.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można zwolnić nauczyciela mianowanego będącego na L4?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.02.2015

Czy można zwolnić nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie a będącego na L4? Czy już w marcu można dać wypowiedzenie nauczycielowi, bo nie mam dla niego godzin z powodu zmian organizacyjnych? Czy muszę rozwiązać umowę z nauczycielem mianowanym, jeśli od września będzie miał pół etatu i zatrudnić go ponownie, ale na umowę o pracę, a nie przez mianowanie? Czy muszę dać nauczycielowi pełen etat, gdy wróci z urlopu zdrowotnego? A jeśli nie mam godzin?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia; w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, o którym mowa w przepisach dotyczących świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

 

Wobec powyższego nie ma podstaw, aby zwolnić nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w czasie jego nieobecności spowodowanej chorobą, chyba że upłynęły już 182 dni choroby.

 

Zgodnie z art. 20 Karty Nauczyciela dyrektor szkoły w razie częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia.

 

Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych wyżej następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego.

 

Oznacza to, że oczywiście może Pani wręczyć nauczycielowi wypowiedzenie już w marcu, jednak skutek owego wypowiedzenia w postaci rozwiązania stosunku pracy nastąpi dopiero w dniu 31 sierpnia.

 

Z kolei jeśli dla nauczyciela mianowanego nie będzie w kolejnym roku pełnego etatu, może on, po wręczeniu mu wypowiedzenia stosunku pracy, skorzystać z możliwości ograniczenia wymiaru etatu.

 

Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 2 KN zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być – za zgodą nauczyciela – stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole.

 

Jeśli nauczyciel nie zgodzi się na ograniczenie etatu – rozwiązuje z nim Pani stosunek pracy (a następnie może go Pani oczywiście zatrudnić w niepełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony).

 

Jednym z warunków udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia jest zatrudnienie urlopowanego nauczyciela w okresie jego trwania w pełnym wymiarze zajęć. Wynika to z tego, że po powrocie z urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor szkoły musi mieć etat dla takiego nauczyciela.

 

Rozpatrując powyższą kwestię, należy uwzględnić uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 roku (sygn. akt I PZP 4/06). Sąd Najwyższy uznał, że art. 41 Kodeksu pracy, zabraniający wypowiadania umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie ma zastosowania do nauczycieli mianowanych, w tym w szczególności w sytuacjach wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela (całkowita likwidacja szkoły) i art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela (częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole, zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć).

 

Oznacza to, że nauczycielowi mianowanemu na urlopie dla poratowania zdrowia w przypadku zaistnienia okoliczności z art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela (zmian organizacyjnych powodujących potrzebę rozwiązania stosunków pracy z nauczycielami, bądź ograniczenia im etatu) można wypowiedzieć stosunek pracy, jeśli wiadomo, że nie będzie dla niego etatu, gdy skończy urlop dla poratowania zdrowia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »