Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można wpisać w umowie o pracę dwa miejsca jej wykonywania?

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 02.11.2010

Czy będzie zgodny z prawem poniższy zapis w umowie o pracę na czas nieokreślony takiej treści: „Miejsce wykonywania pracy: siedziba firmy ..., ul. ... lub miejsce zamieszkania Pracownika, o ile Pracodawca wyrazi zgodę na świadczenie pracy przez Pracownika w miejscu jego zamieszkania”? Czy oprócz nazwy siedziby firmy w miejscu zamieszkania pracownika należy wpisać konkretną miejscowość, czyli gdzie pracownik zamieszkuje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Obowiązek określenia przedmiotowego miejsca pracy w umowie o pracę zgodnie z postanowieniami art. 29 § 1 pkt 2 K.p. ciąży na pracodawcy.

 

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny i orzecznictwa miejsce świadczenia pracy powinno odpowiadać faktycznemu miejscu świadczenia pracy.

 

Może być ono określone zarówno jako miejsce stałe bądź jako miejsce zmienne.

 

W przypadku gdy mamy do czynienia z miejscem zmiennym, może być ono określone zarówno przez szerszy zakres geograficzny, bądź wskazanie kilku miejsc świadczenia pracy. Każdorazowo jednak powinno być to uzasadnione specyfiką i charakterem świadczenia konkretnej pracy.

 

Jeżeli więc wskazanie w umowie o pracę jako miejsca świadczenia pracy zarówno siedziby spółki jak i miejsca zamieszkania pracownika jest uzasadnione charakterem świadczenia pracy, proponowany przez Pana zapis w ujęciu przepisów o wskazywaniu miejsca świadczenia pracy jest poprawny.

 

Zachodzą jednak poważne wątpliwości, czy w ujęciu przepisów o telepracy proponowany przez Pana zapis mógłby zostać zaakceptowany.

 

Zgodnie z art. 675 K.p. praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).

 

Każda praca wykonywana w takim charakterze powinna spełniać określone wymogi wskazane w ustawie.

 

W związku ze świadczeniem pracy przez telepracownika na pracodawcy ciąży szereg obowiązków.

 

Zgodnie z art. 67 ind. 11 K.p. pracodawca jest obowiązany:

 

„1) dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy, spełniający wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego,

2) ubezpieczyć sprzęt,

3) pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,

4) zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu”

 

– chyba że pracodawca i telepracownik postanowią inaczej, w odrębnej umowie, zgodnie z którą pracodawca i telepracownik mogą, określić:

 

„1) zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika, spełniającego wymagania określone w Kodeksie pracy,

2) zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy,

3) sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika”.

 

Ponadto na pracodawcy ciążą określone w ustawie obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Wprowadzenie proponowanego przez Pana zapisu do umowy o pracę, a następnie w konsekwencji wprowadzenie polecenia świadczenia przez pracownika pracy w domu, bez spełnienia warunków określonych w Kodeksie pracy dla telepracy, stanowić będzie ominięcie prawa pracy w zakresie świadczenia telepracy oraz ciężkie naruszenie praw pracownika przez pracodawcę.

 

W związku z powyższym sugeruję zrewidować tekst umowy w zakresie miejsca świadczenia pracy, ponieważ zapis we wskazanej formie, formalnie i tak nie będzie wystarczający do skierowania pracownika do pracy w miejscu zamieszkania.

 

Odnośnie telepracy pragnę wskazać, że dalece bezpieczniejsze od wskazywania w umowie ilości dni świadczonych w formie telepracy będzie każdorazowe wnioskowanie przez pracownika oraz polecanie przez pracodawcę wykonania pracy w domu.

 

We wniosku (poleceniu) tego typu strony mogłyby określić, przez ile godzin praca będzie świadczona w domu, w jakim terminie oraz w jaki sposób efekty prac będą przekazywane pracodawcy.

 

Rozwiązanie takie rozwiąże kwestię regularności wykonywania pracy oraz związane z tym wątpliwości kwalifikacyjne względem telepracy.

 

W ujęciu świadczenia pracy w domu oczywiście pojawiają się problemy ewidencjonowania czasu pracy (można rozwiązać je poprzez oświadczenie pracownika), kontroli pracownika, czy też ewentualnego wypadku przy pracy, jednakże kwestie tego typu należy rozpatrywać indywidualnie, w ujęciu całokształtu stanu faktycznego.

 

Na koniec dodam, że wskazując jako miejsce świadczenia pracy adres siedziby pracodawcy, trzeba się liczyć z faktem, że w razie zmiany adresu będzie trzeba dokonać zmiany umowy w drodze porozumienia stron, bądź wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus 3 =

»Podobne materiały

Zatajenie ciąży przed przedłużeniem umowy

Z końcem roku kończy mi się umowa o pracę na czas określony. Okazało się, że jestem w ciąży. Czy mogę to zataić przed pracodawcą, aby przedłożył mi umowę i czy nie będzie to dla mnie miało konsekwencji prawnych?

 

Czy w ciąży mogę mieć podwójny etat?

Niedawno zaszłam w ciążę. Przez okres studiów pracowałam tylko na umowach o dzieło. Teraz chciałabym znaleźć jak najlepsze rozwiązanie. Czy zatrudnienie w ciąży mnie np. przez mojego chłopaka (ojciec dziecka) jest możliwe? Czy w ciąży mogę mieć podwójny etat? Ile muszę przepracować przed pójściem na

 

Czy udostępnienie treści umowy jest złamaniem jej postanowień?

Czy dozwolony jest zapis następującej treści: „Strony postanawiają, że treść niniejszej umowy jest poufna. Wykonawca nie wyraża zgody na upowszechnianie kopiowanie przekazywanie i udostępnianie treści niniejszej umowy wraz z załącznikami które są integralną częścią. Uchybienie temu zapisowi pr

 

Błędy w umowie o pracę

W październiku podpisałam umowę o pracę, która zawiera błędy. Nieprawidłowo wpisano: datę zawarcia umowy, moje nazwisko, adres. Mam nazwisko dwuczłonowe, a w umowie widnieje tylko jeden człon. Jak sprostować błędy w umowie o pracę? Czy będę mogła bez problemów rozwiązać umowę albo pójść na zwolnieni

 

Zatrudnienie syna w spółce cywilnej

Posiadam z mężem spółkę cywilną. Czy spółka cywilna jako firma może zatrudnić na umowę o pracę na czas nieokreślony syna jako osobę współpracującą (kod 05 11 00), nie jako pracownika?

 

Podjęcie nowej pracy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

Ogłoszono upadłość spółdzielni jako zakładu pracy. Skrócono mi 3-miesięczny okres wypowiedzenia do jednego miesiąca. Mam zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. Czy mogę podjąć nową pracę w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy? Za skrócony okres przysługu

 

Zatrudnienie pracownika przez rolnika ryczałtowego

Czy rolnik ryczałtowy, który nie jest czynnym podatnikiem VAT, może zatrudnić pracownika do pracy w swoim gospodarstwie rolnym? Jeśli tak, to na jakich zasadach? Jakie umowy i składki go obowiązują?

 

Umowa w języku obcym

Problem dotyczy zawartego przeze mnie kontraktu menedżerskiego ze spółką z o.o. Umowa została sporządzona wyłącznie po angielsku. W umowie zawarte jest postanowienie, że tylko polska wersja językowa umowy jest prawnie wiążąca. Jednak ona w ogóle nie powstała. Ponieważ spółka jest firmą polską, moje

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »