.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przebywanie na zwolnieniu po wypadku w pracy chroni nauczyciela przed wypowiedzeniem?

Autor: Kamilla Stefaniuk-Borówka • Opublikowane: 15.09.2010

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego. Podczas lekcji skręciłem kostkę i złamałem palec, co zostało zakwalifikowane jako wypadek w pracy. Wciąż przebywam na zwolnieniu. W naszej szkole planowana jest reorganizacja i zwolnienia, w tym jednego nauczyciela mojego przedmiotu. Czy wypadek, któremu uległem, chroni mnie przed wypowiedzeniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku nauczycieli pierwszeństwo stosowania ma ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), dopiero gdy nie ma w niej żadnych regulacji dotyczących interesującego zagadnienia, należy sięgnąć po przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94).

 

Typowe wypowiedzenie stosunku pracy przypominające wypowiedzenie określone w Kodeksie pracy dotyczy tylko nauczycieli zatrudnionych na podstawie umów o pracę, tj. nauczycieli kontraktowych albo nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć.

 

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 4 Karty Nauczyciela „stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony” (a w przypadku braku warunków do zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze godzin stosunek pracy z nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze oraz w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami mianowanym i dyplomowanym, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony).

 

Natomiast stosownie do art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela „stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania”.

 

Ponadto zgodnie art. 20 Karty Nauczyciela, „dyrektor szkoły w razie:

 

 1. całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
 2. częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

 

Jako że nie pisze Pan, na jakiej podstawie został zawarty z Panem stosunek pracy – na podstawie mianowania czy też na podstawie umowy o pracę, pozwoli Pan, że zanim przejdę do meritum sprawy, przedstawię ogólne zasady wypowiadania stosunku pracy w obu tych przypadkach.

 

Otóż, rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania zostało uregulowane w Karcie Nauczyciela w sposób całościowy i wyczerpujący.

 

W sytuacji, gdyby był Pan zatrudniony na podstawie mianowania i zostałby rozwiązany z Panem stosunek pracy z przyczyn określonych w powyżej cytowanym art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela (tj. likwidacji lub reorganizacji szkoły), przysługiwałaby Panu odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Rozwiązanie stosunku pracy w tym wypadku następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia może być skrócony do jednego miesiąca, z tym że w takim wypadku przysługiwałoby Panu odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego.

 

O zamiarze wypowiedzenia Panu stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2 dyrektor szkoły powinien zawiadomić reprezentującą Pana zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.

 

Wypowiedzenie takie byłoby bezskuteczne w przypadku złożenia przez Pana, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. Dyrektor szkoły ma obowiązek przywrócenia do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa, w tej samej szkole, na tym samym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji. Odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy.

 

Ponadto z przedstawionych przez Pana informacji wynika, ze jest Pan w dalszym ciągu na zwolnieniu lekarskim, a takim wypadku stosunek pracy z nauczycielem mianowanym można rozwiązać w dwóch przypadkach:

 

 1. W razie czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni. Jeśli Pana niezdolność do pracy (jako nauczyciela mianowanego) przekroczy 182 dni, dyrektor szkoły może rozwiązać z Panem stosunek pracy z końcem miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności do pracy. Do okresu niezdolności do pracy wlicza się przerwy obejmujące dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia, czyli: ferie szkolne, dni wolne od pracy w szkole, przerwy świątecznych, święta. Stosunek pracy w tym trybie nie wymaga wypowiedzenia ani zakończenia z końcem roku szkolnego. Dokumentem, na podstawie którego stwierdza się okres niezdolności do pracy, jest zwolnienie lekarskie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres nieobecności w pracy z powodu choroby może zostać wydłużony o kolejne 12 miesięcy, jeżeli w związku z wypadkiem, jakiego Pan doznał:

   

  • uzyska Pan prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub
  • zostanie Panu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

   

 2. W razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne, że jest Pan niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy.

  

Natomiast zgodne z art. 27 Karty Nauczyciela rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem kontraktowym na czas nieokreślony następuje z końcem roku szkolnego, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem”. Okres wypowiedzenia umowy zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony zawsze wynosi trzy miesiące i nie zależy od czasu tej umowy – w tym przypadku nie stosuje się okresów podanych w art. 36 § 1 Kodeksu pracy. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczyciela oraz uzasadnienia przyczyny rozwiązania stosunku pracy.

 

W przypadku częściowej lub całkowitej likwidacji szkoły, a także w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, dyrektor szkoły może rozwiązać z nauczycielem kontraktowym stosunek pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, z końcem roku szkolnego.

 

Okres wypowiedzenia może zostać skrócony do jednego miesiąca – wtedy nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia, które stanowi równowartość wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego.

 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela nauczycielowi zwalnianemu w tym trybie dyrektor szkoły wypłaca odprawę w wysokości uzależnionej od okresu zatrudnienia w tej szkole (wynika to z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników). Odprawę ustala się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Karty Nauczyciela „rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem kontraktowym na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu nauczyciela do pracy w zawodzie. Wtedy okres nieobecności spowodowanej chorobą może zostać przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia”.

 

Najistotniejsze w Pańskiej sytuacji jest jednak pytanie, czy nauczycielowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim można wypowiedzieć stosunek pracy z powodu likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

 

Otóż wątpliwości w tej kwestii rozstrzygnął Sąd Najwyższy, który w swojej uchwale z dnia 07.12.2006 r., sygn. akt I PZP 4/06, stwierdził jednoznacznie, że „w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela nie stosuje się art. 41 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym to pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy (niezdolności do pracy spowodowanej np. wypadkiem przy pracy), jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

 

Nauczyciel mianowany przebywający na zwolnieniu lekarskim nie może więc liczyć na ochronę, którą gwarantuje art. 41 Kodeksu pracy. Inaczej wygląda sytuacja nauczyciela kontraktowego, który jest zatrudniony na umowę o pracę i wobec którego mogą mieć zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych Kartą Nauczyciela przepisy Kodeksu pracy.

 

Zgodnie z powyższym, jeżeli jest Pan nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, uregulowania Kodeksu pracy w omawianym zakresie Pana nie dotyczą, a dyrektor może rozwiązać z Panem stosunek pracy w trybie przewidzianym Kartą Nauczyciela. Jeżeli jednak jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w przypadku, gdyby dyrektor chciał Panu wręczyć wypowiedzenie z powodu reorganizacji szkoły, może Pan się powołać na art. 41 Kodeksu pracy, gwarantujący ochronę przed rozwiązaniem stosunku pracy w czasie przebywania na urlopie bądź na zwolnieniu lekarskim.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • osiem + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl