.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy odszkodowanie z tytułu opóźnienia aktu notarialnego podlega opodatkowaniu?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 17.05.2016

Przed niespełna rokiem otrzymałem odszkodowanie od developera za ponad roczny okres opóźnienia w podpisaniu umowy przyrzeczonej – aktu notarialnego nabycia nieruchomości. Wypłata odszkodowania nastąpiła na podstawie podpisanej umowy (porozumienia), gdzie wyraźnie określono przedmiot płatności jako odszkodowania. Czy to odszkodowanie podlega opodatkowaniu? W związku z opóźnieniem w podpisaniu aktu notarialnego płacę w banku zwiększone koszty ubezpieczenia za brak hipoteki sięgające kilku tysięcy złotych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2012.361 j.t.) wolne od podatku dochodowego są:

 

„1) (uchylony);

2) renty przyznane na podstawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;

3) otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe; (…)”.

 

Z literalnego brzmienia powołanego przepisu jednoznacznie wynika, iż nie wszystkie odszkodowania otrzymywane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego.

 

Stosownie do uregulowania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ww. ustawy z przedmiotowego zwolnienia wyłączone zostały odszkodowania wynikające z zawartych umów i ugód innych niż ugody sądowe.

 

Ze zwolnienia mogą korzystać również inne odszkodowania, a więc te niewynikające wprost z przepisów prawa, ale tylko wówczas, gdy zostały otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej i nie dotyczą wyjątków wskazanych przez ustawodawcę (art. 21 ust. 1 pkt 3b cyt. ustawy).

 

Analiza cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje jednoznacznie, że ustawodawca wyłączył z katalogu zwolnień odszkodowania, które zostały otrzymane na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy lub ugody pozasądowej, nawet w sytuacji gdy ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

 

Ponadto w przypadku ugody strony, w ramach zasady swobody umów, opierają wysokość odszkodowania na własnych ustaleniach, a nie na wynikających wprost z przepisów odrębnych ustaw.

 

Opinię taką podzielił m.in. WSA w Białymstoku w wyroku z 03.09.2010 r. (I SA/Bk 510/09): „Jeśli źródłem obowiązku odszkodowawczego jest umowa (mamy więc do czynienia z odpowiedzialnością ex contractu), to wypłacone na jej podstawie odszkodowanie nie podlega zwolnieniu z PIT”.

 

Podobnie ma się rzecz w przypadku, kiedy odszkodowanie wypłacone zostaje na podstawie ugody, niebędącej ugodą sądową (wyrok WSA w Szczecinie z 09.02.2011 r. I SA/Sz 904/10).

 

Otrzymane odszkodowanie, które nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych należy wykazać w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy, w pozycji inne źródła.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »