Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy prawidłowo dokonano wypowiedzenia umowy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.05.2015

Pracuję poza siedzibą firmy. Dwa dni temu odbyłem po godzinach pracy rozmowę z szefem, podczas której rzekomo rozwiązał ze mną umowę poprzez komunikator skype w obecności 2 innych pracowników firmy. Niestety łącze było słabe i nie miałem pojęcia, o czym mówi. Czy wypowiedzenie było prawidłowo dokonane? Czy obowiązuje mnie okres wypowiedzenia?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu pracy, zwanego dalej K.p., a także przepisy Kodeku postępowania cywilnego – w skrócie K.p.c. Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku handlowca, która to umowa został wypowiedziana dwa dni temu. Wypowiedzenie nastąpiło drogą mailową. Do wypowiedzenia dojść miało także podczas „rzekomo przeprowadzonej rozmowy poprzez komunikator skype w obecności 2 innych pracowników firmy”, ale z uwagi na problemy techniczne nie miał Pan świadomości, jakiego rodzaju oświadczenie woli złożone zostało przez reprezentująca pracodawcę osobę.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z art. 30 § 3 K.p. oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Oświadczenie powinno zostać złożone na piśmie. Kodeks pracy tego zagadnienia nie definiuje, w związku z czym zastosowanie znajdzie regulacja art. 78 Kodeksu cywilnego. dotycząca formy pisemnej. Tak więc konieczny jest dokument podpisany własnoręcznie przez pracodawcę bądź przez osobę, która w świetle art. 31 K.p. jest uprawniona do dokonywania czynności za pracodawcę. W grę wchodzi także podpis elektroniczny (identyczny z podpisem własnoręcznym). Wszelkie inne formy będą formami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oświadczeń woli.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Co w sytuacji, gdy oświadczenie zostało złożone bez zachowania formy pisemnej, tak jak ma to miejsce w Pana przypadku? Należy przyjąć, że takie oświadczenie jest skuteczne. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 marca 1999 r. sygn. akt I PKN 631/98, stwierdził, że oświadczenie woli złożone ustnie jest ważne, skuteczne tyle, że nastąpi ono z naruszeniem przepisów prawa pracy o wypowiadaniu umów a więc rodzi roszczenia z art. 45 K.p.

 

Ustne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę przekazane pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego jest skuteczne (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 marca 1999 r., sygn. akt I PKN 631/98).

 

W chwili obecnej zasadne jest zatem złożenie odwołania. Mimo że wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem prawa, jest ono skutecznie złożone. Zatem od dnia 1 maja 2013 r. biegnie termin 7-dniowy do złożenia odwołania, który to termin upłynie 7 maja 2013 r.

 

Współcześnie mamy różnorodne środki porozumiewania się na odległość, typu faks czy poczta elektroniczna. Powstaje zatem pytanie, czy oświadczenie woli złożone tą drogą jest skuteczne. Temu zagadnieniu poświęcona jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 października 2002 r., sygn. III PZP 17/02. Sąd Najwyższy stwierdził, że faksy, maile to nie jest ta forma pisemna, o której mówi art. 30 K.p. Takie oświadczenie podobnie jak ustne będzie ważne i skuteczne, ale jest niezgodne z przepisami, więc pracownik może dochodzić roszczeń z art. 45 K.p.

 

Pozwoli Pan, iż poniżej wskaże na przepisy, które mają z punktu widzenia Pana interesu istotne znaczenie.

 

Jeżeli chodzi o przyczynę wypowiedzenia, to konieczne jest zwrócenie uwagi na dwie regulacje – art. 30 i art. 45 K.p.

 

Przepis art. 30 K.p. wymaga podania przyczyny, natomiast art. 45 K.p. dla zasadności roszczeń wywodzonych z tego przepisu – wymaga, aby wypowiedzenie było uzasadnione.

 

Wymóg formalny z art. 30 K.p. to jest podanie przyczyny. Z tym, że przyczyna musi być podana w sposób konkretny. Oznacza to, że musi być zrozumiała dla adresata-pracownika. Musi on wiedzieć, dlaczego pracodawca go zwalnia z pracy w danym trybie.

 

Przyczyna musi być weryfikowalna w razie sporu sądowego w postępowaniu dowodowym. Przyjmuje się w doktrynie i judykaturze, że wskazanie przyczyny nie może się sprowadzać tylko do posługiwania się utartymi, ogólnymi zwrotami.

 

Wskazana przyczyna, aby uzasadniała rozwiązanie stosunku pracy, musi być prawdziwa. Okoliczności, na które powołuje się pracodawca w swoim oświadczeniu, muszą znaleźć potwierdzenie w ewentualnym postępowaniu sądowym.

 

Przyczyna musi być rzeczywista. A zatem musi wyniknąć z przeprowadzonego postępowania dowodowego, że to właśnie ta okoliczność, a nie inna skrywana przez pracodawcę doprowadziła do rozwiązania umowy w tym trybie

 

Przyczyna musi być w końcu uzasadniona. Czyli musi być na tyle istotna, dotycząca treści stosunku pracy, funkcjonowania stosunku pracy, stron, tak ażeby uzasadniała decyzję pracodawcy.

 

„Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę ma być zatem skonkretyzowana (formalnie). Ma być rzeczywista w przekonaniu pracodawcy i tylko ten fakt jest przedmiotem oceny wykonania obowiązku z art. 30 § 4, ponieważ to, czy wskazana przyczyna obiektywnie istniała, będzie przedmiotem oceny dokonywanej przez pryzmat art. 45 k.p lub 52” (tak M. Gersdorf i in., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006).

 

Trzeba podkreślić, że wskazana przez pracodawcę przyczyna lub przyczyny rozwiązania zakreślają granice kognicji sądu. Zatem nie można już później w toku procesu sądowego powoływać się na inne okoliczności, które uzasadniałyby wypowiedzenie umowy o pracę. Pracodawca na moment składania oświadczenia woli musi wyłożyć wszystkie swoje pretensje wobec pracownika lub okoliczności z własną kondycją ekonomiczną.

 

W chwili obecnej proszę zatem złożyć odwołanie. Jako że podstawą zatrudnienia była umowa o pracę na czas nieokreślony, wartość przedmiotu sporu stanowi suma Pańskiego rocznego wynagrodzenia. Powyższe wynika z art. 231 K.p.c., zgodnie z którym w sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, istnienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jednego roku. Jeżeli suma takiego wynagrodzenia jest niższa lub równa 50 000 zł, wówczas nie jest konieczne uiszczenie opłaty sądowej. Jeżeli wynagrodzenie jest wyższe niż 50 000 zł (wynagrodzenie brutto), wówczas konieczne jest uiszczenie opłaty sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, tj. rocznego wynagrodzenia.

 

Wskazać należy także, iż jako pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przysługują Panu trzy alternatywne roszczenia. Stosownie do żądania pracownika sąd orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu. Odszkodowanie, o którym mowa powyżej, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Przysługuje zatem Panu odszkodowanie w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

 

Odnosząc się natomiast do długości Pana wypowiedzenia, wskazać należy, iż przepisy Kodeksu pracy wskazują wprost na długość okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Mamy zatem trzy możliwości: pierwszy 2-tygodniowy, drugi 1-miesięczny i trzeci 3-miesięczny. Powyższe zatem wskazuje, iż jeżeli przepisy wewnętrzne nie stanowią inaczej albo jeżeli umowa w swej treści nie wskazuje innego okresu wypowiedzenia zastosowanie, ma do Pan miesięczny okres wypowiedzenia. Mowa jest o okresie zatrudnienia, brać zatem należy pod uwagę wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, a nie tylko wynikające z danej umowy.

 

Moment złożenia wypowiedzenia nie ma przy tym w mojej ocenie żadnego znaczenia, bowiem nastąpiło ono w sposób sprzeczny z prawem. Zasadne jest zatem wniesienie odwołania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 3 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy dla pracownicy wychowującej 3-letnie dziecko

Czy pracodawca może zmienić mi miejsce pracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego, chociaż mam na wychowaniu 3-letnie dziecko? Ile trwa okres wypowiedzenia zmieniającego i czy pracodawca może ten okres skrócić? Nadmienię, że u tego pracodawcy pracuję nieprzerwanie 29 lat. Mam umowę

Powrót pracownicy z macieżyńskiego i zwolnienie pracownicy na zastępstwo

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony na zastępstwo. Niedawno wróciła z urlopu wychowawczego pracownica, którą szefowa chciała zwolnić. Dziewczyna przyniosła jednak jakąś nową (podobno) ustawę, która chroni ją przez najbliższy rok. W związku tym szefowa to

Zwolnienie na podstawie art. 53 Kodeksu pracy w okresie ochronnym

Zostałam zwolniona z pracy na podstawie art. 53 Kodeksu pracy. Zostały mi trzy lata do osiągnięcia wieku emerytalnego – czy więc art. 39 miał w tym wypadku jakieś zastosowanie? Czy jeżeli po upływie świadczenia rehabilitacyjnego odzyskałabym zdolność do pracy i starałabym się o p
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »