Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Decyzja ZUS o nieprzyznaniu renty i odwołanie do sądu

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 21.11.2011

Złożyłam odwołanie do sądu od decyzji ZUS, w której nie przyznano mi renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, określając, że jestem tylko częściowo niezdolna. Z tym się zupełnie nie zgadzam, ponieważ mój stan zdrowia nie pozwala mi podjąć się żadnej pracy. Czekam na rozwój sprawy i przygotowuję się do sprawy w sądzie. Co jeszcze powinnam wiedzieć, jak się zachować w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

WSA, rozpatrując odwołanie od decyzji ZUS, w zasadzie opiera się na materiale dowodowym, jaki został zgromadzony w sprawie.

 

W świetle przepisów art. 1 § 1 i 2 ustawy z 25.07.2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kontrola ta – jeżeli ustawy nie stanowią inaczej – sprawowana jest pod względem zgodności z prawem. Zadaniem sądu administracyjnego jest zbadanie prawidłowości zastosowania przez organy administracji przepisów obowiązującego prawa, zarówno prawa materialnego, jak też przepisów postępowania.

 

W przepisach KPA prawodawca natomiast nie wyłączył ani też nie ograniczył ciążących na organach administracyjnych obowiązków takich, jak: działanie na podstawie prawa (art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego – w skrócie K.p.a.), podejmowanie wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy (art. 7 K.p.a.), prowadzenie postępowania w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli (art. 8 K.p.a.) czy też wyjaśnianie stronom zasadność przesłanek, którymi organy kierują się przy załatwieniu sprawy (art. 11 K.p.a.).

 

Powoływane wyżej zasady ogólne postępowania administracyjnego znajdują swoje rozwinięcie i uszczegółowienie w dalszych przepisach K.p.a.

 

Między innymi ustawodawca nakazuje organom administracyjnym jako dowód dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, chyba że byłoby to sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny (art. 75 § 1 K.p.a.).

 

Organ administracji publicznej ma obowiązek w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy (art. 77 § 1 K.p.a.) i dopiero na podstawie całokształtu materiału dowodowego powinien oceniać, czy dana okoliczność została udowodniona (art. 80 K.p.a.). Wydając zaś decyzję administracyjną, organ winien ją należycie uzasadnić, tak pod względem faktycznym, jak i prawnym (art. 107 § 1 K.p.a.).

 

WSA spojrzy na to pod kątem naruszenia prawa przez ZUS. Oceniał będzie także zgromadzony materiał dowodowy.

 

W świetle prawa możliwe jest zgłoszenie w toku postępowania sądowego (przed WSA) nowych dowodów oraz wniosków dowodowych. Uzasadnieniem dla tego może być fakt, że nie było możliwe ich złożenie w czasie postępowania przed ZUS albo że sam ZUS uznał to za nieistotne i powiedział Pani, że nie jest to potrzebne.

 

Generalnie chodzi o to, że nie mogła Pani złożyć tych dowodów w ZUS, bo np.: ich jeszcze nie miała, ZUS nie chciał nic więcej, a wręcz odwodził Panią od tego, albo o niektórych możliwościach dowodowych dowiedziała się Pani po wydaniu decyzji.

 

Powinna Pani jak najszybciej zebrać te wskazane przez Panią dodatkowe dokumenty, a następnie jeszcze przed rozprawą złożyć je do akt sądowych. Warto przy tym przedstawić swój punkt widzenia.

 

Proszę szerzej opisać swoje dolegliwości, ich historię, negatywny wpływ na Pani codzienne życie, a zwłaszcza na możliwość podjęcia odpowiedniej pracy lub niemożność jej podjęcia z uwagi na stwierdzone choroby i dolegliwości. Proszę przedstawić swoje dolegliwości wcześniejsze i ich rozwój aż do obecnej sytuacji.

 

Sąd zapozna się z tymi dokumentami i Pani poglądami jeszcze przed rozprawa, a nie dopiero na niej (wtedy to jest mało czasu na przedstawianie argumentów).

 

Przygotowując się do rozprawy sądowej, powinna Pani spisać to, co będzie chciała Pani powiedzieć w sądzie. W kilku punktach proszę ująć argumenty za uznaniem, że niezdolność do pracy powinna być całkowita. Warto określić argument i dowody na jego poparcie, jakie są w aktach ZUS oraz jakie Pani złożyła z odwołaniem. Spojrzy Pani wówczas na swoja sytuacje oczyma sądu; zorientuje się, gdzie mogą być słabe punkty, co pozwoli Pani przygotować się do ich obrony albo wzmocnienia tych elementów w czasie postępowania przed sądem. Sąd może zadawać Pani pytania.

 

Na początku sąd spyta o Pani zdanie (o co Pani wnosi) – a więc proszę powiedzieć, że wnosi Pani o uchylenie tego orzeczenia i jego zmianę w ten sposób, że jest Pani całkowicie niezdolna do pracy, ewentualnie uchylenie tego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

 

Potem proszę przedstawić w skrócie swoje zdanie ze szczególnym uwzględnieniem tego czego nie ma w dokumentacji medycznej, a co Pani ewentualnie dosłała.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + IX =

05.09.2012

Sprawa w sprawie renty w sadzie okręgowym zgodnie z planem na wokandzie miała trwać 20 minut , weszłam na salę sędzina zapytała tylko czy podtrzymuję pozew, proszę zaczekać na korytarzu,było ogłoszenie wyroku, usłyszałam ,że muszę pracwać.

Karola

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »