Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czynności związane z założeniem spółki jawnej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 18.04.2016

Do założenia spółki jawnej wymagane jest sporządzenie pisemnej umowy spółki oraz dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców. Spółka jawna może też powstać w wyniku przekształcenia innej spółki osobowej, bądź spółki kapitałowej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie spółki jawnej wymaga w pierwszej kolejności sporządzenia umowy spółki. Może być ona zawarta na piśmie lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzorca umowy. Następną czynnością związaną z założeniem spółki jawnej jest wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Oprócz standardowego trybu powstania spółki jawnej, założenie tej spółki może również nastąpić w wyniku dokonania czynności prowadzących do przekształcenia w spółkę jawną spółki cywilnej lub innej spółki prawa handlowego. Nie jest natomiast możliwe powstanie spółki jawnej w wyniku połączenia lub podziału innych spółek prawa handlowego oraz spółki cywilnej.

 

Umowa spółki jawnej

 

Zgodnie z art. 23 Kodeksu spółek handlowych1 umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie natomiast z art. 73 § 1 Kodeksu cywilnego2 – jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. W przypadku umowy spółki jawnej ustawa taki rygor przewiduje, nie ma więc możliwości założenia spółki jawnej poprzez ustne oświadczenia wspólników, chyba że po złożeniu takich oświadczeń sporządzona zostanie również umowa spółki na piśmie.

 

Na mocy art. 231 § 1 K.s.h. umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Umowa spółki jawnej jest zawarta po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników.

 

Umowa spółki jawnej obowiązkowo powinna zawierać:

 

  1. firmę i siedzibę spółki;
  2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
  3. przedmiot działalności spółki;
  4. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”

 

Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS

 

Zgodnie z art. 251 § 1 K.s.h. spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Osoby, które działały w imieniu spółki po jej zawiązaniu, a przed jej wpisaniem do rejestru, za zobowiązania wynikające z tego działania odpowiadają solidarnie.

 

Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 

  1. firmę, siedzibę i adres spółki;
  2. przedmiot działalności spółki;
  3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń;
  4. nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób reprezentacji.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1-2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym3 wpis do rejestru przedsiębiorców jest dokonywany na wniosek, który składa się do sądu rejestrowego na urzędowym formularzu albo na formularzu udostępnionym w systemie teleinformatycznym. Wnioski można także składać na niebarwnych formularzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zgodnie z art. 20a K.s.h. wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.

 

Prawo (ale i obowiązek) zgłoszenia spółki jawnej do rejestru ma każdy wspólnik.

 

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

 

Zgodnie z art. 26 § 4 K.s.h. spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców przez wszystkich wspólników. Z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną, a więc powoduje to analogiczne skutki do tych, jakie wywołują standardowe czynności związane z założeniem spółki jawnej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Pozostaje ona podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki jawnej.

 

Przed zgłoszeniem spółki do rejestru przedsiębiorców wspólnicy nie mają obowiązku zawarcia nowej umowy spółki jawnej, muszą jednak dostosować umowę spółki cywilnej do przepisów o umowie spółki jawnej. Z uwagi na zastrzeżenie formy pisemnej dla zawarcia umowy spółki jawnej, dostosowanie to również dla swej ważności wymaga zachowania takiej formy.

 

Przekształcenie w spółkę jawną innej spółki prawa handlowego

 

Zgodnie z art. 551 § 1 K.s.h. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

 

Zgodnie z art. 552 spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

 

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, pozostaje ona w szczególności podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

 

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę jawną może nastąpić, jeżeli za przekształceniem wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego, chyba że umowa albo statut przewiduje surowsze warunki.

 

Natomiast przekształcenie innej spółki osobowej w spółkę jawną następuje, jeżeli za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1142, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.04.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - cztery =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »