Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 20.06.2013

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pana wątpliwości powstały zapewne na tle art. 24h ust. 5 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 95)* w związku z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584).

 

Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przepisy ustawy znajdą zastosowanie do zastępców wójta.

 

Katalog zakazów zawarto w art. 4 powyższej ustawy**. W Pana sprawie niezwykłe ważny będzie natomiast ust. 6 w zakresie, w jakim odnosi się do zarządzania działalnością gospodarczą lub bycia przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

 

Nie ulega wątpliwości, że główną funkcją prezesa stowarzyszenia jest zarządzanie. Nieodpłatność pełnienia tej funkcji nie ma znaczenia dla ważności zakazu, natomiast istotne jest, czy działalność gospodarcza jest wykonywana, gdyż sam fakt wpisania przedmiotu działalności do statutu stowarzyszenia o niczym jeszcze nie przesądza – liczy się fakt prowadzenia działalności.

 

Kluczowe w Pana sprawie będzie więc wyznaczenie granic pojęcia „prowadzenie działalności gospodarczej”. Nie ulega wątpliwości, że należy je rozumieć w znaczeniu nadanym mu w przepisach ogólnych regulujących działalność gospodarczą. Przy okazji należy wskazać, że art. 24h ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym przewiduje informację o sposobie zaprzestania działalności. Przepisy ogólne o działalności gospodarczej przewidują dwa sposoby: zawieszenie oraz zaprzestanie. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej z określoną datą będzie wypełniała odnośną dyspozycję art. 24h ust. 5 powyższej ustawy, podobnie jak informacja o zaprzestaniu jej prowadzenia.

 

Należy przytoczyć art. 345 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104) oraz orzeczenia dotyczące sytuacji radnego pełniącego funkcję członka zarządu stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą, do tego z udziałem majątku gminy. I tak:

 

„Działalność prowadzona przez stowarzyszenie jest działalnością gospodarczą także wtedy, gdy dochody z niej są przeznaczone wyłącznie na cele statutowe. Jeżeli jest prowadzona z wykorzystaniem mienia gminnego radny, pełniąc funkcję członka zarządu, narusza zakaz określony w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1.12.2006 r., II OSK 787/05).

 

„1. W przypadku osób prawnych, działających przez swoje organy, za zarządzanie  w świetle art.24fust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy uznać również członkostwo w kolegialnych organach osób prawnych, ustawowo i statutowo upoważnionych do reprezentowania i dokonywania czynności w imieniu osoby prawnej.

2. W sytuacji, gdy stowarzyszenie, korzystając z gminnych obiektów sportowych, pobiera opłaty od sponsorów za ustawienie reklam, prowadzi sprzedaż biletów wstępu na mecze, oznacza to, że prowadzi działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, o której mowa w art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

3. Stowarzyszenia mogą prowadzić dwojakiego rodzaju działalność: statutową i gospodarczą. Gospodarczego celu działalności nie niweczy przy tym fakt, że dochód z jej prowadzenia jest przeznaczany na działalność statutową. Ograniczenie to bowiem wprost wynika z regulacji ustawowej i jest jednym z warunków dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez stowarzyszenie”.

 

W przypadku zastępcy wójta przepisy nie wprowadzają ograniczenia zakazu do działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. W tej sytuacji wnioski są jednoznaczne.

 

Podsumowując: jeżeli stowarzyszenie nie podjęło jeszcze działalności, to nie ma naruszenia, którego wystąpienie jest uwarunkowane prowadzeniem działalności, przy czym nie ma znaczenia, na co przeznaczany jest dochód.

 

 

 

 

----------------------------

* „5. Zastępca wójta […] składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta […] są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę”.

** „Art. 4. [Zakazy] Osoby wymienione w art. 1 i 2, w okresie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji, o których mowa w tych przepisach, nie mogą:

1) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego;

2) być zatrudnione lub wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, które mogłyby wywołać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność;

3) być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółdzielni, z wyjątkiem rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych;

4) być członkami zarządów fundacji prowadzących działalność gospodarczą;

5) posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek;

6) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności; nie dotyczy to działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie gospodarstwa rodzinnego”. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 3 =

»Podobne materiały

Radny wykonawcą prac na rzecz jednostki organizacyjnej gminy?

Pytanie dotyczy radnego gminy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób. Wykonał on usługę transportową polegającą na przewiezieniu pracowników szkoły będącej jednostką organizacyjną gminy, w której jest radnym. Czy w tym wypadku został złamany zakaz łączenia funkcji radnego z

 

Wyprowadzanie psów – przepisy

Mieszkam na zamkniętym osiedlu. Niedawno na trawnikach pojawiły się tabliczki zakazujące wyprowadzania psów. Administracja osiedla wywiesza też informacje, że psy na osiedlu mają być wyprowadzane na smyczy (zgodnie z uchwałą Rady Miasta, którą załączam). Czy te regulacje są zgodne z przepisami prawa

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »