.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna udziałów spółki

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 16.10.2013

Czy jeżeli nie ma zapisu w umowie spółki jawnej o przekazaniu udziałów w drodze darowizny, to czy jest inny sposób przekazania udziałów w formie darowizny? Nie ma czasu na zmianę umowy spółki. Zaznaczam, że jest to spółka rodzinna, a darowizna dotyczyłaby syna, który jest współwłaścicielem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniżej wyjaśniam Pani wątpliwości związane z darowizną udziałów w spółce jawnej.

 

Według obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) uczestnictwo w spółce jawnej wiąże się z zawarciem umowy spółki oraz wniesieniem zadeklarowanego w niej wkładu, co oznacza, że powstanie spółki bezwkładowej nie jest obecnie możliwe. Umowa spółki powinna określać wartość wnoszonego do niej wkładu, bez względu na to, czy wkład ten ma charakter pieniężny, czy też niepieniężny. Wkład ten stanowi podstawę do obliczenia przysługującego wspólnikowi udziału kapitałowego. Wynika to z art. 50 § 1 K.s.h., w myśl którego: „udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu”. Inaczej mówiąc, udział kapitałowy odzwierciedla wartość wkładu wspólnika do spółki, określonego w umowie. Udział ten określa prawa majątkowe wspólnika w spółce, tzn. mające wpływ na wartość majątku przypadającego wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia ze spółki (art. 65 K.s.h.), czy też jej likwidacji (art. 82 § 2 K.s.h.). Poza tym udział kapitałowy może wyznaczać zakres partycypacji w prawie do zysku, tzn. w zależności od wielkości tego udziału wspólnicy będą uczestniczyli w podziale zysku. Ponadto na podstawie wielkości udziału kapitałowego kształtować można pozycję wspólnika w procesie decyzyjnym (zob. E. Maleszyk, Udział kapitałowy w spółce jawnej, „Przegląd Prawa Handlowego” 2004/1, str. 51). Z tytułu uczestnictwa w spółce wspólnikowi przysługuje także prawo do udziału w zysku wypracowanym przez spółkę w danym roku.

 

Przyznany wspólnikowi udział kapitałowy może być przedmiotem obrotu, ale tylko w ramach przeniesienia ogółu praw i obowiązków, o czym stanowi art. 10 K.s.h. W myśl tego przepisu:

 

„§ 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi.

 

§ 2. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

 

§ 3. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki”.

 

Zbycie udziału kapitałowego wyłącznie z pozostałymi przysługującymi wspólnikowi prawami (do prowadzenia spraw, reprezentacji, udziału w zyskach) i obowiązkami (prowadzenia spraw, udziału w stratach, powstrzymania się od działalności konkurencyjnej) uwarunkowane jest charakterem spółki jawnej, gdzie substratem są osoby, a nie kapitał.

 

Zatem ogół praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej, stanowiący konglomerat uprawnień i obowiązków o charakterze majątkowo-korporacyjnym, składa się na jego udział w spółce. Wprawdzie nie jest to udział tożsamy z udziałem w spółce kapitałowej, ale na gruncie obrotu cywilnego stanowi prawo majątkowe, kwalifikowane do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (por. wyrok NSA z 16 listopada 2010 r., II FSK 1220/2009). Stanowisko to znajduje także potwierdzenie w uchwale NSA z 30 marca 2009 r. (II FPS 5/2008), w której stwierdzono m.in., że udział w spółce jawnej należy zakwalifikować do praw majątkowych, z którymi związany jest stosunek członkostwa w tej spółce.

 

Jak się wskazuje w literaturze przedmiotu, obrót prawami i obowiązkami wspólnika może być oparty na różnych czynnościach zbycia, np. sprzedaży, zamianie, darowiźnie (zob. A. Kidyba, Komentarz aktualizowany do art. 10 k.s.h., Lex).

 

Skarżący w istocie dokonał więc zbycia swojego udziału w spółce. Nie zmienia tego przewidziany w art. 10 K.s.h. w odniesieniu do spółek osobowych zakaz rozszczepiania praw i obowiązków. Wprowadzone w tym przepisie nowe – w porównaniu z poprzednim stanem prawnym – rozwiązanie polegające na dopuszczalności obrotu ogółem praw i obowiązków wspólnika umożliwia zmianę składu osobowego spółki poprzez przystąpienie do niej i wystąpienie z niej. Dotychczas zmiana podmiotowa w spółce jawnej była wątpliwa ze względu na wspólność łączną, jaka była podstawą więzi prawnej między wspólnikami (zob. A. Kidyba, Komentarz…).

 

Art. 10 K.s.h. dotyczy tylko zagadnienia „wystąpienia” ze spółki i „podstawienia” w miejsce dotychczasowego wspólnika nowego wspólnika. Nie dotyczy natomiast rozszerzenia składu osobowego spółki o nowych wspólników, bez ustąpienia ze spółki dotychczasowych. Zmiana postanowień umowy spółki w tym ostatnim zakresie powinna być analizowana na gruncie art. 9 K.s.h. i J.P. Naworski ([w:] R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz, t. 1, s. 79) słusznie stwierdza, że dopuszczalne jest zapisanie w umowie spółki, iż zmiana tej umowy polegająca na przyjęciu do spółki nowego wspólnika nie wymaga jednomyślności, lecz wystarczająca jest określona większość dotychczasowych wspólników zgadzających się na takie rozszerzenie.

 

Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę (nowego wspólnika) jest dopuszczalne tylko na podstawie postanowień samej umowy spółki, a nie ex lege. Przeniesienia takiego dokonuje się na podstawie umowy między wspólnikiem ustępującym ze spółki a wspólnikiem wstępującym do spółki na zasadzie umowy spółki w brzmieniu obowiązującym w dacie przeniesienia i za pisemną zgodą wszystkich pozostałych dotychczasowych wspólników, chyba że umowa spółki wymaga tylko zgody niektórych wspólników albo wprost zezwala na „podstawienie” nowego wspólnika bez zgody pozostałych dotychczasowych wspólników.

 

Jak więc trafnie podkreślają twórcy Kodeksu (S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, Uzasadnienie projektu ustawy – Prawo spółek opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, s. 162-163), art. 10 K.s.h. rozszerza granice swobody umów, pozwalając, jeżeli umowa tak stanowi, na przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółkach osobowych na inną osobę (poprawne jest również używanie określeń „zbycie”, „przeniesienie” „członkostwa”, „udziału”, „praw członkowskich”; można też mówić o „translatywnym przeniesieniu członkostwa”). Brak w umowie spółki (statucie) postanowienia zezwalającego na przeniesienie członkostwa wspólnika na inną osobę powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej dokonanej z naruszeniem art. 10 § 1 K.s.h. na podstawie art. 58 § 1 in principio Kodeksu cywilnego – dalej K.c. (np.: A. Kidyba, Kodeks..., t. 1, s. 84).

 

Powyższe potwierdza wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 października 2006 r. (sygn. VI ACa 394/2006), zgodnie z którym skoro przepisy K.s.h. uzależniają przeniesienie „udziału spółkowego” w spółce osobowej na innego wspólnika lub osobę trzecią od spełnienia dwóch przesłanek przewidzianych w art. 10 § 1 i § 2 K.s.h., to brak w umowie spółki postanowienia zezwalającego na przeniesienie „udziału spółkowego” powoduje bezwzględną nieważność czynności prawnej dokonanej z naruszeniem tego przepisu (art. 58 K.c.).

 

Dla skutecznego „podstawienia” nowego wspólnika wystarczające jest zawarcie między nim a wspólnikiem występującym ze spółki umowy, o której była mowa, co do zasady za pisemną zgodą wszystkich pozostałych wspólników (którą należy traktować jako zgodę osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej w rozumieniu art. 63 § 1 K.c.). Nie jest natomiast potrzebne dodatkowo sporządzanie jakiegoś „aktu przystąpienia” przez nowego wspólnika do spółki (czyli zawieranie dodatkowej umowy między nim a pozostałymi dotychczasowymi wspólnikami).

 

Art. 10 K.s.h. nie wymaga zachowania żadnej formy szczególnej dla czynności prawnej przeniesienia członkostwa w spółce osobowej. Za merytorycznie uzasadnione można by uznać wymaganie, aby dla takiej czynności prawnej konieczne było zachowanie formy przewidzianej dla zawarcia umowy spółki osobowej danego rodzaju, jednakże wymaganie takie nie wynika z żadnego przepisu prawa. W praktyce wchodzi więc w grę jedynie forma pisemna dla celów dowodowych. Oczywiście nie można stawiać wymagania np. zachowania formy aktu notarialnego dla czynności prawnej przeniesienia członkostwa w spółce osobowej mającej nieruchomość, gdyż przedmiotem takiej czynności prawnej nie jest ta nieruchomość, której właścicielem jest i pozostaje sama spółka osobowa (zgodnie z art. 8 § 1 K.s.h.).

 

Ustawodawca w art. 10 § 1 K.s.h. nie określił właściwości podmiotowej nabywcy ogółu praw i obowiązków, a w szczególności wynikających z nich ewentualnych ograniczeń, a zatem lege non distinguente dopuszczalne jest przeniesienie członkostwa na każdy podmiot prawa, w tym innego wspólnika w tej spółce o tożsamym statusie (np. wspólnika spółki jawnej na innego wspólnika); to samo dotyczy przeniesienia członkostwa kilku wspólników na innego wspólnika. Wspomniane transformacje prowadzą do skupienia w ręku jednego wspólnika wielu kompleksów praw i obowiązków, co prowadzi do wzmocnienia jego pozycji w spółce (A. Kidyba, Kodeks…, t. 1, s. 83; G. Kozieł, Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., s. 149).

 

W takim przypadku konstrukcja prawna jest identyczna z nabyciem ogółu praw i obowiązków wspólnika przez osobę trzecią. Dochodzi wówczas do zlania w jedno łączonych konglomeratów praw i obowiązków. W zakresie elementów powtarzających się (np. prawo reprezentowania spółki, nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania spółki) sytuacja wspólnika nie ulega zmianie, w pozostałym zakresie ma miejsce kumulacja poszczególnych praw i obowiązków (np. w kwestii wkładu czy udziału kapitałowego; G. Kozieł, Przeniesienie praw…, s. 149; A. J. Witosz, Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych. Przypadki szczególne, s. 149-150).

 

Jak już zaznaczałem, nie wystarcza, aby możliwość przeniesienia członkostwa przewidywała umowa. W takim wypadku, jeżeli z jej treści nie wynika nic innego, przeniesienie może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. Zgoda wywołuje skutki prawne z chwilą wyrażenia aprobaty przez ostatniego wspólnika.

 

A contrario z art. 10 § 2 K.s.h. wynika, że umowa może w zasadzie dowolnie kształtować warunki zbycia. Dla przykładu można wskazać następujące rozwiązania:

 

  • umowa przewiduje, że przeniesienie ogółu praw i obowiązków może nastąpić bez konieczności dodatkowej zgody wspólników; można wtedy przyjąć, że zgoda taka jest wyrażona ex ante w samej umowie przez wspólników założycieli spółki (wspólnicy pierwotni), a wspólnicy wtórni, a więc ci, którzy nabyli członkostwo w sposób konstytutywny (w wyniku zmiany umowy) lub translatywny, przystępując do spółki, godzą się na zawarte w umowie postanowienie,
  • umowa stanowi, że na zbycie udziału musi wyrazić zgodę określona liczba wspólników; nie obowiązuje wtedy zasada, że musi to być większość wspólników,
  • umowa wymaga, aby na zbycie wyraził zgodę określony imiennie wspólnik lub wspólnicy, a nawet osoba trzecia (np. małżonkowie wspólników – wszyscy lub niektórzy),
  • umowa ustala krąg osób, które mogą być nabywcami członkostwa (określenie pozytywne), lub krąg osób, którym członkostwo nie może być zbyte (określenie negatywne),
  • umowa określa kryteria, które muszą spełniać nabywcy (wiek, wykształcenie, płeć itp.),
  • umowa wymaga szczególnej formy wyrażenia zgody przez wspólników na zbycie udziału (np. formy aktu notarialnego).

 

Jak wynika z powyższego, zbycie w drodze darowizny Pani udziałów w spółce jawnej na rzecz innego wspólnika (Pani syna) jest możliwe po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 10 K.s.h. Zbycie wbrew temu przepisowi powoduje bezwzględną nieważność takiej czynności prawnej.

 

Alternatywną możliwością Pani wyjścia ze spółki (jednak bez darowania udziałów Pani synowi) jest wypowiedzenie umowy spółki.

 

Zgodnie z art. 61 K.s.h.:

 

„§ 1. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

 

§ 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

 

§ 3. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki”.

 

Rozwiązanie umowy spółki z sześciomiesięcznym terminem wypowiedzenia, przewidziane w art. 61 § 1 K.s.h., odnosi się do umów zawartych na czas nieoznaczony.

 

Umowa spółki jawnej została zawarta na czas nieoznaczony, jeżeli:

 

  • wspólnicy wyraźnie tak postanowili w umowie;
  • wspólnicy nie określili w umowie czasu trwania spółki (argument z art. 25 pkt 4 K.s.h.);
  • umowa została zawarta na czas życia wspólnika (art. 61 § 2 K.s.h.).

 

Wykonanie przez wspólnika uprawnienia do wypowiedzenia umowy spółki nie zależy od spełnienia żadnych dodatkowych przesłanek. Wspólnik musi tylko zachować ustawowy termin wynoszący sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego. Umowa spółki może ten termin skrócić. Taką możliwość dopuszcza się wyraźnie w art. 62 § 2 zd. drugie. Biorąc pod uwagę cel komentowanej regulacji, jakim jest ochrona wspólnika przed pozostawaniem wbrew jego woli i interesowi bezterminowo w spółce, należy uznać, że na tym kończy się względnie obowiązujący charakter tego przepisu i niedopuszczalne byłoby takie postanowienie umowy, które zupełnie pozbawiałoby wspólnika prawa do wypowiedzenia bezterminowej umowy (tak: J. Szwaja, [w:] Kodeks spółek…, t. 1, s. 492-493).

 

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy jako jednostronna czynność prawna powinno zostać złożone wszystkim pozostałym wspólnikom – stronom umowy. Według art. 61 § 3 K.s.h. wystarczające jest także złożenie oświadczenia jednemu ze wspólników uprawnionemu do reprezentowania spółki. W tym samym paragrafie przewidziano pisemną formę wypowiedzenia.

 

Ponieważ oświadczenie o wypowiedzeniu ma być złożone innym wspólnikom lub jednemu z nich uprawnionemu do reprezentowania spółki, według reguły zawartej w art. 61 K.c., określającej sposób i chwilę złożenia oświadczenia woli innej osobie, oświadczenie o wypowiedzeniu uznaje się za złożone, gdy doszło do tych osób w taki sposób, że mogły się zapoznać z jego treścią. Od tej chwili wspólnik składający oświadczenie o wypowiedzeniu umowy jest nim związany. Odwołanie tego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej (art. 61 zd. drugie K.c.).

 

Stosownie do art. 64 § 1 K.s.h.: „pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią”.

 

Zgodnie z § 2 tego art.: „Uzgodnienie takie powinno w przypadku śmierci lub ogłoszenia upadłości nastąpić niezwłocznie, a w przypadku wypowiedzenia – przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie spadkobierca, syndyk lub wspólnik, który wypowiedział umowę spółki, a także jego wierzyciel, mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji”.

 

Znajdzie też wtedy zastosowanie art. 65 K.s.h., zgodnie z którym:

 

„§ 1. W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

 

§ 2. Jako dzień bilansowy przyjąć należy:

 

1) w przypadku wypowiedzenia – ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia […].

 

§ 3. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.

 

§ 4. Jeżeli udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość.

 

§ 5. Wspólnik występujący albo spadkobierca wspólnika uczestniczą w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych; nie mają oni jednak wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego”.

 

Wprawdzie wtedy nie pozostałby Pani udział kapitałowy, a raczej jego wartość ustalona w powyższy sposób, i wtedy kwota ta mogłaby zostać darowana synowi.

 

Zdaję sobie oczywiście sprawę, że ten proces także trwa i jest nawet dłuższy, niż zmiana umowy spółki w formie aneksu i zbycie udziału, które przewiduje art. 10 K.s.h.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl