.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Decyzja administracyjna

Sąsiadka (właścicielka działki graniczącej z moją) od lat wpuszcza w ziemię nieczystości kanalizacyjne, nie jest podłączona do sieci ani nie ma szamba. Co zrobić w tej sytuacji? Czy mogę starać się o jakąś decyzję administracyjną zakazującą jej dotychczasowych praktyk?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim powinna się Pani zwrócić do prezydenta miasta, aby w drodze decyzji administracyjnej nakazał sąsiadce przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej, jeżeli taka istnieje, a w przypadku braku sieci, aby nakazał sąsiadce wykonanie szczelnego szamba odpowiadającego normom.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek utrzymanie czystości i porządku poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.

 

Zaś z ust. 3b art. 5 tej ustawy wynika obowiązek pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

 

Ponadto wylewanie nieczystości do gruntu jest sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, której przepis art. 363 mówi, że „burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko”.

 

Jeżeli droga administracyjna (i decyzja administracyjna wydana w tej sprawie) z jakiś powodów okażę się nieskuteczna, może Pani zażądać na drodze sądowej, aby sąsiadka powstrzymała się od działań ingerujących w Pani prawo własności. W tym przypadku ingerencja ta polega na wypuszczaniu nieczystości ciekłych do Pani gruntu, oraz jak się domyślam narażanie Pani na znoszenie odoru pochodzącego z szamba.

 

Podstawą Pani żądania jest art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

 

Zalecam jednak w pierwszej kolejności zacząć od drogi administracyjnej, gdyż to na organie administracji ciąży obowiązek zbadania, czy działanie sąsiadki nie narusza przepisów ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Prawo ochrony środowiska i organ ponosi związane z tym koszty. A później wydaje decyzję administracyjną. W postępowaniu sądowym obowiązki związane z udowodnieniem, iż sąsiadka narusza Pani prawo własności, ciążyłyby na Pani jako stronie powodowej.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl