Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicja organizacji pożytku publicznego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 13.03.2014

Niektórym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego może przysługiwać status organizacji pożytku publicznego. Dzięki uzyskaniu takiego statusu OPP mogą między innymi otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz uzyskiwać zwolnienia od niektórych danin publicznych.



Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Status OPP może przysługiwać wyłącznie podmiotom prowadzącym działalność publiczną. Pojęcie to definiuje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1. Zgodnie z art. 3 ust. 1 tego aktu prawnego, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych. Przy czym organizacjami pozarządowymi w rozumieniu ustawy są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia (z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne):

 

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

 

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

 

 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie2, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Definicję organizacji pożytku publicznego zawiera natomiast art. 20 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tym przepisem organizacjami pożytku publicznego mogą być organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione powyżej w pkt 1 oraz w pkt 4, jeżeli spełniają łącznie następujące wymagania:

 

 1. prowadzą działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 2. mogą prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
 3. nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznaczają na działalność pożytku publicznego;
 4. mają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 5. członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 6. statut lub inne ich akty wewnętrzne zabraniają:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób im bliskich,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Ponadto status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać podmioty, które działalność pożytku publicznego prowadzą nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata. Konieczne jest również uzyskanie wpisu potwierdzającego status OPP do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Jak widać prowadzenie działalności pożytku publicznego nie oznacza automatycznego przyznania statusu organizacji pożytku publicznego. Do jego uzyskania konieczne jest również spełnienie szeregu warunków.

 

OPP posiadają szereg przywilejów. Organizacji pożytku publicznego w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego przysługuje w szczególności zwolnienie od:

 

 1. podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. podatku od nieruchomości,
 3. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 4. opłaty skarbowej,
 5. opłat sądowych.

 

Ponadto organizacjom pożytku publicznego przysługuje prawo otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

 

 

___________________

1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 13.03.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery + 0 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki