Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie od opodatkowania w przypadku darowizny przedsiębiorstwa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.08.2009

Autor wyjaśnia zasady korzystania ze zwolnienia od opodatkowania w przypadku darowizny przedsiębiorstwa.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mimo iż brzmi to abstrakcyjnie, często w praktyce mamy do czynienia z darowizną przedsiębiorstwa dokonywaną między osobami fizycznymi. Na ogół ma to miejsce, gdy rodzic prowadzący działalność w formie działalności indywidualnej osoby fizycznej chce „wycofać się z życia gospodarczego”.

 

Problem opodatkowania darowizny należy rozpatrywać w kontekście podatku od spadków i darowizn, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Przez pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć, zgodnie z Kodeksem cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm. – art. 55 prim), zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Obecnie, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) zwalnia się z podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

 1. zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego wynikającego z art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4; oraz
 2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

 

Do momentu wejścia w życie powyższego przepisu obowiązywał art. 4 ust. 1 pkt 10, który został uchylony przez art. 1 pkt 3 lit. a) tiret szóste ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629) zmieniającej ustawę o podatku od spadków i darowizn z dniem 1 stycznia 2007 r., stanowiący, iż zwalnia się od podatku nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem że zakład ten będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjęcia spadku lub darowizny; niedotrzymanie tych warunków powoduje utratę zwolnienia od podatku, z wyjątkiem niemożności dalszego prowadzenia tej działalności na skutek zdarzeń losowych; w wypadkach tych podatek obniża się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności przez spadkobiercę lub obdarowanego.

 

Widać zatem wyraźnie, iż nastąpiła znaczna liberalizacja przepisów w omawianym tu zakresie.

 

Darowizna przedsiębiorstwa podlegać będzie zatem zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn.

 

W doktrynie wskazuje się, iż gdy „w ramach darowizny składników majątku tworzących zakład będą przekazywane też pieniądze, skuteczność zwolnienia może być uzależniona od udokumentowania otrzymania tych pieniędzy odpowiednim dowodem (przelew, wpłata na konto, przekaz pocztowy)” – Małgorzata Niedźwiedzka, Vademecum Doradcy Podatkowego (21/2009).

 

Ze względu na konstrukcję art. 4a ust 1 pkt 2 omawianej ustawy powyższe stanowisko należy uznać za słuszne. Organy podatkowe często odmawiają prawa do zwolnienia, gdy obdarowani nie mogą udokumentować otrzymania dowodem przekazania na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową czy przekazem pocztowym. Przepis jest precyzyjny i bezwzględny, lecz jego stosowanie przez organy jest nader restrykcyjne i znane są przypadki odbierania podatnikom prawa do zwolnienia, gdy posiadają oni np. wspólne konto bankowe.

 

 

Przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (z dnia 11 marca 2004 r. – Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zgodnie z art. 6, nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części.

 

Jak wskazano już w artykule Zbycie przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług, w wyroku z dnia 28 maja 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy (sygn. I SA/Bd 135/08) wskazuje, że: „w zakresie wyłączenia przewidzianego w art. 6 pkt 1 ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług mieści się zarówno transakcja odpłatna, jak i transakcja nieodpłatna. Nie ma znaczenia też tytuł prawny zbycia. Z opodatkowania wyłączone będą transakcje sprzedaży, zamiany, darowizny, czy też aportu, jeśli ich przedmiotem będzie przedsiębiorstwo lub samodzielny oddział”.

 

Zgodnie z ustawą, przez pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

 

Zatem darowizna przedsiębiorstwa nie będzie podlegać w ogóle podatkowi od towarów i usług.

 

Podatnicy występują o wydanie indywidualnych interpretacji w tym zakresie. Organy wskazują analogiczne warunki niepodlegania podatkowi VAT, m.in. w piśmie z dnia 5 lutego 2009 r. Izby Skarbowej w Bydgoszczy (sygn. ITPP1/443-1033/08/MS) przeczytać możemy, iż:

 

„W oparciu o art. 6 pkt 1 przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Pojęcie »transakcji zbycia« należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu »dostawy towarów« w ujęciu art. 7 ust. 1, tzn. »zbycie« obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, na przykład poprzez sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji przedsiębiorstwa, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 55′1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). (...) Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

 

Ponadto art. 55′1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

 

Tak rozumiane przedsiębiorstwo nie jest towarem w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności. (...) Przekazanie w formie darowizny (...) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55′1 ustawy Kodeksu cywilnego, wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług.”

 

 

Zbycie przedsiębiorstwa poprzez darowiznę nie wywołuje konsekwencji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, nie powstaje przychód do opodatkowania, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.08.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 plus VII =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »