.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy zabranie premii jest karą majątkową?

Autor: Iwona Moryc

Czy zabranie premii jest karą majątkową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.):

 

§ 1. „Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:

 

 1. karę upomnienia,
 2. karę nagany.

 

§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

 

§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3.

 

§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy”.

 

Zabranie premii uznaniowej pracownikowi nie może być traktowane jako kara pieniężna w oparciu o powyższe unormowania.

 

Kara zabrania ruchomej części wynagrodzenia np. premii uznaniowej może być powiązana jedynie z karą upomnienia lub nagany.

 

Odnosząc się do kary pieniężnej, należy zauważyć, że kara pieniężna za jedno wykroczenie nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łączny wymiar kar w miesiącu nie może przewyższać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 pkt 1-3, to jest następujących należności:

 

 • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi.

 

Zgodnie z art. 109 § 1 K.p. „kara nie może być zastosowana:

 

 • po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego,
 • po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia”.

 

Przed zastosowaniem kary pracodawca ma obowiązek wysłuchać pracownika, o czym stanowi art. 109 § 2 K.p.

 

O każdej zastosowanej karze w ramach odpowiedzialności służbowej pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracownika na piśmie.

 

Zgodnie z art. 110 K.p. na piśmie pracodawca ma obowiązek wskazać:

 

 • rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,
 • datę dopuszczenia się przez pracownika naruszenia obowiązków pracowniczych oraz
 • pouczyć pracownika o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia, jednocześnie składając do akt osobowych pracownika odpis zawiadomienia.

 

Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, to zgodnie z art. 112 § 1 K.p. pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.

 

O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

 

W przypadku działania w danym miejscu pracy organizacji związkowych pracodawca ma obowiązek podjąć decyzję po rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej.

 

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

 

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej według niego kary, o czym stanowi art. 112 § 2 K.p.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, pracownik, któremu zabrano premię uznaniową – w ramach wymierzenia kary pieniężnej – może skutecznie wnieść sprzeciw od decyzji pracodawcy.

 

Należy w tym wypadku rozgraniczyć katalog kar porządkowych, o których pracodawca informuje pracownika na piśmie (z karą nagany i upomnienia może wiązać się zabranie premii uznaniowej), i generalnie zabranie premii, która stanowi dodatkowy składnik wynagrodzenia, i jeżeli jest traktowana jako nagroda dla pracownika, jej wysokość czy też samo jej wręczenie może zależeć od uznania pracodawcy.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • pięć minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl