.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy rozdzielność majątkowa zabezpiecza przed konsekwencjami niezgodnej z prawem działalności małżonka?

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 14.07.2015

Ostatnio mąż załatwił sobie dziwną pracę: nie wiem dokładnie, o co chodzi, ale polega to na tym, że ktoś wpłaca pieniądze na jego konto, a on po potrąceniu prowizji przekazuje je dalej. Obawiam się, że może to być niezgodne z prawem. On nie widzi w tym nic złego, a mnie traktuje jak wroga i zakazuje mi się wtrącać. Już raz się wpakował w taką internetową sprawę finansową i boję się, że może mnie wciągnąć w jakieś kłopoty. Mamy wprawdzie rozdzielność majątkową od 2010 r., ale nie wiem, czy to jest dla mnie wystarczające zabezpieczenie. Mieszkanie jest wspólne. Dlatego prosiłabym o poradę na ten temat. Chciałabym się z nim rozstać, ale straszy, że mnie zniszczy albo że będzie tragedia. Nie wiem, jak z tego wybrnąć, a jego zachowania coraz bardziej mnie niepokoją.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustanowiona rozdzielność majątkowa w roku 2010 chroni Panią przed odpowiedzialnością za długi zaciągnięte przez męża, jednak tylko w trakcie trwania małżeństwa. Gdyby mąż znacznie się zadłużył, a następnie zmarł, pozostając w związku małżeńskim z Panią, to jeśli nie pozostawi testamentu, wspólnie z dziećmi będzie Pani powołana do spadku po nim z ustawy. Jak bowiem stanowi przepis art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego, w pierwszej kolejności powołane do spadku z ustawy są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych; jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Dziedziczeniu nie podlega tylko majątek (aktywa spadku), ale także i długi (pasywa), bez względu na łączący małżonków ustrój majątkowy (art. 922 K.c.). Tylko małżonek pozostający w separacji orzeczonej przez sąd nie dziedziczy z ustawy (art. 935 (1) K.c.).

 

Gdyby mąż zmarł po zaciągnięciu znacznych zobowiązań, spadek po nim można odrzucić, składając w sądzie lub przed notariuszem stosowne oświadczenie w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o powołaniu do spadku (art. 1015 § 1 K.c). Jest to jednak rozwiązanie dobre tylko w sytuacji, kiedy w ogóle nie pozostawiłby on majątku lub majątek ten w stosunku do pasywów spadku byłby niewielki. Nie można bowiem odrzucić tylko długów, a przyjąć majątek. W kontekście istniejącej współwłasności mieszkania odrzucenie spadku przez Panią i dzieci spowodowałoby wejście w miejsce męża spadkobierców ustawowych powołanych do spadku w dalszej kolejności (dalsi zstępni np. wnuki, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa, dziadkowie, zstępni dziadków czyli wujowie i ciotki spadkodawcy oraz ich dzieci, wnuki i dalsi zstępni, pasierbowie, a w ostatniej kolejności gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy).

 

Mąż, jako dorosła osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, sam odpowiada za swoje czyny i postępowanie, dlatego wszelkie skutki, jakie jego „aktywność” wywoła na gruncie prawa karnego, także orzeczone kary pieniężne, nie będą obciążać ani współmałżonka ani dzieci sprawcy, nie ma bowiem w naszym systemie prawnym odpowiedzialności zbiorowej. Działanie męża, jakie opisała Pani w pytaniu, zapewne nie będzie obojętne z punktu widzenia odpowiedzialności karnej, karnoskarbowej, czy cywilnoprawnej, ale tylko on będzie ponosić skutki realizacji swoich „pomysłów.”

 

Musi Pani mieć jednak świadomość, że udział męża, jaki służy mu w prawie do lokalu, może być zajęty przez wierzycieli w toku egzekucji. Stanowi on przedmiot jego majątku osobistego, z którego wierzyciele mogą prowadzić egzekucję bez przeszkód, pomimo że dłużnik pozostaje w związku małżeńskim. W dalszej konsekwencji sprzedaż zajętego udziału spowoduje, że będzie Pani współwłaścicielką mieszkania z osobą obcą, która ów udział wylicytuje. Takiego wariantu nie można niestety wykluczyć. Ochronić przed tym może wytoczenie powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, jeśli oczywiście zapadnie prawomocny wyrok uwzględniający Pani żądanie. Opisywane zachowanie męża może uzasadniać szybsze skorzystanie z tego powództwa, jeśli dotychczas miała Pani wątpliwości. Pewnym wyjściem może być również darowanie udziału męża na rzecz dzieci. W tym wypadku jednak wierzyciele mogą skorzystać z instytucji zwanej skargą pauliańską (art. 527 K.c. i nast.) i w drodze powództwa przeciwko osobom, które uzyskały korzyść z majątku dłużnika (obdarowani) mogą żądać uznania czynności prawnej darowizny za bezskuteczną wobec nich.

 

W ten sposób będą mogli skierować egzekucję do przekazanego przez męża udziału w nieruchomości lokalowej, tak jakby nigdy nie wyszedł on z jego majątku. Przekazanie nieodpłatne na rzecz osób bliskich dłużnika, poprzez ustanowione w przepisach domniemania, zdecydowanie ułatwia wierzycielowi udowodnienie, że czynność została dokonana z jego pokrzywdzeniem, że dłużnik działał z taką świadomością, a osoba trzecia (obdarowany) wiedziała o tym. Czynność prawna jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeśli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo zwiększył swoją niewypłacalność. Przepisy o skardze pauliańskiej mają zastosowanie również do przyszłych wierzycieli, których wierzytelności jeszcze nawet nie muszą istnieć w chwili przeniesienia majątku na osoby trzecie (art. 530 K.c.). Co ważne, wierzyciel jest ograniczony terminem pięciu lat od dnia dokonania czynności, by móc dochodzić swoich praw w trybie skargi pauliańskiej (art. 534 K.c.).

 

Nie leży w moim zakresie doradzanie, jak powinna Pani postąpić ze swoim małżeństwem i jak rozwiązać problemy, które Pani sygnalizuje, a które nie dotyczą kwestii prawnych (relacje z mężem). Może Pani rozważyć złożenie pozwu o rozwód, czy też pozwu o separację lub wniosku o orzeczenie separacji (jeśli obie strony tego sobie życzą, separacja będzie orzeczona w trybie nieprocesowym). Przesłanką orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), przesłanką orzeczenia separacji – zupełny rozkład pożycia, a zatem niemający cechy trwałości, czyli odwracalny (art. 61 (1) § 1 K.r.o.). Pozew w sprawie o rozwód oraz o separację podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, j.t. Dz. U. z roku 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.), wniosek o orzeczenie separacji na zgodne żądanie małżonków wiąże się z opłatą sądową w kwocie 100 zł. Jeśli strona nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny, można złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów w całości lub np. od opłaty sądowej.

 

Nie znam Pani sytuacji ani sposobów, w jakich przejawia się zastraszanie ze strony męża, dlatego mogę wstępnie zasugerować złożenie do prokuratury lub do organów Policji zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się lub groźby karalnej. Zgodnie z treścią przepisu art. 207 § 1 Kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. W świetle przepisu art. 190 § 1 KK, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeśli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego (art. 190 § 2 K.k.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl