Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna i przeniesienie własności części mieszkania

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 28.04.2009

Jestem żonaty. Mam od kilku lat zniesioną wspólność majątkową, niewykluczone, że się rozwiedziemy. We wspólnym mieszkaniu własnościowym zamieszkuję ja, żona i 21-letnia córka. Chciałbym przenieść swoją część własności mieszkania na córkę. To ja jestem członkiem spółdzielni, żona nie jest. Jednocześnie chciałbym przyjąć w drodze darowizny mieszkanie mojej matki (które zresztą sam spłaciłem). Czy zapłacę podatek od darowizny? Dodam jeszcze, że już po zniesieniu własności wspólnej nabyłem (z udziałem kredytu hipotecznego) działkę budowlaną. Jak już wspomniałem, nie jest wykluczone, że podejmiemy decyzję o rozwodzie. Co i w jakich proporcjach podzieli wówczas sąd pomiędzy małżonków? Czy przeniesienie własności mojej części mieszkania na córkę będzie możliwe i korzystne dla niej i dla mnie (przed, czy po rozwodzie)? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna i przeniesienie własności części mieszkania

Rozdzielność majątkowa bez fizycznego podziału majątku

Z treści pytania wynika, że aktualnie Państwa małżeństwo pozostaje w ustroju rozdzielności majątkowej, jednakże fizyczny podział majątku wspólnego, który uległ likwidacji, dotąd nie nastąpił.

 

Zacznijmy zatem od tego, że z chwilą zawarcia małżeństwa między Panem i Pańską żoną powstała z mocy prawa małżeńska wspólność majątkowa, w której istniały trzy odrębne masy majątkowe: majątek wspólny i majątek osobisty każdego z Państwa.

Jakie przedmioty zaliczają się do majątku wspólnego?

Majątek wspólny tworzyły przedmioty majątkowe nabyte przez Państwa lub przez jedno z Was w czasie jej trwania, w szczególności:

 

 1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,
 2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,
 3. środki zgromadzone na rachunku otwartym lub z pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową weszły do majątku osobistego każdego z małżonków. Chodzi tu o następujące przedmioty i prawa:

 

 1. przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
 2. przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
 3. prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
 4. przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
 5. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
 6. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
 7. wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
 8. przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
 9. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
 10. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Skutki powstania rozdzielności majątkowej

Z chwilą powstania między Państwem rozdzielności majątkowej majątek wspólny przestał istnieć, pozostały tylko Państwa majątki osobiste, w skład których dodatkowo weszły udziały w majątku wspólnym, który uległ „likwidacji”. Skoro żadne z Państwa nie wystąpiło o ustalenie nierównych udziałów, toteż należy przyjąć, że udział każdego w utworzonym majątku wspólnym wynosił ½.

 

Od chwili zawarcia rozdzielności majątkowej do chwili podziału majątku można mówić tylko o równych udziałach w rzeczach lub prawach. Każde z Państwa ma prawo do współposiadania rzeczy wchodzących w skład uprzedniego Waszego majątku wspólnego. Dopiero podział majątku (na drodze umowy czy orzeczenia sądu) spowoduje, że konkretny przedmiot czy prawo wejdzie do majątku osobistego. Podobnie jest z Państwa mieszkaniem (do momentu zniesienia własności mają Państwo tylko określone udziały w mieszkaniu, którym wspólnie władają).

Fizyczny podział majątku po powstaniu rozdzielności majątkowej

Fizycznego podziału majątku małżonkowie mogą dokonać po powstaniu rozdzielności majątkowej bez względu na to, czy chcą nadal pozostawać w związku małżeńskim. Rozwiązanie małżeństwa nie jest warunkiem koniecznym dla wystąpienia o podział majątku. Tym samym nie muszą Państwo czekać na orzeczenie rozwodu, by podzielić Wasz (były) majątek wspólny. Podział majątku może zostać dokonany przed orzeczeniem rozwodu. Występując o podział majątku, winni Państwo jednak zaproponować sposób jego podziału.

Zniesienie współwłasności mieszkania

Jeśli chodzi o sposoby zniesienia współwłasności mieszkania lub innych rzeczy ruchomych, to możliwe są trzy opcje, a mianowicie:

 

 1. podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty,
 2. przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
 3. sprzedaż rzeczy wspólnej w drodze licytacji (podział cywilny).

 

Możliwe jest także kumulowanie (łączenie) tych sposobów, np. przez podział fizyczny części wspólnej nieruchomości i przez sprzedaż pozostałej części. Nie jest też wyłączone ograniczenie zniesienia współwłasności do części wspólnej nieruchomości i do pozostawienia pozostałej części we współwłasności.

 

Wybór sposobu podziału należy do Państwa, ewentualnie w razie braku zgody – o sposobie zadecyduje sąd. Tym samym, jeśli są Państwo zgodni co do podziału między siebie przedmiotów wchodzących w skład zlikwidowanego majątku wspólnego, podział ten może nastąpić przed notariuszem, bez potrzeby występowania na drogę sądową.

Przeniesienie własności części mieszkania na córkę 

Na chwilę obecną (tj. przed podziałem majątku) może Pan oczywiście przenieść własność części mieszkania na córkę, jako że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, a każdy współwłaściciel może dowolnie rozporządzać swoim udziałem. Umowa darowizny winna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Wówczas współwłaścicielem mieszkania stanie się Pana córka, która będzie mogła na równi ze swoją matką albo wystąpić o zniesienie współwłasności, albo po prostu pozostać w tej współwłasności, stosownie do swojej decyzji.

 

Uważam, że skoro jest Pan zdecydowany przenieść swój udział w mieszkaniu na córkę, to nie ma żadnych przeszkód, by umowa darowizny została zawarta przed ewentualnym podziałem Państwa majątku wspólnego, który uległ likwidacji z chwilą powstania rozdzielności majątkowej.

Czy darowizna od matki na rzecz syna wejdzie do majątku osobistego czy do wspólnego małżonków?

Natomiast darowane Panu przez matkę mieszkanie oczywiście wejdzie do Pana majątku osobistego. Żona nie będzie miała do niego żadnych praw. Umowa darowizny również w tym przypadku winna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Jako syn będzie Pan zwolniony z podatku od darowizny, pod warunkiem, że w terminie 6 miesięcy zgłosi Pan ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Zgłoszenie nie jest potrzebne, gdy przekazanie danej rzeczy czy to w postaci spadku, czy darowizny następuje w formie aktu notarialnego.

Przedmioty i prawa nabytepo powstaniu rozdzielności majątkowej

Należy pamiętać, że wszystkie przedmioty i prawa, które nabył Pan samodzielnie po powstaniu rozdzielności majątkowej, weszły tylko do Pana majątku osobistego, w tym wspomniana działka budowlana. Żona nie może przy podziale majątku zgłaszać w stosunku do nich żadnych roszczeń. Jeśli jednak daną rzecz nabyli Państwo wspólnie (za wspólne pieniądze) – wówczas rzecz byłaby Waszą współwłasnością, która według powyższych zasad mogłaby zostać zniesiona na żądanie każdego z Państwa, czy to przed notariuszem, czy sądem.

 

W czasie trwania rozdzielności majątkowej małżonkowie mogą bowiem wspólnie nabywać przedmioty majątkowe. Przedmioty te nie będą jednak objęte małżeńską wspólnością majątkową, ale współwłasnością w częściach ułamkowych.

 

Podziału majątku wspólnego można żądać bądź to w pozwie rozwodowym, bądź to w odrębnym postępowaniu, bądź dokonać go przed notariuszem.

 

Niemniej sąd, rozpatrując sprawę rozwodową, może odmówić dokonania podziału majątku z uwagi na ekonomikę procesową. Wówczas pozostanie Państwu złożyć odrębny wniosek do sądu o podział majątku, albo dokonać podziału przed notariuszem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI minus trzy =

»Podobne materiały

Opuszczenie mieszkania przed rozwodem

Czy po złożeniu wniosku rozwodowego, ale przed uzyskaniem rozwodu dopuszczalne jest wyprowadzenie się z mieszkania zajmowanego wspólnie przez małżonków. Czy wyprowadzenie się nie powoduje gorszej sytuacji prawnej osoby, która wyprowadziła się, w sytuacji orzekania o winie?

 

Przeniesienie prawa własności nieruchomości na partnera

Rok temu z partnerką kupiliśmy dom. Mamy wspólny kredyt, ale prawnym właścicielem nieruchomości jest moja partnerka. Chcielibyśmy przenieść prawa właściciela na mnie. Czy jest to możliwe i jak należy postępować?

 

Dysponowanie środkami zmarłej osoby, która przebywała w DPS-ie

Moja babcia była całkowicie ubezwłasnowolniona przez moja kuzynkę. Przebywała w DPS-ie. Czy po śmierci babci ma ona prawo dysponować jej pieniędzmi, które zostały na jej koncie i w depozycie bez sprawy spadkowej?

 

Przeniesienie własności nieruchomości

Mieszkam wraz z mamą w niedużym domku, który był własnością obojga rodziców. Ojciec zmarł w styczniu 2003 r. Po jego śmierci nie przeprowadzałyśmy żadnego postępowania. Mam jeszcze siostrę, która otrzymała przed prawie dwudziestu laty wkład na mieszkanie, ale nie ma na to pisemnych dowodów. Obecnie

 

Długi po zmarłym wujku i odrzucenie spadku

W kwietniu tego roku zmarł brat mojej mamy - wujek, który zostawił długi. Nie miał on małżonki ani dzieci, a jego rodzice już nie żyją. Spadek ten przeszedł na jego 3 siostry i 2 braci. 2 z sióstr zrzekły się już tego spadku. Jedna z tych sióstr była dla mnie od 5. roku życia rodziną zastępczą. Moja

 

Zakup mieszkania dla córki a podatek

Nasza córka niedawno wyszła za mąż. Ja i moja żona chcemy kupić córce mieszkanie za kwotę ok. 200 tys. zł. Za nieruchomość zapłacimy naszymi pieniędzmi znajdującymi się na koncie żony (mamy rozdzielność majątkową). Jakie będą konsekwencje podatkowe takiego działania? Oczywiście chcemy, aby córka był

 

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania przed upływem 5 lat

W styczniu 2018 roku sprzedałam mieszkanie, które nabyłam wraz z moimi dwoma braćmi jako spadek po zmarłym tacie. Sprzedaż mieszkania nastąpiła wcześniej niż przed upływam 5 lat, więc mamy świadomość, że musimy zapłacić podatek dochodowy lub przeznaczyć kwotę na cele mieszkaniowe. Mieszkanie zostało

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »