Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicja działalności pocztowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 20.11.2014

Działalność pocztowa to działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług pocztowych, w szczególności doręczania przesyłek, druków bezadresowych oraz realizowania przekazów pocztowych. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną, wymagającą wpisu do rejestru operatorów pocztowych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Definicję działalności pocztowej zawiera art. 1 ustawy Prawo pocztowe*, zgodnie z którym działalnością pocztową jest wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym. Natomiast usługę pocztową stanowi, zgodnie z art. 2 ust. 1 Prawa pocztowego, wykonywane w obrocie krajowym lub zagranicznym, zarobkowe:

 

 1. realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych;
 2. przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa w pkt 1;
 3. przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej;
 4. prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów;
 5. realizowanie przekazów pocztowych, czyli poleceń doręczenia adresatowi określonej kwoty pieniężnej.

 

Nie stanowi usługi pocztowej:

 

 1. przemieszczanie i doręczanie własnych przesyłek, jeżeli jest wykonywane bez udziału osób trzecich;
 2. przewóz rzeczy innych niż korespondencja, wykonywany na podstawie odrębnych przepisów;
 3. wzajemna nieodpłatna wymiana korespondencji dokonywana przez wymieniające się podmioty;
 4. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek przez pocztę specjalną ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 5. przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek przez wojskową pocztę polową.

 

Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną, a jej wykonywanie wymaga wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Prawo pocztowe określa jednak katalog wyjątków, przy zaistnieniu których uzyskanie wpisu do rejestru nie jest konieczne. Nie wymaga wpisu do rejestru:

 

 1. działalność pocztowa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych, przy czym przez druk bezadresowy należy rozumieć nieopatrzoną oznaczeniem adresata i adresem informację pisemną lub graficzną, zwielokrotnioną za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książkę, katalog, dziennik lub czasopismo;
 2. działalność wykonywana przez agenta pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem pocztowym, przy czym przez agenta pocztowego należy rozumieć przedsiębiorcę pośredniczącego na rzecz operatora pocztowego w zawieraniu z nadawcami umów o świadczenie usług pocztowych lub zawierającego je w imieniu operatora pocztowego;
 3. działalność pocztowa wykonywana przez podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

 

Wpisu do rejestru operatorów pocztowych dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który:

 

 1. zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej;
 2. zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego;
 3. posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług pocztowych;
 4. nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo skarbowe (dotyczy to osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną);
 5. zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagraża obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

 

 

 

 

__________________________

* Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 20.11.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden plus VII =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki