Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna udziałów w spółce jawnej

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 02.01.2013

Jestem wspólnikiem w czteroosobowej spółce jawnej. Jest to spółka rodzinna. Udziałowcem stałam się po śmierci mamy. Wcześniej rodzice prowadzili dwuosobową spółkę jawną. Nie mogę brać czynnego udziału w prowadzeniu firmy, więc chciałabym darować ojcu udziały w spółce jawnej. Gdybym wypowiedziała umowę, to czekałby mnie bardzo długi okres wypowiedzenia, a chcę tego uniknąć. Jakie działania należy podjąć w celu dokonania darowizny? W załączniku przesyłam dokumenty.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa spółki nie zezwala na zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika. W chwili obecnej nie jest możliwe skorzystanie z przekazania udziałów w spółce jawnej w drodze darowizny.

 

Aby to było możliwe, konieczna byłaby zmiana umowy spółki i dopisanie do niej możliwości zbycia ogółu praw i obowiązków przez wspólnika. Ponieważ sama umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności – także aneks do niej powinien mieć formę pisemną.

 

Zmiana umowy będzie skuteczna, o ile zostanie zgłoszona i wpisana do KRS. Po dokonaniu wpisu możliwe byłoby dokonanie darowizny udziałów w spółce jawnej na rzecz Pani ojca.

 

Jak wskazuje Kodeks spółek handlowych (K.s.h.):

 

„Art. 10. § 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

 

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki”.

 

Niezbędne byłoby w tym przypadku:

 

  • uzyskanie pisemnej zgody pozostałych wspólników na zbycie przez Panią ogółu praw i obowiązków w spółce;
  • zawarcie umowy darowizny w zwykłej formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi (jeżeli spółka ma nieruchomości, konieczna byłaby forma aktu notarialnego);
  • zgłoszenie faktu darowizny do US w ciągu 6 miesięcy od daty jej dokonania celem uzyskania przez Pani ojca zwolnienia z podatku od darowizny;
  • kolejna zmiana umowy spółki jawnej (pozostanie w niej tylko 3 wspólników i zmienią się ich udziały w zyskach i stratach);
  • zgłoszenie zmian do KRS (a także US, GUS, ZUS);
  • Pani musiałaby samodzielnie wyrejestrować się z ubezpieczenia jako wspólnik spółki jawnej.

 

Jako wspólnik spółki jawnej może Pani wypowiedzieć umowę spółki i po okresie wypowiedzenia przestanie Pani być jej wspólnikiem. Jednak Kodeks spółek handlowych stanowi:

 

„Art. 58. Rozwiązanie spółki powodują:

(…)

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika”.

 

Umowa spółki zapobiega temu i zawiera zapis: „W razie ogłoszenia upadłości Wspólnika lub wypowiedzenia umowy przez Wspólnika, Spółka nie ulega rozwiązaniu” (§ 15).

 

To rozwiązanie ma ten mankament, że wymagałoby oczekiwania na upływ okresu wypowiedzenia, z czego zdaje sobie Pani sprawę.

 

Pani jako wspólnik może zwrócić się do pozostałych wspólników spółki jawnej z wnioskiem, by w drodze zmiany umowy spółki spowodować wyjście ze spółki jawnej.

 

Odrębnym porozumieniem ustala się, że Pani wychodzi ze spółki z określonym dniem; dokonane zostanie rozliczenie praw i obowiązków w sposób wskazany w porozumieniu.

 

Do rozliczenia miałby zastosowanie art. 65 K.s.h.:

 

„Art. 65. § 1. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

 

§ 2. Jako dzień bilansowy przyjąć należy:

 

1) w przypadku wypowiedzenia – ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia,

2) w przypadku śmierci wspólnika lub ogłoszenia upadłości – dzień śmierci albo dzień ogłoszenia upadłości,

3) w przypadku wyłączenia wspólnika na mocy prawomocnego orzeczenia sądu – dzień wniesienia pozwu.

 

§ 3. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.

 

§ 4. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość.

 

§ 5. Wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie mają oni jednak wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego”.

 

Konieczna byłaby zmiana umowy spółki przez pozostałych wspólników po jej opuszczeniu przez Panią i zgłoszenie zaistniałych zmian do KRS.

 

Po otrzymaniu pieniędzy z tytułu rozliczenia mogłaby Pani darować je ojcu zamiast swego ogółu praw i obowiązków (bez konieczności dokonywania wypowiedzenia umowy lub dokonywania zmian umowy i darowizny swych udziałów ojcu).

 

Z dniem wystąpienia lub darowizny powinna Pani wyrejestrować się z ZUS-u jako osoba ubezpieczona z tytułu bycia wspólnikiem w spółce jawnej. Fakt ten powinien być zgłoszony w ciągu 7 dni od dnia, w którym wystąpiła Pani ze spółki (lub darowała swoje udziały ojcu).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - I =

»Podobne materiały

Zbycie udziałów w spółce z o.o. a weksel do kredytu

Czy zbycie udziałów w spółce z o.o. oznacza również przeniesienie na nabywcę udziałów zobowiązań typu weksel do kredytu, jaki zaciągnęła spółka? Weksel wystawiony jest na osobę fizyczną (członek zarządu). Czy automatycznie traci on swą „egzekwowalność” w momencie sprzedaży udziałów przez

 

Sprzedaż udziałów w spółce jawnej

Chciałbym pozbyć się połowy dobrze prosperującej spółki jawnej – mam 50% udziałów i zysków; spółka nie posiada majątku trwałego. Nie mam spadkobierców, a chciałbym przejść na emeryturę. Pewna osoba chce jednak „kupić” ode mnie te udziały, ale wspólnik się nie zgadza. Co mam zrobić?

 

Wydzielenie ze spółki jawnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Czy można ze spółki jawnej wydzielić dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa i przenieść je do nowo założonych działalności gospodarczych każdego ze wspólników?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »