

Przedmiotowa definicja na gruncie przepisów P.z.p. była i jest bardzo potrzebna. Rozwiązuje ona wiele problemów oraz nieścisłości związanych z nadinterpretacją przepisów dokonywaną przez instytucje kontrolne. Dotyczyły one w szczególności druku ZP 11 zawierającego oświadczenie z art. 17 ust. 1 P.z.p. Często bowiem w wynikach pokontrolnych wskazywano na brak przedmiotowego oświadczenia w stosunku do osób wykonujących w postępowaniach czynności czysto techniczne, np. podpis księgowego lub radcy prawnego na wzorze umowy. Tego typu zarzut z punktu widzenia zamawiającego jest istotny, gdyż pociąga za sobą odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W ocenie autora powyższe podejście wielu zamawiających nie budziło żadnych wątpliwości, gdyż proceduralnie wyżej wskazane osoby faktycznie nie dokonywały żadnych czynności w postępowaniu.

 

Nowelizacja ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 223 poz. 1778) rozwiała w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości i zgodnie z art. 2 pkt 7a P.z.p. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest procedura, którą zamawiający wszczyna poprzez publiczne ogłoszenie o zamówieniu lub przesłanie zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.

 

Mając powyższe na względzie pamiętać należy, iż postępowanie jako proces uzależniony jest od upublicznienia potrzeb zamawiającego w formach wskazanych w ustawie przypisanych do danego trybu postępowania, a kończący się na wyborze wykonawcy lub wynegocjowaniu postanowień umowy.


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.10.2010


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus VIII =

 

»Podobne materiały

Odwołanie się od decyzji zamawiającego wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące możliwości odwołania się od decyzji zamawiającego, jakimi dysponują wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »