.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy odsetki od kredytu są kosztem uzyskania przychodu?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 17.12.2012

Zaciągnąłem kredyt jako osoba fizyczna (tj. nie na firmę). Jednakże kredyt ten przeznaczyłem na zakupy związane z prowadzoną przeze mnie działalnością. Nabyłem m.in. niezbędne wyposażenie do magazynu mojej firmy. Czy w takiej sytuacji odsetki od kredytu są kosztem uzyskania przychodu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Jak podaje art. 23 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

 

a) spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów), z tym że kosztem uzyskania przychodów są wydatki na spłatę pożyczki (kredytu) w przypadku, gdy pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej, jeżeli:

 

– pożyczkobiorca (kredytobiorca) w związku ze spłatą pożyczki (kredytu) zwraca kwotę kapitału większą niż kwota otrzymanej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanej pożyczki (kredytu),

– pożyczkodawca (kredytodawca) otrzymuje środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty udzielonej pożyczki (kredytu) – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej pożyczki (kredytu) a kwotą zwróconego kapitału,

 

b) spłatę innych zobowiązań, w tym z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń,

 

c) umorzenie kapitałów pozostających w związku z utworzeniem (nabyciem), powiększeniem lub ulepszeniem źródła przychodów”.

 

Niemniej jednak nie zalicza się w koszty naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

 

Analogicznie wskazuje m.in. pismo Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2009 r. (sygnatura: ITPB1/415-318/09/AK):

 

„Warunkiem uznania odsetek od kredytu za koszt uzyskania przychodów jest fakt ich zapłacenia oraz istnienie związku przyczynowo-skutkowego między kredytem, a przychodem z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy. Decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu, a nie treść umowy kredytowej zawartej z bankiem. Istotne dla oceny, czy ponoszone wydatki spełniają kryterium związku z uzyskiwanym przychodem z działalności gospodarczej, jest np. to, czy składniki majątku nabyto do majątku przedsiębiorstwa, co znajduje odzwierciedlenie w ewidencji środków trwałych. Oznacza to, że nie można odmówić prawa do zaliczenia w koszty zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego na imię i nazwisko podatnika np. na cel konsumpcyjny, w sytuacji gdy wykaże on związek pomiędzy poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem (art. 22 ust. 1 ww. ustawy).

 

Z powyższego wynika, iż aby odsetki od kredytu mogły stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, zaciągnięty kredyt musi pozostawać w związku z uzyskiwanymi przez Wnioskodawcę z tego źródła przychodami, a odsetki od kredytu muszą zostać faktycznie zapłacone i nie zwiększać kosztów inwestycji. Przy czym w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, z uwagi na fakt, iż zakupiony samochód osobowy został przeznaczony na potrzeby prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej i zaliczony do środków trwałych tej działalności, bez znaczenia pozostaje fakt, iż uzyskany kredyt jest kredytem konsumpcyjnym, a Wnioskodawca otrzymał go jako osoba fizyczna, a nie podmiot gospodarczy.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, iż na gruncie przedmiotowej sprawy odsetki od kredytu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, z tym że:

 

  • odsetki od kredytu naliczone i zapłacone przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej powiększą wartość początkową tegoż środka trwałego i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności poprzez odpisy amortyzacyjne,
  • odsetki od kredytu zapłacone po wprowadzeniu ww. samochodu do ewidencji środków trwałych podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu”.

 

Standardowo dokumenty, na podstawie których odsetki zalicza się w koszty, to wyciąg bankowy wraz z potwierdzeniem zapłaty, bowiem aby odsetki mogły być kosztem, muszą być zapłacone, a nie tylko naliczone.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »