Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można ubiegać się o skrócenie czasu zatrzymania prawa jazdy?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 05.11.2009

Zostałem skazany za naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Chciałbym wiedzieć, czy mogę wystąpić do sądu z wnioskiem o skrócenie czasu zatrzymania prawa jazdy do połowy, tzn. z dwóch lat do jednego roku. Czy jest to możliwe przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedź na Pana pytanie zacząć należy od wskazania, na czym polega instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego i jakie w związku z tym obowiązki ciążą na sprawcy przestępstwa.

 

Otóż zgodnie z przepisem art. 66 Kodeksu karnego sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Jednakże warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności (chyba że chodzi o sytuację, gdy pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, sprawca naprawił szkodę lub pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody – w takiej sytuacji warunkowe umorzenie może być zastosowane do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności).

 

Dalej należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 67 Kodeksu karnego warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Uprawomocnienie orzeczenia następuje z chwilą upływu terminu do wniesienia apelacji lub, jeżeli postępowanie toczyło się także w drugiej instancji, z chwilą wydania wyroku drugiej instancji.

 

Umorzenie postępowania może wiązać się z nałożeniem na skazanego pewnych obowiązków, do przestrzegania których osoba ta jest zobowiązana w trakcie okresu próby, a także nałożenia pewnych zakazów. I tak umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

 

Ponadto, umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości lub w części, może również na niego nałożyć określone w ustawie obowiązki i oprócz tego orzec świadczenie pieniężne oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast orzeczenie przez sąd tego zakazu jest obowiązkowe w przypadku, gdy sprawca w czasie popełnienia przestępstwa m.in. był w stanie nietrzeźwości.

 

Wskazać należy, iż środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów sąd może orzec na okres wynoszący od jednego roku do lat dziesięciu.

 

Odnosząc się do Pana pytania, co do możliwości skrócenia okresu, na jaki orzeczono wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów, wskazać należy, iż co do zasady możliwość ubiegania się o skrócenie okresu obowiązywania środków karnych istnieje, a sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środek karny, uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

 

Jednakże w Pana sytuacji sprawa ma się odmiennie, gdyż zgodnie ze szczególnym przepisem § 2 art. 84 Kodeksu karnego instytucji skrócenia okresu nałożonych środków karnych nie stosuje się wobec sprawcy przestępstwa, który przestępstwo to popełnił m.in. znajdując się pod wpływem alkoholu.

 

Dlatego też podsumowując, wskazać należy, iż niestety w Pana sytuacji przepisy szczególne wyłączają możliwości skrócenia okresu nałożonego na Pana zakazu prowadzenia pojazdów, a okres ten upłynie dopiero po dwóch latach od uprawomocnienia się wydanego w Pana sprawie wyroku karnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II minus 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »