.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy zabranie premii jest karą majątkową?

Autor: Iwona Moryc • Opublikowane: 18.06.2010

Czy zabranie premii jest karą majątkową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.):

 

§ 1. „Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 

 1. karę upomnienia,
 2. karę nagany.

 

§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

 

§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.

 

§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy”.

 

Zabranie premii uznaniowej pracownikowi nie może być traktowane jako kara pieniężna w oparciu o powyższe unormowania.

 

Kara zabrania ruchomej części wynagrodzenia np. premii uznaniowej może być powiązana jedynie z karą upomnienia lub nagany.

 

Odnosząc się do kary pieniężnej, należy zauważyć, że kara pieniężna za jedno wykroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łączny wymiar kar w miesiącu nie może przewyższać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 pkt 1-3, to jest następujących należności:

 

 • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.

 

Zgodnie z art. 109 § 1 K.p. „kara nie może być zastosowana:

 

 • po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego,
 • po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia”.

 

Przed zastosowaniem kary pracodawca ma obowiązek wysłuchać pracownika, o czym stanowi art. 109 § 2 K.p.

 

O każdej zastosowanej karze w ramach odpowiedzialności służbowej pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika na piśmie.

 

Zgodnie z art. 110 K.p. na piśmie pracodawca ma obowiązek wskazać:

 

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • datę dopuszczenia się przez pracownika naruszenia obowiązków pracowniczych oraz
 • pouczyć pracownika o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia, jednocześnie składając do akt osobowych pracownika odpis zawiadomienia.

 

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, to zgodnie z art. 112 § 1 K.p. pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.

 

O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

 

W przypadku działania w danym miejscu pracy organizacji związkowych pracodawca ma obowiązek podjąć decyzję po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

 

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

 

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej według niego kary, o czym stanowi art. 112 § 2 K.p.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, pracownik, któremu zabrano premię uznaniową – w ramach wymierzenia kary pieniężnej – może skutecznie wnieść sprzeciw od decyzji pracodawcy.

 

Należy w tym wypadku rozgraniczyć katalog kar porządkowych, o których pracodawca informuje pracownika na piśmie (z karą nagany i upomnienia może wiązać się zabranie premii uznaniowej), i generalnie zabranie premii, która stanowi dodatkowy składnik wynagrodzenia, i jeżeli jest traktowana jako nagroda dla pracownika, jej wysokość czy też samo jej wręczenie może zależeć od uznania pracodawcy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • cztery minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl