.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Darowizna mieszkania od dalszej rodziny a podatek

Chciałabym uzyskać poradę w zakresie podatku od darowizny otrzymanej od dalszej rodziny, a konkretnie mieszkania. Mój stryj (brat cioteczny mamy, czyli dalsza rodzina spoza pierwszego kręgu) zamierza przekazać mi swoje mieszkanie w formie darowizny. W związku z tym chciałabym poznać koszty podatkowe z tym związane. To nieduże mieszkanie w stanie do gruntownego remontu (niezamieszkane przez kilkanaście lat). Chciałabym też wiedzieć, na jakiej zasadzie określana jest wartość mieszkania w akcie notarialnym – czy notariusz weźmie pod uwagę zły stan techniczny nieruchomości, potwierdzony  opinią rzeczoznawcy? Czy istnieją jakieś mechanizmy podatkowe, które ewentualnie mogłyby obniżyć podatek od darowizny, np. ulga w związku z tym, że byłoby to moje pierwsze mieszkanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Darowizna mieszkania od dalszej rodziny a podatek

Wartość rynkowa w akcie darowizny nieruchomości

Wartość mieszkania musi zostać określona na poziomie rynkowym, bo podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa. To strony określają wartość mieszkania w akcie notarialnym. Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn – jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określi wartości lub poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

 

Nie musi Pani absolutnie korzystać z opinii biegłego, zainteresowani najczęściej posługują się ogłoszeniami sprzedaży mieszkań podobnych (lokalizacja, metraż itd.) i w ten sposób ustalają wartość choć oczywiście może Pani z takiej opinii skorzystać – wówczas na pewno będzie to pomocne. W każdym razie w akcie notarialnym można też spróbować opisać, że stan mieszkania jest zły i nadaje się ono np. do kapitalnego remontu. Jeżeli zaniżą Państwo zbyt dużo wartość to wówczas naczelnik wezwie do podwyższenia tej kwoty.

 

Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Co do pytania o mechanizmy podatkowe, które ewentualnie mogłyby obniżyć koszt podatku, „np. ulga w związku z tym, że byłoby to moje pierwsze mieszkanie” – istnieje tzw. ulga mieszkaniowa. Przepis, który ją ustanawia, cytuję poniżej:

 

„Art. 16. 1. W przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

1) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

2) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,

3) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza

– nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału.

2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;

2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

3) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

5) będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:

a) od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.”

 

Podatek od darowizny w III grupie podatkowej

Brat cioteczny Pani mamy należy do III grupy podatkowej, więc aby skorzystać z ulgi, musiałaby Pani 2 lata wcześniej sprawować opiekę na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza, a potem odziedziczyć to mieszkanie. Darowizny pomiędzy osobami z III grupy podatkowej nie są objęte tą ulgą. Jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, kwota wolna wynosi tylko 4902 zł. Niestety nie można zastosować także innych zwolnień, o których mowa w art. 4 ustawy w takiej sytuacji.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl