Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizny od rodziców - różny obowiązek podatkowy syna i synowej

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.12.2016

Jesteśmy młodym małżeństwem, mamy pytanie dotyczące podatku od spadków i darowizn. Czy powinniśmy zgłaszać do urzędu skarbowego i rozliczać przekazywane nam co miesiąc na konto bankowe środki pieniężne od rodziców męża? Kwoty, które nam przelewają, to 1500-2000 zł miesięcznie. Jest to forma pomocy materialnej, ponieważ spłacamy w ten sposób nasz kredyt oraz są to środki na życie. Takiej pomocy rodzice udzielają nam od ok. 5 lat. Do tej pory nigdzie tego nie zgłaszaliśmy. Dowiedzieliśmy się jednak, że ulga podatkowa od darowizny na 5 lat to kwota 9637 zł na jednego obdarowującego, więc w naszym przypadku x 2 (2 rodziców) i wyniesie 19 274 zł. Kwotę tę jednak dawno przekroczyliśmy. Fakt, że nie ujawniliśmy tego typu zdarzeń podatkowych wynikał z niewiedzy. Czy w tej sytuacji możemy powołać się np. na przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (art. 128, 133 i dalej), według których nie musielibyśmy płacić żadnego podatku i zawiadamiać fiskusa? Jak powinnam ja i mąż postąpić, żeby nie groziły nam z tego powodu żadne sankcje podatkowe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizny od rodziców - różny obowiązek podatkowy syna i synowej

Fot. Fotolia

Sprawa jest złożona, a sytuacja względem rodziców jest zupełnie inna niż względem teściów (czyli inna jest sytuacja syna dostającego coś od rodziców, a inna synowej, a jeszcze inna, gdy syn dzieli się z żoną tym, co dostał od rodziców). Proszę zauważyć, że art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, na który się Pani powołuje, stanowi, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej, nie jest więc dla teściów krewną w linii prostej żona syna (synowa). Problematycznym jest też wskazywanie, że przekazanie środków na spłatę raty kredytu hipotecznego mieści się w obowiązku alimentacyjnym. Jak wskazuje J. Wierciński:

 

„Świadczenie, które stanowi przedmiot obowiązku alimentacyjnego, może polegać na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania (art. 128). Przez środki utrzymania należy rozumieć środki przeznaczone na wyżywienie, odzież, mieszkanie, leczenie (zob. wyrok SN z 6 maja 1967 r., III CR 422/66, Lexis.pl nr 316334, zgodnie z którym obowiązek alimentacyjny może polegać również na dostarczeniu osobie znajdującej się w niedostatku mieszkania, opieki lekarskiej i domowej). Przez środki wychowania, które są potrzebne tylko małoletniemu dziecku, należy rozumieć przede wszystkim wydatki na kształcenie: na szkołę i pomoce szkolne, a nadto w rozsądnym zakresie również na rozrywkę, kulturę itp. (zob. J. Gwiazdomorski, System prawa rodzinnego..., s. 1038-1039; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne..., s. 357). Środki utrzymania i wychowania mogą być dostarczane w formie świadczenia pieniężnego lub w naturze (np. przez przyjęcie uprawnionego na utrzymanie do wspólnego gospodarstwa domowego, dostarczenie podręczników szkolnych)” [J. Wierciński [w :] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz; Wierciński Jacek (red.), Borysiak Witold, Manowska Małgorzata, Sadomski Jacek, Skowrońska-Bocian Elżbieta, Trębska Barbara, Trybulska-Skoczelas Ewa, Zegadło Robert, LexisNexis, 2014].

 

Ponadto proszę pamiętać, że rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza tym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. Ponadto, nawet gdy na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania środków utrzymania, nie oznacza to, że w tym samym czasie nie mogą oni na rzecz dziecka wykonać darowizny.

 

Ze względu na powyższe uważam, że nie ma możliwości, by przyjąć, iż całość przelewanej kwoty jest obowiązkowym łożeniem na utrzymanie dziecka. Po pierwsze, z tego, co Pani wskazuje, nie tylko dziecko otrzymuje przedmiotowe środki od rodziców, ale otrzymuje je także synowa (od teściów); a po drugie nie sposób w całości uznać tych kwot (np. w zakresie spłaty kredytu) za „dostarczanie środków utrzymania”. Kwestią otwartą jest, jaką część przekazanych środków należałoby uznać za darowiznę, a jaką (i czy w ogóle) za łożenie na utrzymanie dla syna, dla ewentualnej próby rozdzielenia należałoby określić, czy syn uprawniony jest w ogóle do świadczeń alimentacyjnych (nie może się utrzymać sam, jest w niedostatku). Znając praktykę organów podatkowych, jeśli nie mamy do czynienia z dzieckiem uczącym się, przy ewentualnej kontroli bardzo wysokie jest prawdopodobieństwo, iż całość przelewanych kwot zostanie uznana za darowiznę.

 

Syn. Gdyby przyjąć, że mamy do czynienia z darowizną, to w przypadku darowizny wykonanej w formie przelewu, w tzw. grupie „0”, czyli od rodziców dla dziecka (nie dotyczy to synowej), obdarowany ma 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a tym dniem właśnie będzie dzień wykonania darowizny (gdy nie ma formy aktu notarialnego) na złożenie SD-Z2, co pozwala w pełni skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn (zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). W przypadku niespełnienia warunków dla zwolnienia, tj. w przypadku przekroczenia 6-miesięcznego okresu bądź niewłaściwego udokumentowania darowizny (właściwe udokumentowanie to udokumentowanie otrzymania dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym) – nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, czyli jest opodatkowane, gdy od jednej osoby nabywa się własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł. Limit ten dotyczy pięcioletniego okresu, bowiem jak stanowi art. 9 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn [Dz.U.2015.86 j.t. ze zm.], jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Opodatkowaniu w I grupie, po przekroczeniu limitu podlega nadwyżka podstawy opodatkowania (czyli właśnie kwota ponad kwotę wolną od podatku) według następujących skal: kwota nadwyżki do 10 278 – podatek 3%, kwota nadwyżki ponad 10 278 do 20 556 – podatek 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł, kwota nadwyżki ponad 20 556 – podatek 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.

 

Synowa. W przypadku synowej otrzymującej darowiznę od teściów zwolnienie z art. 4a nie znajdzie zastosowania, gdyż nie mieści się ona w kręgu osób uprawnionych. Jako że należy ona do I grupy pokrewieństwa, to podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej, czyli jest opodatkowana na ww. zasadach, gdy od jednej osoby nabywa własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł.

 

Tym samym darowizny w formie przelewów za ostatnie 6 miesięcy dla syna od rodziców, syn może zgłosić na druku SD-Z2 i skorzystać w całości ze zwolnienia od podatku. Pozostałe darowizny (zarówno syn jak i synowa) winni wykazać w zeznaniu SD-3, która są (byli) obowiązani złożyć w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (tu od wykonania przelewu). Kwota wolna wyniesie tu dla synowej od teściów 2x 9637 zł i dla syna od rodziców również 2x9637 zł. Tym samym w sumie kwota wolna wyniesie dla małżonków 38 548 zł, przy czym za ostatnie pół roku syn może skorzystać ze zwolnienia. Należałoby złożyć zaległe zeznania SD-3 wraz z tzw. czynnym żalem, by uniknąć konsekwencji karnoskarbowych (o czynnym żalu potrzebne informacje znajdą Państwo tu: http://www.eporady24.pl/czynny_zal,artykuly,15,93,569.html).

 

Kończąc, dodam, że stawka podatku wzrasta do 20% (nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%) – zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + cztery =

23.10.2019

smieszne to wszystko, matka dzieciom, rodzice dzieciom darwować/pomagać nie mogą! wszystko trzeba wykazywać,udowadniać! A politycy mają wielomilionowe konta to ich sie nie pyta skąd je mają!!! my rodzice już raz zapłaciliśmy podatek za zarobione pieniadze, i damy dzieciom ,pomożemy bo tsk trzeba. Mam informować co robie ze swoimi pieniędzmi!! chore te przepisy, tylko biednego po dupie,

matka

»Podobne materiały

Rozłożenie na raty zapłaty podatku

Z powodu mojego niedopatrzenia nie zgłosiłem nabycia spadku po ojcu w ciągu sześciu miesięcy. Teoretycznie muszę więc zapłacić podatek. Chciałbym jednak starać się o umorzenie podatku. Taki wniosek motywowałbym ważnym interesem podatnika, którym jest przeznaczenie pieniędzy z uzyskanego spadku na bu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »