.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy są podstawy do wniesienia skargi na policjanta, który uporczywie przedłużał kontrolę drogową?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 17.02.2011

Mojego pracownika zatrzymali funkcjonariusze kontroli drogowej, ponieważ przepaliła mu się żarówka. Zatrzymali mu dowód rejestracyjny, ale na tym nie koniec... Policjanci uznali, że muszą sprawdzić, czy adres zamieszczony w dowodzie osobistym jest jego prawdziwym adresem zamieszkania i zabrali go na ponad godzinną wycieczkę do domu. Pracownik zgłaszał, że oddelegowałem go w pilnej i ważnej sprawie i prosił o w miarę szybkie przeprowadzenie procedur. Prośby nic nie dały, a moja firma mocno odczuła ten incydent, bo klient, który nie doczekał się mojego pracownika, wycofał się ze zlecenia. Dlatego zastanawiam się, czy nie wnieść skargi na tych funkcjonariuszy, gdyż uważam, że przeprowadzali wszystkie czynność z uporczywą złośliwością. Nie wiem tylko, czy taka złośliwość podpada pod nadużywanie uprawnień. Proszę o wyjaśnienie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.

 

Uprawnienia policjanta w tym zakresie zostały określone w art. 129 ust. 2 tej ustawy.

 

Szczegółowe zasady zatrzymywania do kontroli i związane z tym obowiązki osoby kontrolowanej zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie kontroli ruchu drogowego.

 

Z listu wynika, że samochód, którym jechał Pański pracownik, został zatrzymany do kontroli drogowej. Zgodnie z art. 129 ust. 2 Prawa drogowego policjant, w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych, jest uprawniony m.in. do legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu oraz sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, a także dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia.

 

Legitymowanie uczestnika ruchu ma na celu ustalenie jego tożsamości na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość osoby. Takimi dokumentami są:

 

  1. dowód osobisty, który stwierdza m.in. tożsamość osoby oraz poświadcza obywatelstwo polskie,
  2. paszport,
  3. inny dokument pozwalający ustalić tożsamość osoby np. legitymacja szkolna, studencka, służbowa.

 

Policjant ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym. Artykuł 132 tej ustawy wymienia przypadki zatrzymania przez Policję dowodu rejestracyjnego. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego może nastąpić tylko za pokwitowaniem. Funkcjonariusz Policji obowiązany jest wydać takie pokwitowanie za zatrzymany dokument osobie, gdzie stwierdza przyczynę zatrzymania.

 

Zgodnie z art. 132 Prawa o ruchu drogowym policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) m.in. w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu lub zagraża porządkowi ruchu.

 

Podstawą do zatrzymania pojazdu jest stwierdzenie przez policjanta wymienionych niesprawności bądź uzasadnione przypuszczenie, że stan techniczny pojazdu jest niezgodny z wymogami określonymi w przepisach. Jako przykład, kiedy policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny, mogę podać niesprawność podstawowych układów pojazdu takich jak układ hamulcowy (np. wycieki płynu hamulcowego), układu kierowniczego (np. luz kierownicy), niesprawny układ jezdny (np. zużyte bieżniki opon tzw. łyse opony), brak sprawnych świateł (np. rozbite klosze).

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż policjant mógł zatrzymać dowód rejestracyjny za niesprawne światło, chociaż przyznam, że jego zachowanie było dość surowe.

 

Przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytanie, czy zachowanie policjanta opisane przez Pana, czyli ustalanie czy adres zamieszczony w dowodzie osobistym jest prawdziwym adresem zamieszkania Pańskiego pracownika było zasadne.

 

Przede wszystkim należy pamiętać, że dowody osobiste są dokumentami urzędowymi. Mają więc do nich zastosowanie postanowienia art. 76 Kodeksu postępowania administracyjnego o dokumentach urzędowych. Przysługuje im zatem nie tylko domniemanie, że pochodzą od określonego organu, ale domniemanie to rozciąga się również na treść dokumentu.

 

Ponadto z przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów wynika, że dowody osobiste są dokumentami urzędowymi szczególnego rodzaju. Z przepisów tych wnioskować można, że państwo stara się dać obywatelom pewność, że dokument, którym legitymuje się obywatel, potwierdza dane, które są jego i że są one prawdziwe. Przepis ten chroni wiarygodność dokumentów stwierdzających tożsamość, które przecież pełnią szczególną funkcję w obrocie prawnym, gdyż są wystawiane przez państwo, zatem dotyczą kwestii podstawowych i najważniejszych. Istnieje zatem domniemanie prawdziwości danych zawartych w dowodach osobistych.

 

Jeśli jednak policjant przeprowadzający kontrolę nabrał uzasadnionych wątpliwości, czy adres podany w dowodzie osobistym jest faktycznym adresem zamieszkania Pańskiego pracownika, to mógł w tym celu przeprowadzić potrzebne czynności sprawdzające.

 

Takie wątpliwości mogły powstać w sytuacji, kiedy np. dane zawarte w poszczególnych dokumentach okazanych przez pracownika przy okazji kontroli drogowej zawierały rozbieżności. Ponadto jeśli w wyniku kontroli drogowej ma dojść do nałożenia grzywny w ramach mandatu karnego, wówczas policjant musi ustalić prawidłowy adres zamieszkania kierowcy. Proszę również pamiętać, że zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 7 Prawa drogowego, policjant ma prawo wydania osobie kontrolowanej poleceń.

 

Mając na uwadze powyższe, nie można wykluczyć, iż w okolicznościach przedmiotowej sprawy policjant miał prawo podjąć czynności w celu ustalenia adresu zamieszkania kierowcy w sytuacji, kiedy zachodziły uzasadnione podejrzenia, że dane zawarte w dowodzie osobistym mogą być nieprawdziwe lub nieaktualne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »