.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wpisać fakt o zdradzie do pozwu rozwodowego?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 12.11.2016

Czy w pozwie rozwodowym bez orzeczenia o winie mogę wpisać, że mąż wyprowadził się do kochanki? Zależy mi na zakończeniu sprawy na jednej rozprawie sądowej, jednak uważam, że warto to wpisać. Mąż twierdzi, że jeśli chcemy bez orzeczenia o winie, to nie powinnam wpisywać tego faktu, bo na jednej sprawie się nie skończy – taka jest opinia adwokata męża. Jak jest naprawdę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwód jest uregulowany w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59).

 

Orzeczenie rozwodu może nastąpić wyłącznie wyrokiem sądu, który zapada w razie ustalenia, że doszło między małżonkami do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia i nie zachodzą negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu.

 

Zupełny rozkład pożycia oznacza, że ustały więzi łączące małżonków, a mianowicie: wieź emocjonalna (istnienie uczucia), fizyczna (współżycie) i gospodarcza (prowadzenie wspólnie gospodarstwa domowego). Za trwały rozkład przyjmuje się natomiast taki, który trwa na tyle długo, że nie rokuje szans na powrót małżonków do pożycia.

 

Nie zawsze konieczne jest dla uzyskania rozwodu, by całkowicie ustała więź gospodarcza, może się bowiem zdarzyć, że mimo nieistnienia pozostałych więzi małżonkowie nadal wspólnie zamieszkują albo spłacają wspólnie zaciągnięte wcześniej zobowiązania; takie częściowe istnienie więzi gospodarczej nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu rozwodu.

 

Mimo istnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia rozwód jest natomiast niedopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (np. z uwagi na nieuleczalną chorobę małżonka), a także jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (np. złośliwa), co ocenia sąd.

 

Orzekając rozwód, sąd orzeka także, czy i które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Na zgodne żądanie małżonków sąd jednak zaniecha orzekania o winie, wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

 

Wyrok rozwodowy może zatem nastąpić bez orzekania o winie, z orzeczeniem winy jednego z małżonków, orzeczeniem winy obu stron lub z uznaniem, że żaden z małżonków nie ponosi tej winy.

 

Strona w postępowaniu sądowym może modyfikować swoje żądania w zakresie orzeczenia winy aż do prawomocności wyroku.

 

Pragnę zwrócić uwagę na stanowisko wyrażone w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r., sygn. akt IV CK 557/2004, zgodnie z którym „należy pamiętać, że według art. 57 § 2 krio odstąpienie od orzekania w przedmiocie orzekania o winie może nastąpić tylko na zgodny wniosek stron. Nie zmienia to jednak ścisłego związku obydwu elementów wyroku orzekającego rozwód, tj. orzeczenia o rozwiązaniu związku małżeńskiego i orzeczenia w przedmiocie winy”.

 

Wracając do głównego pytania, wyraźnie podkreślić należy, iż sąd jest związany Państwa wspólnym wnioskiem o nieorzekaniu o winie. Stosownie do treści uchwały Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 2 lipca 1985 r., sygn. akt III CZP 39/85, „skuteczne zgłoszenie w sprawie o rozwód żądania zaniechania orzekania o winie obojga małżonków wyłącza dopuszczalność dowodzenia winy pozostałego przy życiu małżonka w procesie wytoczonym na podstawie art. 940 K.c.”

 

Powyższe potwierdzone zostało nie tylko w orzecznictwie, ale także w literaturze przedmiotu: „sąd jest związany żądaniem nieorzekania o winie (uzasadnienie uchwały SN z dnia 2 lipca 1985 r., III CZP 39/85, OSNCP 1986, nr 5, poz. 68)”.

 

W treści pozwu może Pani zatem wskazać na główną przyczynę rozkładu pożycia jaką jest zdrada (chociażby celem wykazania przesłanek koniecznych do orzeczenia rozwodu) i jednocześnie żądać nieorzekania o winie. Innymi słowy, jeżeli w pozwie o rozwód wskaże Pani, iż wnosi o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, to jeżeli pozwany małżonek w odpowiedzi na pozew wskaże, że przychyla się do wniosku z jednoczesnym podtrzymaniem nieorzekania o winie, mimo treści uzasadnienia pozwu o rozwód, sąd nie ma prawa orzec o winie. Orzeczenie o winie w takim przypadku stanowiłoby rażące naruszenie przepisu prawa materialnego, a to art. 57 § 2 Kodeksu.

 

Na marginesie pragnę zwrócić uwagę, iż „związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład” (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2000 r., sygn. akt IV CKN 112/00).

 

Nie dam Pani jednakże 100% gwarancji, iż nie wpłynie to na długość procesu. Moim zdaniem nie powinno, ale wszystko zależy od tego, na jakiego sędziego Pani trafi i czy nie będzie chciał „drążyć tematu” tej zdrady. Jednakże tak jak napisałam powyżej, sąd jest związany wnioskiem zawartym w pozwie, więc jeżeli zarówno Pani, jak i mąż zgadzacie się na rozwód bez orzekania o winie, a kwestia zdrady będzie zamieszczona w pozwie jedynie, aby przesłanki rozwodu uwiarygodnić, to nie powinno mieć to żadnego wpływu na postępowanie sądu w Pani sprawie rozwodowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »