.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy pacjent ma prawo wglądu w dokumentację z 2007 r.?

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 09.05.2016

 

Czy pacjent ma prawo do otrzymania ze szpitala: kopii raportów zbiorczych lekarskich, kopii raportów zbiorczych pielęgniarskich, kopii wpisu w księdze przyjęć, kopii wpisu w księdze wypisówlub prawo do wglądu do tych dokumentów, które stanowią wewnętrzną dokumentację szpitala, a dotyczą hospitalizacji tego pacjenta?Chodzi o dokumentację z 2007 r., czyli sprzed ustawy i prawach pacjenta. Co robić, jeśli szpital odmawia udostępnienia tychże dokumentów? 

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą prawo do otrzymania własnej dokumentacji medycznej jest gwarantowane każdej osobie:

 

„Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych.

 

Art. 24. 1. W celu realizacji prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w niniejszym rozdziale oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji”.

 

Przed 2008 r. obowiązywało natomiast rozporządzenie. I nawet jeżeli otrzyma Pani informacje, że nie wydaje się dokumentacji na podstawie obowiązujących przepisów, to wydaje się ją na podstawie poprzednio obowiązujących. Zgodnie z Rozporządzeniem:

 

„§ 18. 1. Lekarz udostępnia dokumentację pacjenta do wglądu lub umożliwia sporządzenie z niej wypisów, odpisów lub kopii, na koszt wnioskodawcy.

 

2. Udostępnienie dokumentacji następuje na wniosek: pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, osoby upoważnionej przez pacjenta lub uprawnionych podmiotów w rozumieniu odrębnych przepisów, a w razie jego śmierci — osoby upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

 

§ 20. 1. Dokumentację udostępnia się w formie wypisów, odpisów lub kopii, chyba że uprawniony podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

 

2. W razie wydania oryginałów dokumentacji należy pozostawić kopię wydanej dokumentacji.

 

3. Udostępnienie dokumentacji wewnętrznej następuje w sposób zapewniający zachowanie ochrony danych osobowych, za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli udostępnia się oryginał dokumentacji. Placówka medyczna jest zobowiązana do wydania dokumentacji”.

 

W chwili obecnej może Pani złożyć skargę do władz szpitala, wskazując na powyższe. Można także zwrócić się z taką skargą do Rzecznika Praw Pacjenta. Może Pani także wnieść już bezpośrednio skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze akt I OSK 601/05, w którym dokonano wykładni art. 52 § 2 oraz § 3 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (mającego zastosowanie do niniejszej problematyki), jeśli przepisy nie stawiają dodatkowych warunków do wniesienia skargi na bezczynność (tutaj w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta), skarga taka może być wniesiona bez żadnych dodatkowych warunków. Skarga taka jest zatem dopuszczalna bez konieczności wezwania właściwego organu do usunięcia naruszenia prawa (organu, który nie udostępnił nam dokumentacji medycznej).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl