.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwe jest wycofanie licytacji przed uprawomocnieniem wyroku?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 28.04.2015

Moje mieszkanie zostało zlicytowane kilka dni temu, za 5 dni wyrok się uprawomocni. Czy możliwe jest wycofanie licytacji przed uprawomocnieniem wyroku, jeśli zapłaciłbym zadłużenie komornikowi na tym etapie? Z jakimi kosztami to się wiąże?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ze stanu faktycznego domniemywam, że doszło do przybicia, tj. znalazł się oferent proponujący cenę przedstawioną w trakcie licytacji. Postanowienie o przybiciu należy do orzeczeń podlegających zaskarżeniu w toku instancji. Zgodnie bowiem z treścią art. 997 Kodeksu cywilnego „na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być takie uchybienia przepisów postępowania, które nie naruszają praw skarżącego”.

 

Podstawa zażalenia, jaką jest naruszenie praw skarżącego, ogranicza się do naruszenia przepisów na etapie zawiadomienia o licytacji, toku jej prowadzenia i samego przybicia, natomiast nie odnosi się do wcześniejszych faz postępowania egzekucyjnego (post. Sądu Najwyższego z 11 lutego 2000 r., sygn. akt III CKN 1072/99, LexPolonica nr 345252, OSNC 2000, nr 9, poz. 160). Uzasadniając to stanowisko, Sąd Najwyższy trafnie odwołał się do uregulowań, z których wynika, że przedmiotem zaskarżenia przez uczestników postępowania mogą być tylko uchybienia popełnione przez organ egzekucyjny na kolejnym etapie postępowania. Nie można zatem za każdym razem kwestionować czynności dokonanych w poprzednich fazach egzekucji.

 

Wreszcie na podstawie art. 1027 § 2 zarzuty można zgłaszać jedynie przeciwko planowi podziału, co oznacza, że kwestionowanie czynności ze wcześniejszych etapów postępowania jest niedopuszczalne. Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że przeciwna interpretacja art. 997, dopuszczająca możliwość powoływania w zażaleniu uchybień z całego dotychczasowego postępowania egzekucyjnego, prowadziłaby do sprzeczności art. 997 z art. 991, który pozwala sądowi odmówić przybicia tylko z powodu braku doręczenia zawiadomienia o licytacji oraz naruszenia przepisów postępowania w toku jej trwania. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia co do przybicia, a w przypadku, gdy zostało ono wydane na posiedzeniu niejawnym – od dnia doręczenia osobom uprawnionym (art. 394 § 2 w zw. z art. 13 § 2 oraz art. 996).

 

Bez znaczenia jest, w świetle art. 363 § 1, jest, czy w okresie biegu terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o przybiciu istniały okoliczności mogące mieć wpływ na kwestię udzielenia przybicia za określoną cenę, jeśli okoliczności te nie zostały podniesione w wyniku złożenia środka zaskarżenia; w razie niezaskarżenia postanowienia o przybiciu za cenę wynikającą z opisu oszacowania nabiera ono waloru prawomocności (post. SN z 5 stycznia 2001 r., sygn. akt I CKN 1166/00, LexPolonica nr 385102).

Od prawomocnego postanowienia sądu drugiej instancji co do przybicia przysługuje skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (post. SN z 5 lipca 2006 r., sygn. akt IV CNP 25/06, LexPolonica nr 420131, OSNC 2007, nr 3, poz. 48 oraz OSP 2007, nr 6, poz. 68 z aprobującą glosą F. Zedlera). Zob. też uwagę 6 do art. 770 oraz uwagę 9 do art. 7674.

 

Powyżej przedstawione działania mogą wstrzymać na dość długi okres wykonania postanowienia.

 

Odnosząc się do najistotniejszej dla Pana kwestii, wyjaśniam, iż ustawodawca przewidział możliwość wstrzymania (umorzenia postępowania), ale do czasu trwania przetargu. Mówi o tym treść art. 981: „jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

 

Dłużnik może w trakcie przetargu zaspokoić wierzyciela”. Jeżeli uczyni to przed zamknięciem przetargu (por. uwagi do art. 980), komornik umorzy egzekucję. Jeżeli egzekucja prowadzona jest na rzecz wielu wierzycieli, do umorzenia egzekucji z nieruchomości potrzebne jest zaspokojenie każdego z nich. Do umorzenia postępowania jednak konieczne jest faktyczne uiszczenie należności wraz z kosztami, a nie tylko oświadczenie o zamiarze jej uiszczenia.

 

Należność powinna zostać uiszczona do rąk komornika. Uiszczenie należności do rąk wierzyciela stwarza sytuację przewidzianą w art. 822. Wierzyciel po zaspokojeniu długu powinien zatem złożyć wniosek o umorzenie egzekucji (art. 825 pkt 1), jeśli tego nie uczyni, komornik podejmuje dalsze czynności egzekucyjne. Dłużnikowi w takiej sytuacji przysługuje wniosek o wstrzymanie egzekucji na podstawie art. 822, a następnie powództwo z art. 840.

 

Stosownie do art. 981 dłużnik wezwany do spełnienia świadczenia przez komornika w trybie art. 923 ma możliwość zapobieżenia sprzedaży licytacyjnej tylko do zamknięcia przetargu. Jest to końcowy termin, w którym dłużnik może przez zapłatę długu i kosztów postępowania spowodować umorzenie egzekucji z nieruchomości (postanowienie SN z 9 sierpnia 2000 r., sygn. akt I CKN 761/00, LexPolonica nr 347732, RPr. 2001, nr 1, s. 120).

 

Zamknięcie licytacji (przetargu) stanowi końcowy termin do wpłaty środków. Tak wygląda to jednak od strony formalnej. W praktyce uczestniczyłem w różnych sytuacjach – w jednej ze spraw, którą prowadziłem, mimo przybicia sąd nakłonił nabywcę i wierzyciela do odstąpienia od realizacji licytacji. Proszę w pierwszym rzędzie niezwłocznie skontaktować się z wierzycielem – być może ma także dane nabywcy. Konieczne będzie zaskarżenie postanowienia o przybiciu – da to czas na prowadzenie rozmów, które mogę skończyć się dla Pana sukcesem.

 

Praktyka znacznie odbiega od uregulowań prawno-formalnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »