.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna apteki córce z pozwoleniem na jej prowadzenie

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 12.02.2018

Posiadam dwie apteki. Jedną z nich chciałbym przekazać córce, która jest farmaceutką. Czy można przekazania części zorganizowanego przedsiębiorstwa łącznie z pozwoleniem na prowadzenie apteki? Czy nowelizacja prawa farmaceutycznego na to zezwala?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię funkcjonowania aptek oraz udzielania zezwoleń na ich prowadzenie reguluje znowelizowana ustawa – Prawo farmaceutyczne. Co do zasady, ustawa ta nie zawiera w swojej treści przepisów zakazujących przekazywania aptek w formie darowizny. Trzeba bowiem zauważyć, że apteka, stanowiąca zorganizowane przedsiębiorstwo, może być na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.) przedmiotem umowy darowizny. Zgodnie z art. 888 K.c. – przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

 

Jak stanowi art. 99 Prawa farmaceutycznego – apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, cofnięcie lub stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki należy do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada:

 

1) farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą;

2) spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek, i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu.

 

Kwestia wygaśnięcia zezwolenia opisana została w art. 104 Prawa farmaceutycznego. Zgodnie z tym przepisem zezwolenie na prowadzenie apteki wygasa w przypadku:

 

1) śmierci osoby, na rzecz której zostało wydane zezwolenie, jeżeli zezwolenie zostało wydane na rzecz podmiotu będącego osobą fizyczną;

2) rezygnacji z prowadzonej działalności;

3) likwidacji osoby prawnej, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

4) przekształcenia podmiotu prowadzącego aptekę w inny podmiot.

 

W powyższym enumeratywnym wyliczeniu nie wskazano, aby dokonanie przeniesienia apteki na członka najbliższej rodziny powodowało wygaśnięcie zezwolenia.

 

Ważny jest również art. 104a Prawa farmaceutycznego, który w swojej treści stanowi o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki. W przepisie czytamy, że organ zezwalający przenosi zezwolenie na rzecz podmiotu, który nabył całą aptekę ogólnodostępną, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, od podmiotu, na rzecz którego zostało wydane zezwolenie, jeżeli:

 

1) nabywca apteki spełnia wymagania, o których mowa w art. 99 ust. 3, 3a, 4-4b i art. 101 pkt 2-5 oraz przyjmuje w pisemnym oświadczeniu wszystkie warunki zawarte w zezwoleniu;

2) adres prowadzenia apteki nie ulega zmianie.

 

Kluczowe jest to, że w przepisie tym mowa o nabyciu apteki. Trzeba podkreślić, że czynność nabycia rozumie się w sposób szeroki. Oznacza to, że nabycie może nastąpić nie tylko w drodze sprzedaży, ale również w drodze darowizny. Należy zatem zaznaczyć, że jeżeli Pana córka nabędzie całą aptekę, stanowiącą zorganizowane przedsiębiorstwo, to będzie mogła kontynuować działalność na dotychczasowym zezwoleniu, pod warunkiem spełnienia wymagań ustawowych oraz pod warunkiem niezmienienia adresu apteki.

 

Jeżeli chodzi natomiast o warunki ustawowe, które należy spełnić, aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie apteki, to po pierwsze nie wydaje się zezwolenia, jeżeli osoba ubiegająca się o nie:

 

1) prowadzi lub wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi lub

2) prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych albo podmioty przez nią kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa;

3) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych.

4) jest wspólnikiem, w tym partnerem, w spółce lub spółkach, które prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne lub;

5) prowadzi co najmniej 4 apteki ogólnodostępne albo podmiot lub podmioty przez nią kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmiot lub podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, prowadzą co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

6) jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą łącznie co najmniej 4 apteki ogólnodostępne, lub

7) wchodzi w skład organów spółki posiadającej zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zajmującej się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.

8) wnioskodawcy w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku cofnięto zezwolenie na wytwarzanie lub import produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej, lub wnioskodawca w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku został skreślony z Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi;

9) wnioskodawca prowadzi lub wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych albo produktów leczniczych weterynaryjnych, prowadzenie hurtowni, lub zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi;

10) wnioskodawca nie daje rękojmi należytego prowadzenia apteki;

11) na wnioskodawcę w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nałożono karę pieniężną na podstawie art. 127, art. 127b lub art. 127c;

12) lokalizacja nie spełnia warunków określonych w art. 99 ust. 3b.

 

Jeżeli zatem córka spełnia warunki ustawowe do prowadzenia apteki i nie ulegnie zmianie siedziba apteki, może Pan przekazać córce aptekę w darowiźnie wraz z otrzymanym zezwoleniem. Pamiętać należy również, że sam fakt otrzymania darowizny obdarowany musi zgłosić do urzędu skarbowego. Co do zasady, czynność darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Jeżeli jednak darowizna dokonywana jest pomiędzy członkami najbliższej rodziny, a obdarowany zgłosi otrzymanie darowizny w ciągu 6 miesięcy do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na druku SD-Z2, darowizna będzie całkowicie zwolniona od podatku. Stanowi o tym art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »