Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dane osobowe obywateli Unii Europejskiej i ich ochrona w tzw. „strefie Schengen”

Autor: Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 28.08.2008

Artykuł omawia zagadnienia związane z ochroną danych osobowych obywateli Unii Europejskiej na podstawie rozstrzygnięć Konwencji z Schengen.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem przetwarzania danych osobowych i unormowania tego zjawiska pojawił się nie tylko na gruncie krajowych porządków prawnych, ale również prawa europejskiego, np. w konwencji z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.

 

Konwencja poświęcona była znoszeniu kontroli granicznej między państwami Wspólnot Europejskich. Na jej podstawie w 1990 r. zostało zawarte porozumienie wykonawcze pomiędzy Francją, Włochami, Niemcami, Holandią, Belgią, Luksemburgiem, Hiszpanią i Portugalią powołujące do życia System Informacyjny Schengen (SIS), który służy wymianie informacji na temat osób przekraczających granice tych państw.

 

Od 21 grudnia 2007 r. Polska znajduje się w „strefie Schengen”, co umożliwia nam przekraczanie granic wewnętrznych Unii Europejskiej bez kontroli granicznej. Powstanie tej strefy służy realizacji zasady swobody przepływu osób, która to swoboda stanowi jedną z podstawowych zasad zagwarantowanych w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

 

Obecnie do tzw. „strefy Schengen” należą już 24 państwa (22 z Unii Europejskiej oraz dwa państwa stowarzyszone z SIS).

 

Układ jest otwarty dla wszystkich członków Unii Europejskiej. Wynikająca z niego swoboda przepływu osób wewnątrz „strefy Schengen” dotyczy nie tylko obywateli państw, które podpisały Konwencję (tzw. sygnatariuszy), ale wszystkich osób wszelkiej narodowości i o dowolnym obywatelstwie, które przekraczają granice wewnętrzne na terenie objętym porozumieniem. 

 

Do SIS wprowadzane są dane dotyczące osób, pojazdów i innych obiektów (np. skradzionych dokumentów, sfałszowanych banknotów). Informacje dotyczące danej osoby mogą zawierać co najwyżej następujące dane: imię i nazwisko, szczególne i widoczne cechy fizyczne, pierwszą literę drugiego imienia, datę i miejsce urodzenia, płeć, narodowość, informacje w sprawie możliwości posiadania broni lub „gwałtownego” charakteru, przyczynę sporządzenia raportu dotyczącego danej osoby, czynności, jakie powinny być podjęte w stosunku do danej osoby.

 

Dane osobowe utrzymywane są w SIS jedynie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, dla którego zostały wprowadzone, a po upływie trzech lat od wprowadzenia są one automatycznie usuwane z systemu, chyba że dany kraj wykaże celowość prolongaty tego terminu.

 

Konwencja reguluje także możliwość wymiany danych między krajami członkowskimi w odniesieniu do: udzielania azylu, międzynarodowej współpracy policji, wzajemnego udostępniania danych osobowych zebranych w związku z postępowaniem karnym.

 

Każda osoba może domagać się informacji, czy jej dane znajdują się w systemie SIS, dostępu do tych danych, a także sprostowania lub usunięcia danych nieprawdziwych lub wprowadzonych niezgodnie z zasadami konwencji, a nawet może wnieść powództwo do sądu lub odpowiedniego organu nadzorczego w sprawie sprostowania lub usunięcia informacji jej dotyczących oraz o odszkodowanie w związku z wprowadzonym do SIS raportem na jej temat.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.08.2008


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + 5 =

 

»Podobne materiały

Wpływ nowej ustawy o prawach konsumenta na treść regulaminu serwisu internetowego

Coraz mniej czasu pozostaje do dnia wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta1, która w kompleksowy sposób ma uregulować zasady obrotu konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych przez Internet. Ustawa, której przepisy będą miały zastosowanie od dnia 25 grudnia 2014 r

 

Nabycie spadku

Nabycie spadku następuje w chwili śmierci spadkodawcy. Jednak fakt ten potwierdzony zostaje dopiero w wyniku wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub też zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

 

Sposoby badania nietrzeźwości u kierowców

Opinia prawna na temat sposobów badania nietrzeźwości u kierowców.

 

Przesłanki dopuszczalności zmiany imienia czy nazwiska

Artykuł opisuje warunki dopuszczalności zmiany imienia i nazwiska w związku z zaistniałym zdarzeniem prawnym czy faktycznym.

 

Zasady przyznawania statusu uchodźcy

W artykule tym omówione zostały zasady przyznawania statusu uchodźcy w prawie polskim.

 

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna to umowa zawierana między przedsiębiorcami, mająca na celu pozyskiwanie klientów dla jednej z jej stron. Jest to umowa nazwana, uregulowana szczegółowo w Kodeksie cywilnym.

 

Definicje powierzchni użytkowej lokalu

Pojęcie „powierzchni użytkowej lokalu” może mieć różne znaczenie. Odmienne definicje stosowane są bowiem w szczególności na gruncie prawa podatkowego, a inna w przepisach regulujących przyznawanie lokali komunalnych. Pojęcie to na swój sposób rozumie też Główny Urząd Statystyczny.

 

Zasady opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być opodatkowana na różnych zasadach, w zależności od tego jaki sposób obliczania podatku wybierze.

 

Jak wdrożyć RODO?

Od 25 maja 2018 r. będzie stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

Złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy

Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego w celu jego uzyskania powinna złożyć odpowiedni wniosek do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek należy złożyć na formularzu urzędowym, dołączając do niego deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »