Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki podatek za darowizny od siostry

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 06.11.2016

Jeśli otrzymam darowiznę pieniężną od siostry w formie przelewu lub gotówki (kwota około 300 tys.), to czy zapłacę od tej kwoty podatek? Jeśli od siostry otrzymam darowiznę w formie działki budowlanej/pod inwestycje, czy jestem zwolniona od płacenia podatku? Jakie koszty są dla mnie z tym związane?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn stanowi, ze podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny. Niemniej jednak na mocy art. 4a ustawy ustawodawca zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. rodzeństwo jeżeli nabywcy:

 

  • zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz,
  • w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

Obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze darowizny z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń.

 

Obowiązek zgłoszenia, zgodnie z art. 4a ust. 4 pkt 2 nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

 

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, ale i umowa przenosząca własność nieruchomości muszą być zawarta w formie aktu notarialnego.

 

Reasumując, zasadą jest, że by darowizna korzystała ze zwolnienia (czyli by w ogóle podatku od spadków i darowizn nie płacić) należy złożyć (czyni to obdarowany bowiem on jest podatnikiem) SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od spełnienia przyrzeczonego świadczenia (tj. wykonania darowizny); nie ma jednak konieczności składania SD-Z2 gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. W przypadku darowizny pieniężnej o wymienionej wartości dodatkowym, szczególnym warunkiem zwolnienia jest fakt udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy Pani jako nabywcy, tj. obdarowanej lub na Pani rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 0 =

»Podobne materiały

Podatek od spadku z 1994 r.

Moja małżonka wraz z bratem odziedziczyli po rodzicach dom o wartości 120 000 zł i chcieliby go przepisać na siebie. Mama zmarła w 1994 r., a tata w 2001. Jaki podatek od spadku małżonka z bratem będą musieli zapłacić urzędowi skarbowemu? Nie wszczęto jeszcze sprawy spadkowej.

Określenie grupy podatkowej przy spadku od kuzyna

Otrzymałem spadek po synu wuja (brat taty). Rodzice kuzyna od dawna nie żyją, nie mieli rodziny. Jestem jedynym spadkobiercą zmarłego. Urząd skarbowy zakwalifikował mnie do III grupy podatkowej. Chciałbym się odwołać od tej decyzji, uważam, że jestem zstępnym rodzeństwa i należę do II grupy. Cz

Kupno mieszkania za środki pochodzące z zagranicy

Jestem obywatelką polską zamieszkującą na stałe w USA. Chcę kupić w Polsce mieszkanie. 1) Czy mieszkanie będzie wchodzić w skład majątku wspólnego? 2) Czy mogę kupić mieszkanie za środki pochodzące z mojego majątku osobistego (darowizna ze strony męża na rzecz mojego majątku odrębnego)? Czy taką dar
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »