.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy należy się odprawa?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 25.06.2013

Zostałam zwolniona (razem z jeszcze jednym pracownikiem) z przyczyny reorganizacji w firmie (zlikwidowano dział księgowości i zatrudniono zewnętrzne biuro księgowości). Przepracowałam w niej prawie 7 lat, drugi pracownik – 10 lat. Złożyliśmy do firmy pismo o wypłatę odpraw. Wówczas pracodawca zaczął szukać powodów, dla których odprawy nie powinny zostać nam wypłacone. Jak należy postąpić w tej sytuacji? Czy należy nam się odprawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pani opisu sytuacji wynika, że doszło do rozwiązania z Panią umowy o pracę najprawdopodobniej na zasadach przewidzianych przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

 

Piszę najprawdopodobniej, gdyż aby ta ustawa miała zastosowanie, Pani pracodawca musiałby zatrudniać minimum 20 pracowników. Przepisów ustawy nie stosuje się natomiast do pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników. Oznacza to z kolei, że w razie zwolnień z przyczyn dotyczących pracodawcy w sytuacji zatrudniania mniejszej ich liczby mają zastosowanie zasady ogólne przewidziane w Kodeksie pracy (K.p.), i to bez względu na to, jaki procent załogi jest zwalniany.

 

Nawiasem mówiąc, ustawy nie stosuje się też do innych przypadków ustania stosunku pracy (np. rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia).

 

Niemniej w myśl art. 1 tej ustawy:

 

„ 1. Przepisy ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

 

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

 

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

 

– zwanego dalej »grupowym zwolnieniem«.

 

2. Liczby odnoszące się do pracowników, o których mowa w ust. 1, obejmują pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia następuje rozwiązanie stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników”.

 

Niewątpliwie reorganizacja działu księgowości, likwidacja stanowisk i powierzenie prowadzenia działu firmie zewnętrznej (co nazywa się outsourcingiem), a więc wykorzystywanie podmiotów trzecich dla wykonywania zadań, w tym przypadku księgowych, jest przyczyną rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Nie zmienia tego faktu nawet to, że doszło do zwolnienia mniejszej niż wskazana w art. 1 wspomnianej ustawy liczby pracowników, w myśl bowiem art. 10 ust 1 tej ustawy: „przepisy art. 5 ust. 3-7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1”. Innymi słowy nawet, gdy pracodawca zwalnia jedną osobę, ale z przyczyny od niej niezależnej, ma ona prawo do odprawy pieniężnej.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 omawianej ustawy: „pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

 

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

 

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat”.

 

Z danych, które Pani podała, wynika, że należy się Pani odprawa w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia.

 

Jak podkreśla się w nauce prawa, pracownik nabywa prawo do odprawy pieniężnej z upływem ostatniego dnia trwania stosunku pracy, co w praktyce oznacza, że pracodawca winien ją wypłacić najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok SN z 21 października 1999 r., I PKN 320/99, OSNP 2000, nr 9, poz. 8) odsetki za opóźnienie z wypłatą tego świadczenia przysługują od dnia następnego po dniu ustania stosunku pracy (art. 481 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 K.p.).

 

W tej sytuacji, skoro nie doszło do dobrowolnej wypłaty odprawy, chyba nie pozostaje Pani nic innego, jak pozwać byłego pracodawcę o zapłatę kwoty odprawy, powołując się na wypowiedzenie Pani umowy z przyczyn od Pani niezależnych. Pracodawca albo wystraszy się i zapłaci Pani należne wynagrodzenie, albo wda się w spór z Panią przed sądem. To już takie łatwe dla pracodawcy nie będzie, nad sprawą będzie bowiem czuwał znający przepisy sędzia.

 

Jeśliby jednak pracodawca wdał się w spór, to on będzie musiał udowodnić, że przyczyną wypowiedzenia Pani umowy o pracę były jakieś zawinione Pani działania. Pani nie będzie musiała udowadniać, że nic złego Pani nie zrobiła (notabene faktów negatywnych się przed sądem nie udowadnia, bo to jest logicznie niemożliwe).

 

Dlatego też jeżeli pracodawca nie udowodni, że istniała inna przesłanka rozwiązania z Panią umowy o pracę (podkreślam – udowodni, a nie będzie twierdził), to sąd zasądzi na Pani rzecz odprawę.

 

Na Pani korzyść zdecydowanie przemawia to, że przyczyną rozwiązania umowy wskazaną w wypowiedzeniu była reorganizacja. Zakładam, że tak rzeczywiście było. Pracodawca teraz musiałby udowadniać, że pisząc wypowiedzenie, zasadniczo się mylił, gdyż przyczyna była inna. To już można by określić mianem absurdu i oczywiście podlegałoby to kontroli sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »