.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy możliwe jest przeniesienie umowy najmu mieszkania komunalnego?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 20.02.2015

Ja i mąż nie mieszkamy w wynajmowanym od miasta lokalu komunalnym. Pracujemy za granicą od kilku lat, ale nie wymeldowaliśmy się. Ostatnio władze miejskie dowiedziały się, że mieszkanie zajmują tylko dzieci. Obawiamy się wymeldowania z przymusu. Czy możliwe jest w tej sytuacji przeniesienie umowy najmu np. na naszą córkę, która jest pełnoletnia i mieszka w tym lokalu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące najmu lokalu mieszkalnych uregulowane są dwutorowo – w Kodeksie cywilnym, jak również w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Obowiązujące prawo w żadnym jednak miejscu nie reguluje kwestii zmiany głównego najemcy lokalu komunalnego za życia dotychczasowego głównego najemcy.

 

Przepisy Kodeksu cywilnego regulują jedynie sytuację wstąpienia w stosunek najmu przez spadkobierców dotychczasowego najemcy z chwila jego śmierci. W przypadku śmierci głównego najemcy w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą (art. 691). W takiej sytuacji zmiana osoby głównego najemcy następuje zawsze z mocy prawa, bez możliwości sprzeciwienia się temu przez właściciela lokalu.

 

Niestety ustawodawca nie uregulował zasad, na jakich może dojść do zamiany dotychczasowego najemcy, na nowego, jeszcze za jego życia. Ustawodawca stwierdził jedynie, że gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy, aby tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, do czego zobowiązuje je art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. W tym celu rada gminy właściwa dla miejscowości, w której znajduje się Państwa lokal zobowiązana jest uchwalić:

 

 1. wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz
 2. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.

 

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:

 

 • prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
 • analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,
 • planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
 • zasady polityki czynszowej,
 • sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach,
 • źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,
 • wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,
 • opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:

  1. niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
  2. planowaną sprzedaż lokali.

 

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w szczególności:

 

 • wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;
 • warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
 • kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
 • warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
 • tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej;
 • zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
 • kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

 

Oznacza to, że każdorazowo to gminy samodzielnie ustalają, czy możliwe jest przeniesienie najmu na nowego najemcę, czyli Państwa córką za życia dotychczasowego najemcy głównego – Pani i męża. Jeżeli uchwała obowiązująca w Państwa mieści przewiduje taką możliwość, a Państwo spełnią wszystkie kryteria przewidziane w tejże uchwale, to córka będzie mogła zostać głównym najemcą lokalu. W tym jednak celu muszą się Państwo zapoznać z obowiązującą uchwałą rady gminy, jak również wystąpić z pisemnym wnioskiem do gminy. Niestety nie ma możliwości przymuszenia gminy do wyrażenia zgody na zmianę najemcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 - X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »