.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna w majątku małżonków

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 13.07.2015

Żyję w separacji z żoną i ona założyła sprawę o podział majątku. Moje pytanie dotyczy darowizny w majątku małżonków. Otóż dostaliśmy dom wraz gospodarstwem rolnym od moich rodziców. Była to darowizna dla nas obojga. Dom wyremontowaliśmy wspólnie, ale znaczącą część pieniędzy dali moi rodzice. Żona twierdzi, że połowa jej się należy i że będzie chciała ją jak najszybciej sprzedać. Czy ma do tego prawo?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna domu wraz z gospodarstwem rolnym, o której Pan pisze, wchodzi do majątku osobistego każdego z małżonków. Oznacza to, że darowizna, jeżeli była zrobiona na Pana i żonę (obydwoje jesteście wymienieni w akcie notarialnym darowizny), weszła po połowie do majątku osobistego zarówno Pana jak i żony, i nie będzie podlegała podziałowi przy podziale majątku.

 

Zgodnie z art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.io.) „do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Powyższe oznacza, że połowa darowizny jest w Pana majątku osobistym, a połowa w majątku osobistym żony i zarówno Pan, jak i żona możecie ze swoją połową zrobić, co tylko chcecie (sprzedać, darować itp.). Z drugiej strony należy zastanowić się, czy znajdzie się ktoś, kto będzie chciał kupić połowę domu i połowę gospodarstwa? Raczej w mojej ocenie ciężko będzie znaleźć takiego kupca. Możecie Państwo spróbować dojść do porozumienia i jeżeli np. Pan chciałby zachować gospodarstwo w całości, może Pan w trakcie podziału majątku zaproponować żonie spłatę jej połowy.

 

Proszę również mieć na uwadze, że z chwilą wejścia w związek małżeński między małżonkami powstaje wspólność ustawowa. W małżeństwie, w którym panuje ustawowa wspólność majątkowa, istnieją trzy masy majątkowe: majątek wspólny oraz dwa majątki osobiste (żony i męża). O przynależności danego przedmiotu decydują tu względy obiektywne, a nie wola małżonków.

 

Do majątku wspólnego – zgodnie z wolą ustawodawcy – należą przedmioty majątkowe nabyte przez obojga małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności ustawowej, chyba że dany przedmiot z mocy ustawy należy do majątku osobistego małżonka (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.).

 

Przez pojęcie „przedmioty majątkowe” należy rozumieć własność i inne prawa rzeczowe (a więc przykładowo użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa, służebność drogi koniecznej, posiadanie, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu), a także wierzytelności czy ekspektatywę (tj. oczekiwanie prawne) nabycia określonego przedmiotu majątkowego w przyszłości (na skutek zajścia określonego zdarzenia prawnego).

 

Ustawodawca w § 2 art. 31 K.r.io. wskazał trzy przykładowe składniki, które należą do majątku wspólnego małżonków, a mianowicie:

 

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę lub z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, choćby przedsiębiorstwo wchodziło w skład majątku osobistego jednego z małżonków;
 2. dochody z majątku wspólnego i majątku osobistego;
 3. środki zgromadzone na otwartym lub pracowniczym funduszu emerytalnym każdego z małżonków.

 

Oznacza, to że powyżej wskazane składniki majątku będą podlegały podziałowi pomiędzy Państwem.

 

Co do kwestii wykonanych w nieruchomości zmian, jak remonty czy zakup pewnych elementów wyposażenia, może Pan dochodzić od żony zwrotu połowy zainwestowanej kwoty w remont mieszkania ale tylko pod warunkiem, że zainwestował Pan swoje własne pieniądze pochodzące z Pana majątku osobistego (odrębnego), np. z odziedziczonego spadku lub z innego źródła wskazanego przeze mnie na wstępie w art. 33 K.r.io. Jeżeli bowiem pieniądze na remont pochodziły tylko i wyłącznie z Państwa majątku wspólnego, np. z Państwa wynagrodzenia za pracę, to nie należy się Panu ani Pana żonie żaden zwrot tych nakładów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 8 plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »