Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Definicja działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.03.2014

Działalnością gospodarczą jest działalność o zarobkowym charakterze, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność taka może mieć szeroki zakres, pod warunkiem że prowadzona jest w sposób zgodny z prawem.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej1działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Z działalnością gospodarczą mamy więc do czynienia, gdy spełnione są łącznie trzy przesłanki: zarobkowość, ciągłość (czyli trwałe lub powtarzające się wykonywanie pewnych czynności mających na celu osiągnięcie celu gospodarczego) i zorganizowany charakter (czyli w szczególności posiadanie ustalonej struktury organizacyjnej, posiadanie urządzeń, czy nieruchomości przydatnych w prowadzeniu działalności).

 

Działalnością gospodarczą jest również działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów oraz wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego. Do działalności rolniczej nie stosuje się jednak przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, regulujących między innymi zasady, na jakich może być ona prowadzona (w tym między innymi obowiązek wpisu do odpowiedniego rejestru).

 

Co do zasady podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. Wymaga jednak spełniania szeregu warunków określonych prawem. W szczególności przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (w przypadku spółek prawa handlowego) lub zgłosić działalność do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ponadto działalność w niektórych branżach jest regulowana, co oznacza, że jej wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych, dodatkowych warunków. Takimi warunkami mogą być na przykład: konieczność uzyskania licencji, zezwolenia lub koncesji, obowiązek wpisu do dodatkowego rejestru, czy posiadanie określonego tytułu zawodowego.

 

Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie:

 

 1. poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin;
 2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;
 4. ochrony osób i mienia;
 5. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;
 6. przewozów lotniczych;
 7. prowadzenia kasyna gry.

 

Uzyskania zezwolenia wymaga natomiast wykonywanie działalności gospodarczej m. in. w zakresie:

 

 1. sprzedaży napojów alkoholowych;
 2. organizowania zakładów wzajemnych oraz loterii fantowych i promocyjnych;
 3. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
 4. wytwarzania produktów leczniczych;
 5. prowadzenia giełdy papierów wartościowych oraz giełdy towarowej;
 6. prowadzenia towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego;
 7. usług bankowych;
 8. prowadzenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
 9. zbierania i przetwarzania odpadów;
 10. wykonywania napraw lub instalacji oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych;
 11. prowadzenia aptek i punktów aptecznych;
 12. działalności ubezpieczeniowej i brokerskiej;
 13. prowadzenia funduszy inwestycyjnych;
 14. krajowego transportu drogowego, z wyłączeniem przewozu osób i rzeczy.

 

Uzyskania licencji wymaga natomiast w szczególności wykonywanie działalności gospodarczej polegającej na przewozie osób i rzeczy oraz transporcie kolejowym.

 

 

 

 

___________________

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.03.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 + VI =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki