Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicja przedsiębiorstwa

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 10.03.2014

W powszechnym rozumieniu pojęcie przedsiębiorstwa utożsamiane jest z przedsiębiorcą, czyli osobą lub jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą. W rozumieniu prawa „przedsiębiorstwo” może oznaczać jednak zupełnie coś innego niż „przedsiębiorca”.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 551 Kodeksu cywilnego1 przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym w szczególności:

 

  1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
  2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  5. koncesje, licencje i zezwolenia;
  6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  8. tajemnice przedsiębiorstwa;
  9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Jak widać, pojęcie to różni się zupełnie od pojęcia przedsiębiorcy, którym – zgodnie z art. 431 w zw. z art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego – jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Dla zaakcentowania różnicy w definicji przedsiębiorstwa zawartej w Kodeksie cywilnym od przedsiębiorstwa rozumianego jako spółka używa się pojęć „przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym” oraz „przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym”, gdzie to drugie pojęcie oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Takim znaczeniem „przedsiębiorstwa” posługuje się np. ustawa o przedsiębiorstwach państwowych2, zgodnie z którą – przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się przedsiębiorcą posiadającym osobowość prawną.

 

Istotną regulacją dotyczącą przedsiębiorstwa w rozumieniu przedmiotowym jest art. 552 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym czynność prawna (np. umowa sprzedaży) mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Dla ustalenia, czy określony majątek lub prawa wchodzą w skład przedsiębiorstwa, należy ocenić, czy pomiędzy nimi istnieje funkcjonalny związek umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej, co potwierdza orzecznictwo Sądu Najwyższego3.

 

Ponadto Kodeks cywilny reguluje również kwestię odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 554 K.c. nabywca przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

2 Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384)

3 Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 grudnia 2009 r. (II CSK 215/09)


Stan prawny obowiązujący na dzień 10.03.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus II =

 

»Podobne materiały

Zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego

Zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu Kodeksu cywilnego obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej, np. umowy sprzedaży. Sprzedaż przedsiębiorstwa skutkuje więc, co do zasady, również sprzedażą ruchomości oraz majątkowych praw autorski

 

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie polskim – część 1

Czy i w jakim zakresie można wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zatrudnienia lub wykonywania umowy o dzieło, umowy-zlecenia lub podobnej, w prowadzeniu innej działalności, w tym własnej działalności gospodarczej?

 

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie polskim – część 2

W jaki sposób prawo chroni przedsiębiorcę przed wykorzystaniem, ujawnieniem i przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »