Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zapłacę podatek dochodowy?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 26.07.2012

W marcu 2009 r. ja i mój mąż otrzymaliśmy darowiznę (działkę) od mojej mamy. Działka weszła do naszego majątku wspólnego. Pod koniec 2009 r. został wybudowany dom na wspomnianej działce. W 2010 r. rozwiodłam się z mężem (nie mamy dzieci). Mąż darował mi swoją część nieruchomości. Zostałam zatem jedynym właścicielem domu i działki. Jakiś czas temu pogodziłam się z mężem, chcemy znowu wziąć ślub. Postanowiliśmy sprzedać dom i z uzyskanych w ten sposób pieniędzy wybudować nowy na działce męża. Czy zapłacę podatek dochodowy, jeśli sprzedam dom? Jak będzie wyglądała moja sytuacja, jeśli przed sprzedażą domu byłabym ponownie w związku małżeńskim, jednak dom i działka należałyby tylko do mnie? Co zrobić po ponownym ślubie, aby działka męża była też moja?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Chciałaby Pani wiedzieć, czy musi Pani zapłacić podatek dochodowy. Część nieruchomości nabyła Pani w 2009 r., pozostałą część nabyła Pani w 2010 r. i obecnie jest Pani jedynym właścicielem.

 

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodu z odpłatnego zbycia:

 

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
    podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

 

W sytuacji gdy nieruchomość nabyto w 2009 i 2010 r., zbycie w 2011 r.* – tj. przed upływem 5 lat – powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu.

 

Okres zamieszkiwania w domu nie ma znaczenia, bowiem nie znajduje tu zastosowania obowiązujące do końca 2006 r. zwolnienie (zgodnie z którym wolne od podatku były przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny) czy później obowiązująca (do 31 grudnia 2008 r. włącznie) ulga meldunkowa.

 

Dla sprzedaży nieruchomości nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r. zastosowanie ma zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowi, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości „w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”.

 

Jak podaje art. 21 ust. 25 ustawy, za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe „uważa się:

 

1) wydatki poniesione na:

 

a) nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

 

b) nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

 

c) nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

 

d) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

 

e) rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

 

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej;

 

2) wydatki poniesione na:

 

a) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,

 

b) spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,

 

c) spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b

 

– w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;

 

3) wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

 

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub

 

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub

 

c) gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub

 

d) gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a”.

 

Warto przypomnieć, iż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Darowizna między mężem i żoną, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, korzysta ze zwolnienia od tegoż podatku pod pewnymi warunkami.

 

Konkludując, zbywając nieruchomość, będzie Pani musiała zapłacić podatek dochodowy lub przeznaczyć przychód ze sprzedaży i wydać go na ww. cele mieszkaniowe. Mąż może darować Pani grunt lub rozszerzyć majątek małżeński na ten grunt.

 

Możliwe jest także, że Pani daruje mężowi część nieruchomości lub rozszerzy na nią majątek małżeński, mąż zrobi to samo z działką i środki ze sprzedaży nieruchomości wydatkujecie Państwo wspólnie na budowę nowego domu, który stanie się Państwa majątkiem wspólnym.

 

Ponadto pyta Pani: „Jak będzie wyglądała moja sytuacja, jeśli przed sprzedażą domu byłabym ponownie w związku małżeńskim, jednak dom i działka należałyby tylko do mnie?”. Sytuacja będzie wyglądała identycznie – podatek dochodowy będzie ciążył na Pani, bowiem będzie Pani zbywać majątek odrębny.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 7.10.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 2 =

»Podobne materiały

Podatek dochodowy 2011 a sprzedaż mieszkania

Ja, moja żona i nasz dorosły syn wspólnie kupiliśmy w 1995 r. w Polsce mieszkanie, w którym nadal jesteśmy zameldowani. Od kilku lat jednak mieszkamy w Szwecji i chcielibyśmy to mieszkanie sprzedać. Jak wygląda kwestia podatku dochodowego w tym roku w obu krajach? Czy przy sporządzaniu aktu spr

 

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania – różnice w przepisach obowiązujących w 2008 i 2009 roku

Mama zmarła prawie rok temu i zostawiła w spadku mnie i bratu mieszkanie spółdzielcze własnościowe (sprawa w sądzie odbędzie się w tym miesiącu). Jaki podatek dochodowy trzeba będzie zapłacić od sprzedaży tego mieszkania, jeżeli sprzedamy jej zaraz po uprawomocnieniu się orzeczenia? Jeden z nas spła

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »