.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może nie przyjąć opłat za wodę?

Autor: Anna Sufin • Opublikowane: 12.02.2016

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może nie przyjmować opłat za zużytą w moim mieszkaniu wodę tylko kazać płacić sąsiadce, z którą nic mnie nie łączy i która nie ma żadnego dokumentu, który by ją uprawniał do pobierania takiej opłaty ode mnie? To jest dziwna sprawa: w moim mieszkaniu jest podlicznik, a u niej licznik. Gdy kupowałam to mieszkanie, nikt mnie o tym nie poinformował. Czy spółdzielnia, zwracając mi opłaty za wodę wykonywane na jej konto bankowe, może potrącać z moich pieniędzy kwoty za wykonanie zwrotnych przelewów (raz 10 zł, innym razem 2,50)? Poza tym nie informuje mnie na piśmie, że niewłaściwie postępuję, tylko przelewa mi pieniądze, a ja znowu odsyłam. A ostatnio sąsiadka listem poleconym informowała mnie, że w związku z tym, że nie rozliczyłem się z nią za wodę od początku roku kalendarzowego, to tę wodę mi zakręci. Czy może to zrobić? Prawie przez cały rok moje pieniądze za wodę były na koncie spółdzielni.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielni i ich rodzin (por. art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 o spółdzielniach mieszkaniowych, j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1222; dalej: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych). Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, ale także osoby niebędące członkami spółdzielni, którym te prawa przysługują, oraz właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mają natomiast w obowiązku pokrywanie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali (por. art. 4 ust. 1, 11, 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Do opłat, których wysokość jest niezależna od spółdzielni, należy pokrycie kosztów wody oraz odbioru ścieków (por. art. 4 ust. 71). Z powyższego należy wyprowadzić wniosek, że zadaniem spółdzielni jest także zaspokojenie potrzeby mieszkaniowej poprzez zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków. Zapewne statut spółdzielni bądź też regulamin dostawy wody potwierdzają, iż spółdzielnia nakłada sobie zadanie dostawy wody do każdego lokalu. Trzeba bowiem podkreślić, że jednostką pojawiającą się w aktach prawnych, co do której obowiązki mają być spełniane, jest zawsze lokal. Ustawa dąży też do tego, by na jeden lokal przypadał jeden członek spółdzielni.

 

Co więcej, spółdzielnia winna spełniać obowiązki, które sobie nakłada, w szczególności tak podstawowe jak dostawa wody, wobec każdego lokalu. Nie może bowiem być tak, że sytuacja członków spółdzielni (właścicieli lokali) jest w sposób nieuzasadniony zróżnicowana.

 

Spółdzielnia, nie pobierając od Pana opłaty za dostawę wody, w istocie sama uznaje, że tej wody Panu nie dostarcza. Nie wypełnia zatem jednego z podstawowych obowiązków, jaki na siebie nałożyła. Podpisując umowę z dostawcą wody, robiła to bowiem w interesie wszystkich członków spółdzielni (właścicieli), miała być bowiem tylko pośrednikiem między nimi a dostawcą. W aktualnej Pana sytuacji sąsiadka – tak jak Pan wskazał – może zakręcić wodę i Pan nie będzie miał zapewnionej dostawy.

 

Na podstawie powyższych przepisów, ale przede wszystkim aktów prawnych spółdzielni, które zapewne w tym przedmiocie zostały wydane, może Pan zażądać dostarczenia wody do Pana mieszkania przez spółdzielnię, teraz bowiem – jak wskazałam – spółdzielnia sama uznaje, że do tego lokalu wody nie dostarcza, skoro nie przyjmuje opłaty za dostawę wody. Proszę wskazać, iż Pan nie podpisywał umowy z właścicielką sąsiedniego lokalu na dostawę wody, a oczekuje Pan tej dostawy wraz z odpowiednim rozliczeniem – tak jak wszyscy mieszkańcy – właśnie od spółdzielni. Jeśli natomiast spółdzielnia uznaje, że taki sposób, jaki jest realizowany, jest zapewnieniem dostawy wody przez nią – winna pobierać opłaty.

 

Proszę wezwać spółdzielnię do wskazania podstawy prawnej, wedle której spółdzielnia może dostarczać wodę do części mieszkańców, którzy w dalszej kolejności mogą dostarczać wodę do pozostałej części. Proszę dążyć bardziej do formalnego uregulowania tej sytuacji (wliczanie opłat za wodę do Pana rozliczeń, które Pan otrzymuje), nie zaś „na siłę” wpłacać świadczenie, które wedle spółdzielni jest nienależne (jeśli sąsiadka uregulowała te opłaty za Pana, winien Pan jest zwrot zapłaconego za Pana świadczenia, nawet jeśli Pan uznaje, że był zobowiązany wobec spółdzielni; dochodzenie uregulowania sytuacji przy niespłaceniu świadczenia uregulowanego za Pana i dalszego wpłacania na konto spółdzielni wymagałoby porozumienia z sąsiadką). Proponuję także zweryfikować, czy w uchwałach spółdzielni podjęto regulacje dotyczące opomiarowania lokali (jeśli obowiązek opomiarowania każdego lokalu nałożyła na siebie spółdzielnia, także i na to postanowienie może się Pan powołać – w istocie bowiem Pana lokal nie ma odpowiedniego opomiarowania). Skoro jednak istnieje możliwość odczytu z podlicznika Pana zużycia wody i odliczenie go od zużycia z licznika sąsiadki, wydaje się, że istnieje fizyczna możliwość dokonywania obliczeń Pana należności przez spółdzielnię.

 

Regularny zwrot kwot, które Pan wpłacił, wynika oczywiście z przekonania spółdzielni, że kwoty te są świadczeniem nienależnym, tj. uzyskanym bez podstawy prawnej, do którego uiszczenia nie jest Pan wobec spółdzielni zobowiązany (art. 410 K.c.). Realizując taki zwrot, spółdzielnia niejako spłaca swój dług wobec Pana, bowiem w przypadku pobrania świadczenia nienależnego, ciąży na niej obowiązek jego zwrotu. Dług ten ma charakter pieniężny.

 

Ponieważ dług ma charakter pieniężny, jest on tzw. długiem oddawczym, tj. dłużnik powinien oddać go w siedzibie wierzyciela (art. 454 § 1 K.c.). Datą spełnienia świadczenia w takim wypadku jest dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela, chyba że strony stosunku zobowiązaniowego postanowiły inaczej (uchwała SN z dnia 4.1.1995, sygn. akt III CZP 164/94, OSNC z 1995 nr 4, poz. 62). Ponieważ to na dłużniku ciąży wtedy obowiązek „zaniesienia” długu do wierzyciela, ponosi on koszty tego dostarczenia. W przypadku przelewu takim kosztem jest koszt dokonania przelewu. W niniejszym przypadku to spółdzielnia jako dłużnik – uznając, iż zrealizowano na jej rzez świadczenie nienależne, podlegające zwrotowi wierzycielowi – powinna pokryć koszty przelewu, tym samym nie ma ona prawa potrącania tych kosztów ze zrealizowanego przez Pana świadczenia.

 

Podsumowując, proponuję wystosować pismo do spółdzielni, w którym wezwie Pan spółdzielnię do dostawy wody zgodnie z przepisami i zażąda dokonywania rozliczeń odrębnie dla Pana lokalu, ew. zawnioskuje o zwrot bezpodstawnie pobranych kosztów przelewów. Proszę wskazać, że skoro ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nakłada na Pana obowiązek regulowania opłat dotyczących korzystania z lokalu, w tym opłat za wodę, chce Pan taki obowiązek wypełniać, w tym momencie natomiast co do powstałych wątpliwości, kto tę wodę dostarcza, nie jest to możliwe.

 

Nadmieniam, że w przypadku wątpliwości co do osoby wierzyciela, jeśli dłużnik za te wątpliwości nie ponosi odpowiedzialności, dłużnik może złożyć świadczenie do depozytu sądowego (art. 467 K.c. i n.), co powoduje wygaśnięcie zobowiązania, tzn. skutek jest taki, jakby Pan zapłacił za wodę. Ten przypadek, w którym sąsiadka żąda od Pana zapłaty, spółdzielnia natomiast tej zapłaty nie chce, w mojej ocenie nie jest jednak sytuacją uzasadniającą złożenie świadczenia do depozytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »