Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy WSHE oraz IPT mogą egzekwować opłaty za czesne?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 15.02.2011

Byłem studentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, podpisałem także umowę z Instytutem Postępowania Twórczego. W 2008 roku zostałem skreślony z listy studentów, po czym otrzymałem wezwanie do zapłaty czesnego za 2. półrocze. Czy szkoła ma prawo egzekwować ode mnie pieniądze, skoro studiowałem na kierunku „informatyka”, uznanym później przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za nielegalny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszony przez Pana problem wywołał swojego czasu spore emocje i był szeroko komentowany nie tylko w prasie. Sprawą zainteresowało się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także organy ścigania. Sprawa dotyczyła łamania przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną z Łodzi prawa poprzez prowadzenie rekrutacji oraz zajęć w kilku miastach Polski bez odpowiedniej zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało nawet w tej sprawie oświadczenie, w którym stwierdzono, co następuje:

 

„Odpowiadając na liczne pytania dotyczące działalności dydaktycznej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a w szczególności możliwości prowadzenia kształcenia poza siedzibą, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi posiada uprawnienie do prowadzenia kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia na kierunkach: zarządzanie i marketing; informatyka; pedagogika; filologia; filologia polska; grafika; dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunkach: politologia; pielęgniarstwo; kulturoznawstwo; transport; realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Studia te prowadzone są w siedzibie uczelni, tj. w Łodzi.

Uczelnia posiada pozwolenie na prowadzenie 5 wydziałów zamiejscowych, w których kształcenie odbywa się na poziomie studiów pierwszego stopnia:

  • Wydział zamiejscowy w Koninie – kierunek: zarządzanie i marketing,
  • Wydział zamiejscowy w Bydgoszczy – kierunek: kulturoznawstwo,
  • Wydział zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim – kierunek: pedagogika,
  • Wydział zamiejscowy w Gdańsku – kierunek: socjologia,
  • Wydział Zamiejscowy w Bytomiu – kierunek: filologia polska.

 

Uczelnia nie posiada pozwolenia na prowadzenie studiów w innych jednostkach zamiejscowych.

Równocześnie wyjaśniamy, iż zajęcia prowadzone przez Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi nie są studiami wyższymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”.

 

We wrześniu 2009 r., po negatywnej ocenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odebrało uczelni prawo do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku „informatyka”.

 

Praktyka podpisywania przez kandydatów dwóch umów (z WSHE i z Instytutem Postępowania Twórczego) wzbudziła także poważne wątpliwości ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd ten zakwestionował także wiele zapisów znajdujących się w tych umowach, które bardzo niekorzystnie kształtowały sytuację studentów, a wręcz ich dyskryminowały.

 

Uważam, że WSHE w Łodzi, prowadząc zajęcia nielegalnie, tj. bez wymaganych pozwoleń (stwarzając jedynie pozory zgodności z prawem), zachowała się nieuczciwie wobec Pana i reszty studentów (a właściwie kursantów), a do tego wprowadzała w błąd podczas rekrutacji kandydatów na studia.

 

Pragnę podkreślić, iż sprawa dotyczy relacji profesjonalista (szkoła niepubliczna) – konsument (czyli Pan). Obowiązek informacji (wskazówek, ostrzeżenia, a czasem rady) jest, obok obowiązku kompetencji, podstawowym obowiązkiem każdego profesjonalisty. Jego niewypełnienie (informacja niepełna, jej brak, informacja myląca) może zostać zakwalifikowane jako noszące znamiona wywołania błędu u kontrahenta i uzasadniać, przy spełnieniu pozostałych przesłanek błędu prawnie doniosłego, możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli.

 

W przedmiotowej sprawie rozważyłbym możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego przez Pana oświadczenia woli (zawartych umów).

 

Błąd jest to wada oświadczenia woli, polegająca na tym, że składający je działa pod wpływem niezgodnego z prawdą wyobrażenia o rzeczywistości lub jej elemencie albo pod wpływem braku takiego wyobrażenia. Kodeks cywilny, choć nie definiuje pojęcia błędu, określa przesłanki, od których zaistnienia zależy możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu.
 

  1. Musi wystąpić błąd co do treści czynności prawnej – chodzi tu w zasadzie o każdy składnik treści czynności prawnej, a więc zarówno o jej elementy przedmiotowo istotne, jak i o okoliczności dotyczące przedmiotu czynności prawnej. Błąd może dotyczyć zarówno treści całej umowy, jak też jej poszczególnych postanowień, np. ceny, terminu realizacji itp.
  2. Musi to być błąd istotny – gdyby składający oświadczenie woli oceniał sprawę rozsądnie i nie pozostawał w błędzie, nie złożyłby tego oświadczenia.

 
W przypadku oświadczenia woli kierowanego do drugiej osoby oprócz powyższych warunków musi zaistnieć jedna z następujących przesłanek dodatkowych:
 

  1. Błąd musi być wywołany przez adresata oświadczenia woli, chociażby w sposób niezawiniony. Przy czym działanie drugiej strony czynności prawnej nie musi być przy tym wyłączną przyczyną błędu składającego oświadczenie woli. Wystarczy, że adresat współprzyczynił się do błędu (wyrok Sądu Najwyższego z 12.10.2000 r., VI CKN 144/00).
  2. Adresat wiedział o błędzie lub mógł się z łatwością o błędzie dowiedzieć (np. sprzedawca obrazu nie zdaje sobie sprawy, że jest to kopia, ale ponieważ jest specjalistą, powinien to zauważyć). W takich sytuacjach można postawić adresatowi oświadczenia zarzut niedołożenia należytej staranności.


Termin do uchylenia się od skutków prawnych w przypadku błędu wynosi rok i liczony jest od dnia wykrycia błędu.

 

W celu uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu należałoby wystosować (najlepiej listem poleconym) do WSHE oraz IPT Spółka z o.o. oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych zawartych umów.

 

W wyniku uchylenia się zniwelowane zostaną skutki prawne. W wyniku złożenia skutecznego oświadczenia woli o uchyleniu się od skutków prawnych czynność prawna będzie traktowana jako nieważna od samego początku. Pojawi się wówczas obowiązek dokonania wzajemnych rozliczeń między stronami umowy. Będzie Pan mógł żądać od uczelni zwrotu zapłaconego wpisowego i czesnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - II =

08.10.2011

Ktomuś się udało wygrać z tymi złodziejami?

Helmut

»Podobne materiały

Dług wobec uczelni

W 2009 r. podjęłam studia w prywatnej uczelni, ale po paru miesiącach (pod koniec tego roku) musiałam je przerwać. Nie przeczytałam jednak dokładnie regulaminu studiów i nie dopełniłam formalności, wskutek czego po paru miesiącach okazało się, że mam dług wobec uczelni. Wysłałam do instytucji podani

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »