Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

Autor: Tomasz Libik • Opublikowane: 29.09.2010

Jeżeli pracuję już ponad 3 lata i obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia, to czy istnieje możliwość skrócenia go? Jeżeli tak, to do jakiego minimalnie czasu i od kogo to zależy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego, jest Pan zatrudniony u pracodawcy na umowę na czas nieokreślony przez ponad 3 lata.

 

Zgodnie z powyższym na mocy art. 30 § 1 w związku z art. 36 Kodeksu pracy, Pańska umowa o pracę może być rozwiązana:

 

  1. na mocy porozumienia stron,
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

 

Aby doszło do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, zakładając, że brak jest przesłanek do rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia (z winy pracodawcy lub pracownika), najbardziej odpowiednią formą byłoby rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron stanowi bilateralną (dwustronną) umowę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

 

Stosunek pracy w takim przypadku rozwiązywany jest na warunkach określonych w porozumieniu.

 

O ile postanowienia umowy nie są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego ani ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa (art. 8 Kodeksu pracy), o tyle mogą one w dowolny sposób kreować rozwiązanie stosunku pracy, w tym obiektywnie na niekorzyść pracownika (ze skróceniem okresu wypowiedzenia).

 

Tym samym jednym z postanowień porozumienia może być rozwiązanie umowy z krótszym okresem wypowiedzenia bądź nawet bez tego okresu.

 

Jeżeli pracownik lub pracodawca zdecydowałby się rozwiązać umowę w drodze wypowiedzenia, z mocy prawa przewidziany jest okres wypowiedzenia w wymiarze określonym w ustawie. Dla Pana stażu pracy, zgodnie z art. 36 Kodeksu pracy, jest to 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

 

Rozwiązanie umowy w drodze wypowiedzenia nie oznacza jednocześnie, że niedopuszczalne jest skrócenie okresu wypowiedzenia.

 

Ze względu na charakter rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia, które jest jednostronnym oświadczeniem woli strony wypowiadającej umowę, do skrócenia okresu wypowiedzenia konieczna jest zgoda drugiej strony wyrażona w tej samej formie, jaka jest przewidziana dla rozwiązania umowy (tj. w formie pisemnej).

 

Formalnie jedna ze stron powinna złożyć wniosek (propozycję) rozwiązania umowy w terminie wcześniejszym, niż wynika to z Kodeksu pracy, który to wniosek (jeżeli byłby zaakceptowany) powinien stanowić kanwę dla pisemnego porozumienia o skróceniu okresu wypowiedzenia.

 

Wskazana zgoda przyjęłaby formę porozumienia stron, które nie zmieniłoby jednocześnie charakteru rozwiązania umowy. Nadal umowa rozwiązana by była w drodze wypowiedzenia, jednakże za skróconym okresem zgodnie z porozumieniem.

 

W sytuacjach typowych, w których nie mamy do czynienia z rozwiązaniem pracodawcy, przejęciem go przez inny podmiot bądź inną sytuacją mogącą w sposób szczególny wpływać na jego sytuację prawną, brak jest podstaw do skrócenia okresu wypowiedzenia w innym trybie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 0 =

»Podobne materiały

Zmiana właściciela firmy i odejście pracownika, czy należy się odprawa?

W związku z przejęciem przeze mnie firmy ojca na zasadach art. 23[1] K.p. jeden z pracowników nie przyjął zaproponowanych nowych warunków pracy, pomimo że warunki się nie zmieniły. Czy pracownikowi temu przysługuje odprawa? W jakim terminie powinna zostać rozwiązana z nim umowa o pracę?

 

Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy

Jestem zatrudniony na umowę o pracę od 6 lat. Ponieważ zmieniam miejsce zamieszkania, postanowiłem porozmawiać z pracodawcą o umożliwieniu przejścia do pracy w spółce z tej samej grupy kapitałowej w trybie art. 1741 K.p. Okres urlopu bezpłatnego na czas wykonywania pracy u innego pracodawcy wynosi 2

 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i odprawa dla pracownika

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, który chce rozwiązać umowę z pracodawcą na mocy porozumienia stron lub z zachowaniem obowiązującego go okresu wypowiedzenia, należy się odprawa?

 

Jakie są skutki prawne porzucenia pracy?

Jakie będą skutki prawne w sytuacji, gdy pracownik, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, porzuci pracę bez wypowiedzenia umowy? Dodam, że chodzi o pracownika, który poza pracą na etat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Co zrobić, aby spółka nie była w stanie zawieszenia, lecz została zlikwidowana?

Posiadam spółkę z o.o., w której mam 100% udziałów i jestem prezesem jednoosobowego zarządu. Spółka jest od 2009 r. zawieszona, a konkretnie to zawieszenie jest odnawiane co 2 lata. Spółka posiada niespłacone należności publiczno-prawne, a także cywilne. Wszelkie terminy przeniesienia odpowiedzialno

 

Spóźnienie zgłoszenia darowizny od rodziców do urzędu skarbowego

Dostałem darowiznę pieniężną od rodziców (200 tys. zł). Podpisałem z nimi na tę okoliczność umowę darowizny. Spóźniłem się o tydzień ze zgłoszeniem tego faktu do urzędu skarbowego i teraz muszę zapłacić 7% podatek. Czy mam jeszcze szanse na skorzystanie ze zwolnienia?

 

Działalność gospodarcza na rencie a składki ZUS

Otrzymałem rentę z KRUS-u na dwa lata, a jestem 7 miesięcy przed ukończeniem 65 lat, kiedy to uzyskam prawa do emerytury z ZUS-u, ponieważ większość lat pracy mam jako działalność gospodarczą i ubezpieczony byłem w ZUS-ie. Czy teraz będąc na rencie, otwierając działalność gospodarczą pozarolniczą i

 

Najem mieszkania komunalnego a wysokie zarobki

Mieszkam w mieszkaniu komunalnym, którego najemcą była moja mama, która zmarła dwa miesiące temu. Chciałabym wejść w prawa najemcy. Dodam, że według ustawy spełniam wszystkie warunki (jestem zameldowana i mieszkam w tym mieszkaniu i od urodzenia, czyli 35 lat, nie mam innych nieruchomości). Mam jedn

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »