.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pozwolenie wodnoprawne i na budowę są koniecznie przy remoncie slipu?

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 22.12.2011

Planuję remont slipu do wodowania łodzi. Pochylnia slipu jest zupełnie zniszczona i wymaga odbudowy. Czy wystarczy samo zgłoszenie prac, czy potrzebuję pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W § 3 rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 16 maja 2007 r.), została zawarta definicja budowli hydrotechnicznej. Z treści tego przepisu wynika, że przez budowle hydrotechniczne rozumie się „budowle wraz z urządzeniami i instalacjami technicznymi z nimi związanymi, służące gospodarce wodnej oraz kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, w tym: zapory ziemne i betonowe, jazy, budowle upustowe z przelewami i spustami, przepusty wałowe i mnichy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych, wyloty ścieków, czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, pompownie, kanały, sztolnie, rurociągi hydrotechniczne, syfony, lewary, akwedukty, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze, nadpoziomowe zbiorniki gromadzące substancje płynne i półpłynne, porty, baseny, zimowiska, pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony na wodach śródlądowych, przepławki dla ryb”.

 

Wymieniając przykładowo obiekty i urządzenia uznane za budowle hydrotechniczne, ustawodawca wymienił pochylnie. W związku z tym slip jest urządzeniem hydrotechnicznym.

 

Na podstawie art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) urządzenie hydrotechniczne jest budowlą, a na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1 tej ustawy pozwolenia na budowę nie wymaga remont istniejących budowli z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 remont tego typu obiektów podlega zgłoszeniu.

 

Przebudowa budowli wymaga uzyskania pozwolenia.

 

Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy Prawo budowlane przebudowa „to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji”. Natomiast remont jest to „wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym”. W związku z tym należy uznać, że remont ma przywrócić wartość użytkową obiektu. Przez wartość użytkową rozumiemy funkcjonalność i sprawność techniczną maszyn urządzeń i wyposażenia. Na prace remontowe składają się różnorodne czynności takie, jak: demontaż, oczyszczanie, naprawa zespołów, regeneracja części, montaż nowych urządzeń i wiele innych działań mających na celu poprawienie stanu technicznego budowli. W dziedzinie budownictwa remont jest dzielony na: remont bieżący, interwencyjny i kapitalny. Remont bieżący polega na wykonywaniu prac niezbędnych dla utrzymania obiektu w należytym stanie. Remont interwencyjny występuje w przypadku wystąpienia uszkodzeń na skutek nieprzewidzianych zdarzeń, na przykład pęknięcia. Remont kapitalny polega na wymianie wszystkich zużytych i zniszczonych elementów i wyposażenia, ma na celu przywrócenie pierwotnego stanu budowli.

 

W związku z tym należy się zastanowić, jaki dokładnie zakres prac Pan przewiduje. Opis przedstawiony przez Pana jest bardzo lakoniczny, jeżeli zamierza Pan dokładnie odtworzyć wszystkie parametry użytkowe i techniczne istniejącej pochylni, to takie działanie można uznać za remont, który podlega tylko procedurze zgłoszenia. Jeżeli zaś nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych, ale nie będzie zmiany np. wysokości, długości bądź szerokości tego slipu, to wtedy będzie to z prawnego punktu widzenia przebudowa i wystąpi obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Podobnie będzie, jeżeli dokona Pan zmiany wysokości, długości bądź szerokości tego slipu, gdyż wtedy to będzie rozbudowa (rozbudowa jest traktowana jak budowa).

 

Należy zaznaczyć, że na budowę, rozbudowę, przebudowę należy uzyskać pozwolenie budowlane oraz pozwolenie wodnoprawne, gdyż jest to budowla hydrotechniczna. Do pozwolenia na budowę budowli hydrotechnicznej należy dołączyć pozwolenie wodnoprawne.

 

Pamiętać także należy o tym, że pozwolenia mogą wymagać nawet te inwestycje, które są wymienione na liście robót zwolnionych (jak np. remont), gdy starosta dojdzie do wniosku, że inwestycja powinna być realizowana na podstawie pozwolenia, i sprzeciwia się jej realizacji na zgłoszenie, a następnie nałoży obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (uprawnienia te wynikają z art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego).

 

Tak więc największe znaczenie dla odpowiedzi na Pańskie pytanie ma przewidywany zakres prac w stosunku do tego slipu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »