Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.12.2015

Czy można starać się o skrócenie okresu kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, np. po odbyciu 2/3 kary? Prawo jazdy zostało zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu, wcześniej nie byłem karany.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.).

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, że orzekając zakaz określony w art. 42 K.k. (zakaz prowadzenia pojazdów), sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie. Innymi słowy zwrot dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu mechanicznego dokonany w toku postępowania przygotowawczego podlega zaliczeniu na poczet orzeczonego przez sąd w wyroku karnym środka karnego. Nie wspomina Pan nic o zaliczeniu na poczet kary okresu zatrzymania prawa jazdy w postępowaniu przygotowawczym, co czynione jest powszechnie. Zasadnym jest zatem zapoznanie się z wyrokiem, celem dokładnego przeanalizowania jego treści pod kątem ewentualnego zaliczenia uprzedniego zatrzymania na poczet orzeczonego środka karnego.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest przepis art. 84 K.k., zgodnie z którym:

 

Art. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2-3 orzeczono na podstawie art. 41 § 1a, art. 41a § 3 albo art. 42 § 2 lub 3.

§ 3. Sąd może zwolnić skazanego z obowiązku orzeczonego na podstawie art. 41b § 5 lub 7 po upływie połowy okresu, na który go orzeczono, jeżeli obowiązek był stosowany przynajmniej przez rok, a zachowanie skazanego wskazuje, że dalsze stosowanie obowiązku nie jest niezbędne do spełnienia celów środka karnego.”

 

Zakaz prowadzenia pojazdów ustawodawca ustanowił w art. 39 pkt 3 K.k. Jednak z Pańskiego opisu wynika, że dopuścił się Pan czynu, o którym mowa w art. 178a § 1 K.k., zatem zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na podstawie art. 42 § 2 K.k (którego treść § 1 została już wyżej przywoła).

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 84 § 2 K.k. nie jest zatem możliwe uznanie środka karnego, jakim jest zakaz prowadzenia pojazdów, za wykonane po upływie połowy okresu, na który został orzeczony.

 

Nie ma przy tym przepisie miejsca na wykładnię prawa, albowiem treść przepisu jest jasna i nie wywołuje żadnych wątpliwości. Wskazać zatem należy, iż w chwili obecnej ustawodawca nie przewiduje możliwości poddania sprawcy czynu z art. 178a § 1 K.k. próbie w zakresie środków karnych.

 

Pozwolę sobie nadto z ostrożności wskazać na treść art. 244 K.k., zgodnie z którym:

 

„Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

 

Innymi słowy złamanie zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo stypizowane w art. 244 K.k. i podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 2 =

»Podobne materiały

Związek partnerski a odmowa zgody na widzenie w zakładzie karnym

Mój partner przebywa w zakładzie karnym. Mimo dwukrotnej pisemnej prośby nie otrzymałem zgody na widzenie. Wiem, że w świetle prawa nie jesteśmy rodziną, ale czy dyrekcja zakładu karnego na pewno postępuje zgodnie z przepisami? W jaki sposób są uregulowane kwestie odwiedzin w więzieniu przez osoby p

 

Przedterminowe zwolnienie

Mój brat został skazany dwoma prawomocnymi wyrokami – pierwszy (10 miesięcy pozbawienia wolności) został odwieszony po tym, jak brat ponownie popełnił to samo przestępstwo (drugi wyrok to kolejne 10 miesięcy więzienia). Czy brat może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?

 

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Otrzymałem z sądu wezwanie do stawienia się w areszcie w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę. Czy jeśli zapłacę grzywnę, to zostanę zwolniony z odbycia kary pozbawienia wolności?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »