.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy podział majątku po rozwodzie jest konieczny?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 19.01.2010

Jestem prawie dwa lata po rozwodzie. Niedawno sprzedałam mieszkanie, które było moją współwłasnością. Obecnie z byłym mężem i naszym synem jesteśmy właścicielami domu, każde z nas ma 1/3 udziału. Mąż chce, abym swoją część przekazała synowi w drodze darowizny. Potem syn miałby całą swoją część przekazać ojcu, który w zamian darowałby mu mieszkanie. Notariusz sugeruje zrobić podział majątku, ale mąż tego nie chce. Czy podział jest konieczny? Przed rozwodem znieśliśmy wspólność majątkową. Czy mąż może żądać pieniędzy uzyskanych za sprzedaż mojego mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy podział majątku po rozwodzie jest konieczny?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej w czasie trwania małżeństwa

Z pytania wynika, że jeszcze przed prawomocnym orzeczeniem rozwodu ustanowili Państwo w drodze umowy rozdzielność majątkową.

 

W razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej każde z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później.

 

W przypadku gdy między małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej, nie mają oni majątku wspólnego, lecz majątki osobiste. W skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą: przedmioty majątkowe nabyte przez tego małżonka przed powstaniem wspólności majątkowej, udział wynoszący co do zasady jedną drugą części w dotychczasowym majątku wspólnym (do czasu dokonania przez małżonków podziału dotychczasowego majątku wspólnego), przedmioty nabyte przez tego małżonka w czasie wspólności majątkowej, ale do jego majątku osobistego, oraz wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez tego małżonka od daty istnienia rozdzielności majątkowej.

 

Wskutek powstania rozdzielności majątkowej ze względu na zawarcie stosownej umowy majątkowej małżeńskiej dotychczasowa wspólność majątkowa uległa przekształceniu we wspólność podobną do wspólności majątku spadkowego. Wynika to wprost z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym „w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających – od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do jego podziału, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku” (art. 1035-1036 Kodeksu cywilnego – w skrócie K.c.). Ponieważ również te przepisy nie normują całościowo wszystkich spraw związanych z działem spadku, one z kolei odsyłają do przepisów o współwłasności (197-221 K.c.).

Udziały małżonków w majątku wspólnym po ustanowieniu rozdzielności majątkowej

Reasumując, w chwili obecnej majątek wspólny, który wcześniej był przedmiotem współwłasności łącznej między małżonkami, jest przedmiotem współwłasności ułamkowej, do której zastosowanie znajdą przepisy o współwłasności zawarte w Kodeksie cywilnym. Co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe i wynoszą 1/2.

 

Przepisy nie nakładają na byłych małżonków obowiązku dzielenia majątku wspólnego. Mogą oni pozostać współwłaścicielami takiego majątku bardzo długo, co nierzadko ma miejsce w praktyce. Co więcej, roszczenie o podział majątku wspólnego małżonków nigdy nie ulega przedawnieniu. Można je przeprowadzić w dowolnym czasie – choć znaczny upływ czasu utrudnia takie postępowanie i czyni je mało racjonalnym. Podział majątku między małżonkami (byłymi małżonkami) ma za zadanie uregulować ich sprawy majątkowe i rozstrzygnąć o tym, jakie przedmioty majątkowe przypadną danemu małżonkowi.

Podział majątku wspólnego małżonków

W związku z powyższym to do byłych małżonków należy decyzja, czy i kiedy zdecydują się na podział majątku wspólnego. Moim zdaniem jednak nie warto zwlekać z podziałem takiego majątku, ponieważ pozwoli to uniknąć wielu komplikacji w przyszłości. Małżonkowie mogą podzielić majątek na drodze sądowej lub na mocy umowy. Jeśli zainteresowani dojdą do porozumienia w sprawie podziału umownego, z pewnością pozwoli to oszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy. Podział umowny jest bowiem o wiele szybszy, gdyż unika się długotrwałego postępowania sądowego. Dodatkowym atutem podziału umownego jest też fakt, że strony mogą go ograniczyć tylko do niektórych składników, odkładając podział pozostałych na później, co w przypadku podziału sądowego jest niemożliwe. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, podział taki musi się odbyć u notariusza.

 

Jeżeli natomiast małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia w sprawie umownego podziału majątku, wówczas każde z nich może wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu. W takiej sytuacji sąd, po zbadaniu sprawy, przeprowadza podział majątku wspólnego. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe o podział wiąże się z reguły z dość wysokimi kosztami np. opłata sądowa od wniosku bez zgodnego planu podziału wynosi 1000 zł, do tego dochodzi najczęściej koszt biegłego, który może wahać się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Sposoby podziału majątku wspólnego małżonków

Jeżeli chodzi o sposoby podziału, to generalnie podział majątku wspólnego może nastąpić przez:

 

  1. podział w naturze (fizyczny podział rzeczy) – dotyczy głównie nieruchomości,
  2. przyznanie rzeczy jednemu z małżonków na wyłączną własność – z obowiązek spłaty na rzecz drugiego małżonka,
  3. sprzedaż rzeczy i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży.

 

Podejmując decyzję o wyborze jednego ze sposobów podziału majątku, sąd przede wszystkim uwzględnia sposób podziału zgłoszony na zgodny wniosek małżonków, nawet jeśli okoliczności sprawy przemawiają za innym sposobem. Sąd dokonuje podziału majątku według własnego przekonania dopiero wówczas, gdy zainteresowani nie potrafią dojść w tym względzie do porozumienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl