Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Data nabycia nieruchomości w spadku a ulga mieszkaniowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 09.01.2016

Od kiedy liczymy datę nabycia nieruchomości w spadku na potrzeby rozliczeń z urzędem skarbowym – czy od daty śmierci spadkodawcy, czy od daty otrzymania dokumentów (np. stwierdzenia nabycia spadku przez sąd i podpisania aktu notarialnego o wydzieleniu ze współwłasności)? Chodzi o spadkobiercę należącego do III grupy podatkowej. I drugie pytanie – czy podatek od spadku może być odliczony przy sprzedaży nieruchomości przed upływam 5 lat i czy można skorzystać z ulgi mieszkaniowej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadają na pierwsze, należy stwierdzić, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, a ewentualne poświadczenie, czy też stwierdzenie dziedziczenia jedynie daje świadectwo temu faktowi. Sam dział spadku co do zasady również nie wpływa na datę nabycia, z tym że trzeba pamiętać, że fiskus często wskazuje, iż część otrzymana ponad udział w spadku nabyta jest w momencie dokonania działu spadku, przykładowo:

 

„Przy zniesieniu współwłasności nieruchomości nabytej w drodze spadku, które spowodowało uzyskanie udziału przekraczającego udział nabyty w spadku, momentem nabycia nieruchomości w części nabytej w drodze zniesienia współwłasności jest data zniesienia współwłasności” [pismo z dnia 6 lutego 2009 r. Izba Skarbowa w Katowicach, sygn. IBPBII/2/415-68/08/JG].

 

Nie wszyscy jednak zgadzają się z takimi interpretacjami. Na przykład w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 października 2009 r. [sygn. I SA/Gl 463/09 – LEX nr 573345] czytamy:

 

„W wyniku działu spadku prawa majątkowe objęte spadkiem przyznane poszczególnym spadkobiercom, stosownie do wielkości ich udziałów, przechodzą na nich. Ustaje więc wspólność majątku spadkowego. Umowa o dział spadku lub prawomocne orzeczenie sądowe o dziale spadku stanowią tytuł własności rzeczy, które w dziale przypadły poszczególnym spadkobiercom. Jeśli dotyczyły nieruchomości mogą stanowić podstawę wpisu do księgi wieczystej (zob. Kodeks cywilny. Komentarz, Tom II, pod red. prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 1998, s. 918-919 oraz 934-935). Tak więc, na skutek działu spadku następuje »konkretyzacja« składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Inaczej mówiąc, dział spadku jest czynnością wtórną do nabycia spadku; nie można nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku. Zatem stanowisko organów podatkowych, w tym Ministra Finansów, iż nabycie nieruchomości w drodze działu spadku nie mieści się w pojęciu »nabycia w drodze spadku« jest nieprawidłowe. W konsekwencji wadliwy jest wniosek Ministra Finansów, iż nie cały (lecz tylko wynikający z wielkości udziału spadkowego) przychód uzyskany ze sprzedaży części nieruchomości, której własność Skarżący nabył w wyniku działu spadku, wolny jest od podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f.” Podobnie czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 września 2011 r. [sygn. II FSK 500/10], z którego wynika, że o dacie nabycia spadku decyduje jego otwarcie, a nie zniesienie przez spadkobierców współwłasności otrzymanych rzeczy [„G. Prawna”, 2011/178/3].

 

Tym samym, jeśli spadkobierca zmarł w 2010 r. sprzedaż nieruchomości (czy też udziału w niej) w 2016 r. nie spowoduje konieczności zapłacenia podatku. Wynika to z tego, że zobowiązanie podatkowe nie powstanie, albowiem nie będzie przychodem, który mieści się w podlegających opodatkowaniu źródłach przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub ich części oraz udziału w nieruchomości), gdy odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie [art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych]. Wspomniane 5 lat od końca roku 2010 upłynie z końcem roku 2015.

 

Co do drugiego pytania: Od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku, którą jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia), a kosztami ustalonymi w Pani przypadku zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy. Zgodnie z tym artykułem za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Ujęcie w kosztach zapłaconego podatku od spadków i darowizn (w odpowiedniej części) nie przeszkadza w skorzystaniu z tzw. ulgi związanej z wydatkami na własne cele mieszkaniowe. Jest tak albowiem art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy zwalnia od podatku dochody, a nie przychody. Dokładniej zwolniony jest tu dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - sześć =

»Podobne materiały

Nieograniczony obowiązek podatkowy a miejsce zamieszkania podatnika

Mam pytanie odnośnie nieograniczonego obowiązku podatkowego. Jak należy interpretować art. 3 pkt 1a ustawy o podatku dochodowym – czy osoba, która przebywa za granicą większość czasu w roku podatkowym i nie przebywa w Polsce 183 dni w roku podatkowym, jest uważana za „mającą miejsce

 

Zlecenie na podstawie umowy o dzieło z licencjonowaniem

Dla pewnej firmy mam wykonać zlecenie na podstawie umowy o dzieło z licencjonowaniem. Otrzymam za to wynagrodzenie w wysokości 15 tys. zł. Jak powinienem później rozliczyć się z tej umowy? Czy będę mógł skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu? Jak podzielić ten dochód pomiędzy umowę o dzieło a

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »