Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwe jest wycofanie licytacji przed uprawomocnieniem wyroku?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 28.04.2015

Moje mieszkanie zostało zlicytowane kilka dni temu, za 5 dni wyrok się uprawomocni. Czy możliwe jest wycofanie licytacji przed uprawomocnieniem wyroku, jeśli zapłaciłbym zadłużenie komornikowi na tym etapie? Z jakimi kosztami to się wiąże?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ze stanu faktycznego domniemywam, że doszło do przybicia, tj. znalazł się oferent proponujący cenę przedstawioną w trakcie licytacji. Postanowienie o przybiciu należy do orzeczeń podlegających zaskarżeniu w toku instancji. Zgodnie bowiem z treścią art. 997 Kodeksu cywilnego „na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być takie uchybienia przepisów postępowania, które nie naruszają praw skarżącego”.

 

Podstawa zażalenia, jaką jest naruszenie praw skarżącego, ogranicza się do naruszenia przepisów na etapie zawiadomienia o licytacji, toku jej prowadzenia i samego przybicia, natomiast nie odnosi się do wcześniejszych faz postępowania egzekucyjnego (post. Sądu Najwyższego z 11 lutego 2000 r., sygn. akt III CKN 1072/99, LexPolonica nr 345252, OSNC 2000, nr 9, poz. 160). Uzasadniając to stanowisko, Sąd Najwyższy trafnie odwołał się do uregulowań, z których wynika, że przedmiotem zaskarżenia przez uczestników postępowania mogą być tylko uchybienia popełnione przez organ egzekucyjny na kolejnym etapie postępowania. Nie można zatem za każdym razem kwestionować czynności dokonanych w poprzednich fazach egzekucji.

 

Wreszcie na podstawie art. 1027 § 2 zarzuty można zgłaszać jedynie przeciwko planowi podziału, co oznacza, że kwestionowanie czynności ze wcześniejszych etapów postępowania jest niedopuszczalne. Sąd Najwyższy wskazał ponadto, że przeciwna interpretacja art. 997, dopuszczająca możliwość powoływania w zażaleniu uchybień z całego dotychczasowego postępowania egzekucyjnego, prowadziłaby do sprzeczności art. 997 z art. 991, który pozwala sądowi odmówić przybicia tylko z powodu braku doręczenia zawiadomienia o licytacji oraz naruszenia przepisów postępowania w toku jej trwania. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia co do przybicia, a w przypadku, gdy zostało ono wydane na posiedzeniu niejawnym – od dnia doręczenia osobom uprawnionym (art. 394 § 2 w zw. z art. 13 § 2 oraz art. 996).

 

Bez znaczenia jest, w świetle art. 363 § 1, jest, czy w okresie biegu terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o przybiciu istniały okoliczności mogące mieć wpływ na kwestię udzielenia przybicia za określoną cenę, jeśli okoliczności te nie zostały podniesione w wyniku złożenia środka zaskarżenia; w razie niezaskarżenia postanowienia o przybiciu za cenę wynikającą z opisu oszacowania nabiera ono waloru prawomocności (post. SN z 5 stycznia 2001 r., sygn. akt I CKN 1166/00, LexPolonica nr 385102).

Od prawomocnego postanowienia sądu drugiej instancji co do przybicia przysługuje skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem (post. SN z 5 lipca 2006 r., sygn. akt IV CNP 25/06, LexPolonica nr 420131, OSNC 2007, nr 3, poz. 48 oraz OSP 2007, nr 6, poz. 68 z aprobującą glosą F. Zedlera). Zob. też uwagę 6 do art. 770 oraz uwagę 9 do art. 7674.

 

Powyżej przedstawione działania mogą wstrzymać na dość długi okres wykonania postanowienia.

 

Odnosząc się do najistotniejszej dla Pana kwestii, wyjaśniam, iż ustawodawca przewidział możliwość wstrzymania (umorzenia postępowania), ale do czasu trwania przetargu. Mówi o tym treść art. 981: „jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.

 

Dłużnik może w trakcie przetargu zaspokoić wierzyciela”. Jeżeli uczyni to przed zamknięciem przetargu (por. uwagi do art. 980), komornik umorzy egzekucję. Jeżeli egzekucja prowadzona jest na rzecz wielu wierzycieli, do umorzenia egzekucji z nieruchomości potrzebne jest zaspokojenie każdego z nich. Do umorzenia postępowania jednak konieczne jest faktyczne uiszczenie należności wraz z kosztami, a nie tylko oświadczenie o zamiarze jej uiszczenia.

 

Należność powinna zostać uiszczona do rąk komornika. Uiszczenie należności do rąk wierzyciela stwarza sytuację przewidzianą w art. 822. Wierzyciel po zaspokojeniu długu powinien zatem złożyć wniosek o umorzenie egzekucji (art. 825 pkt 1), jeśli tego nie uczyni, komornik podejmuje dalsze czynności egzekucyjne. Dłużnikowi w takiej sytuacji przysługuje wniosek o wstrzymanie egzekucji na podstawie art. 822, a następnie powództwo z art. 840.

 

Stosownie do art. 981 dłużnik wezwany do spełnienia świadczenia przez komornika w trybie art. 923 ma możliwość zapobieżenia sprzedaży licytacyjnej tylko do zamknięcia przetargu. Jest to końcowy termin, w którym dłużnik może przez zapłatę długu i kosztów postępowania spowodować umorzenie egzekucji z nieruchomości (postanowienie SN z 9 sierpnia 2000 r., sygn. akt I CKN 761/00, LexPolonica nr 347732, RPr. 2001, nr 1, s. 120).

 

Zamknięcie licytacji (przetargu) stanowi końcowy termin do wpłaty środków. Tak wygląda to jednak od strony formalnej. W praktyce uczestniczyłem w różnych sytuacjach – w jednej ze spraw, którą prowadziłem, mimo przybicia sąd nakłonił nabywcę i wierzyciela do odstąpienia od realizacji licytacji. Proszę w pierwszym rzędzie niezwłocznie skontaktować się z wierzycielem – być może ma także dane nabywcy. Konieczne będzie zaskarżenie postanowienia o przybiciu – da to czas na prowadzenie rozmów, które mogę skończyć się dla Pana sukcesem.

 

Praktyka znacznie odbiega od uregulowań prawno-formalnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus III =

»Podobne materiały

Otrzymanie kluczy do mieszkania po licytacji komorniczej

Wygrałam licytację komorniczą mieszkania. Nie otrzymałam wciąż wezwania do zapłaty (wiem, że nie ma zażaleń od dłużników). Jaki czas ma na to sąd? Wiem, że mieszkanie jest puste. Czy jak otrzymam postanowienie o własności, mogę tam pójść i samodzielnie dokonać wymiany zamków? Zapewne dłużnicy nie bę

 

Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy

Sklep uznał moją reklamację wersalki. Od tego czasu minęły ponad 4 tygodnie, a ja nadal nie mam nowej wersalki. Podobno czekają na dostawę i w związku z tym zbywają mnie kolejnymi datami. Czy w tej sytuacji mogę odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy?

 

Wyrok sądowy a służba w wojsku

W 2004 r. syn był biernym świadkiem bójki swojego kolegi z innym rówieśnikiem. W październiku 2004 r. wydano wyrok zaoczny: 8 miesięcy ograniczenia wolności i wykonywanie w tym czasie prac społecznych. Syn bał się o całej sprawie poinformować nas, rodziców, i nie wiedział, że może złożyć odwołanie o

 

Rozgraniczenie - granica w budynku

Parę lat temu na mojej działce robiono wznowienie granic i okazało się, że sąsiedni budynek jest ok. 30 cm na mojej działce i do tego budynku przylega opaska ok 1 m. Całość na długości 15 m. Właściciel tego budynku zamierza przeprowadzić rozgraniczenie działki. Geodeta, który będzie robił rozgranicz

 

Kolejna kadencja dyrektora szkoły bez konkursu

Jestem dyrektorem szkoły od pięciu lat. W tym roku kończy mi się kadencja. Organ prowadzący chce mi powierzyć tę funkcję bez konkursu na kolejne 5 lat. Czy ma takie prawo, jeżeli pięć lat temu organ prowadzący ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora, a do konkursu zgłosił się tylko jeden kandydat i

 

Opodatkowanie wynagrodzenia prezesa spółki będącego wspólnikiem

Mam pytanie o opodatkowanie wynagrodzenia prezesa spółki będącego wspólnikiem i pełniącego funkcję na podstawie powołania przez zgromadzenie wspólników. Spółka, mając problemy finansowe, nie wypłacała mu wynagrodzenia przez trzy lata. Obecnie zgromadzenie postanowiło podjąć uchwałę o ustaleniu mu wy

 

Kara za niezgłoszenie wynajmu mieszkania w urzędzie skarbowym

Przez rok wynajmowałem dwóm studentkom mieszkanie (wykupiłem to mieszkanie od spółdzielni 20 lat temu). Umowa zawarta była jednak tylko pomiędzy mną a jedną z wynajmujących (opłaty dziewczęta dzieliły między sobą). We wrześniu zadzwonili do mnie rodzicie tej drugiej studentki z żądaniem zw

 

Ogródek przydomowy we wspólnocie

Mam zamiar kupić mieszkanie wraz z prawem wyłącznego korzystania do przynależnego do niego ogródka przydomowego (ogródek jest na mapie osiedla). Czy ogródek ten stanowi część wspólną terenu wspólnoty? Czy będę go mogła zagospodarować po swojemu?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »