Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy powinnam zapłacić podatek dochodowy?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.10.2014

Czy powinnam zapłacić podatek dochodowy? W 2004 r. moja mama wpłaciła kwotę partycypacji do TBS. W 2013 r. dokonała darowizny (cesja pod tytułem darmym). W związku z tym złożyłam do US deklarację SD-Z2. Podatku nie płaciłam. W tym samym roku dokonałam cesji praw z umowy partycypacji na osobę trzecią (mojego kuzyna), tylko na kwotę partycypacji, nie było żadnego odstępnego. Czy w związku z powyższym powinnam zapłacić podatek dochodowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawa wynikające z partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przez TBS są prawami majątkowymi, a sprzedaż prawa majątkowego jest źródłem przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wynika również z treści art. 18 ww. ustawy, który stanowi, że za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W uproszczeniu przychodem jest uzyskana cena, a koszty podatkowe stanowią koszty poniesione, związane ze zbytym cesją prawem partycypacji w TBS; dochód rozlicza się łącznie z innymi dochodami wg skali podatkowej (18%, 32%).

 

Analogicznie wskazuje K. Różycki: „Przychód uzyskany z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., po pomniejszeniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., łącznie z dochodami z pozostałych źródeł. W związku z powyższym dochód uzyskany ze zbycia praw z umowy partycypacji należy rozliczyć łącznie z innymi dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej w zeznaniu podatkowym składanym stosownie do art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f. do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym” (Vademecum Doradcy Podatkowego 195801).

 

Identycznie wskazują również organy podatkowe. W piśmie z dnia 2 grudnia 2010 r. wydanym przez Izbę Skarbową w Warszawie (sygn. IPPB2/415-855/10-4/MG) czytamy:

 

„Dochód uzyskany z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 omawianej ustawy, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik jest zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1 ww. ustawy).

 

Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z pozostałymi dochodami, zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Treść art. 9 ust. 2 cytowanej ustawy wskazuje, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

 

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

 

W powołanym przepisie ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo-skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, bądź funkcjonowanie tego źródła. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem że podatnik wykaże, iż zostały one w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów.

 

A zatem kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: zostały faktycznie poniesione w celu uzyskania przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów.

 

W przedstawionym stanie faktycznym, aby uzyskać prawo do najmu lokalu mieszkalnego, Wnioskodawca wniósł wkład w postaci kwoty partycypacyjnej w kosztach budowy lokalu, a ponadto z tytułu dokonania cesji praw wniósł na rzecz TBS opłatę za cesję i aneks oraz dopłatę do kaucji wymaganej przez TBS. W ocenie organu podatkowego wydatki te Wnioskodawca może zakwalifikować jako poniesione w celu uzyskania przychodu ze zbycia prawa partycypacji.

 

Organ podatkowy potwierdza stanowisko Wnioskodawcy, iż osiągnięty w 2010 r. przychód z tytułu odstąpienia prawa partycypacji Wnioskodawca może pomniejszyć o koszty związane ze zbytym prawem, tj. o kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, kwotę opłaty za cesję i aneks oraz dopłatę do kaucji wniesione na rzecz TBS.

 

Przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, po pomniejszeniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy podatkowej, łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych”.

 

Konkludując, w Pani przypadku podatek będzie wysoki, bowiem Pani „partycypację” dostała tytułem darmym, a nie nabyła odpłatnie – stąd kwota, którą Pani mama wpłaciła do TBS, nie stanowi dla Pani kosztu uzyskania przychodu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 3 =

»Podobne materiały

Jak darować mieszkanie i uniknąć podatku dochodowego oraz roszczenia o zachowek?

W 2009 r. moja mama wykupiła mieszkanie od gminy, korzystając z bonifikaty, i chciałaby nam je teraz przekazać. Proszę o wskazanie najkorzystniejszego rozwiązania, tak abyśmy nie musieli płacić podatku dochodowego ani zachowku na rzecz mojego jedynego brata, który nie interesuje się mamą.

Czy zapłacę podatek dochodowy?

W marcu 2009 r. ja i mój mąż otrzymaliśmy darowiznę (działkę) od mojej mamy. Działka weszła do naszego majątku wspólnego. Pod koniec 2009 r. został wybudowany dom na wspomnianej działce. W 2010 r. rozwiodłam się z mężem (nie mamy dzieci). Mąż darował mi swoją część nieruchomości. Zostałam

Jak partycypant powinien rozliczyć podatek dochodowy od odstąpienia?

Od 10 lat jestem najemcą lokalu TBS; moim partycypantem jest mama – ona wpłaciła partycypację w kwocie 45 tys. złotych. Obecnie zdecydowaliśmy, że mama odstąpi partycypację (za zgodą TBS) za kwotę 90 tys. złotych. Stąd moje pytanie: Jak partycypant powinien rozliczyć podatek dochodowy od odstą
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »