.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy mogę zostać oskarżycielem posiłkowym?

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 10.10.2014

Czy mogę zostać oskarżycielem posiłkowym w sprawie o morderstwo? Ofiarą jest mój brat, natomiast sprawcą – jego żona.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Instytucja „oskarżyciela posiłkowego” uregulowana jest w rozdziale 5 Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555). W niniejszej sprawie istotny jest poniżej cytowany przepis:

 

„Art. 53. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego”.

 

Istotne w tym momencie jest przywołanie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 listopada 1978 r. (IV KR 299/78), w którym stwierdzono, iż:

 

„Prawo do udziału w procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego przysługuje pokrzywdzonemu (art. 44 k.p.k.), a w razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać jego małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba przysposabiająca i przysposobiona (art. 43 k.p.k.)”.

 

Innymi słowy, w przywołanym przez Pana stanie faktycznym ma Pan pełne prawo występować w roli oskarżyciela posiłkowego na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego.

 

Dla uzupełnienia przywołam te najważniejsze z nich (przy czym proszę w tym momencie pamiętać, że Pan wstępuje w prawa „pokrzywdzonego” zgodnie z powyżej przytoczonym postanowieniem SN):

 

„Art. 54. § 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

 

§ 2. Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego”.

 

„Art. 55. § 1. W razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. Przepis art. 488 § 2 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 339 § 3 pkt 4 i art. 397 nie stosuje się.

 

§ 2. Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 i 333 § 1.

 

§ 3. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania.

 

§ 4. W sprawie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego może brać udział również prokurator”.

 

Ustawa nie wymaga szczególnej formy oświadczenia pokrzywdzonego, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W związku z tym może ono być złożone pisemnie albo ustnie do protokołu.

 

Oświadczenie pokrzywdzonego podlega jedynie kontroli formalnej: czy zostało złożone przez osobę uprawnioną i w przewidzianym terminie. W związku z terminem złożenia oświadczenia warto przypomnieć, że oskarżyciel publiczny (np. prokurator) o przesłaniu aktu oskarżenia do sądu zawiadamia także ujawnionego pokrzywdzonego, a ponadto ustawa nakłada na niego obowiązek pouczenia „w razie potrzeby” o prawie do zgłoszenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Potrzeba takiego pouczenia musi wynikać z konkretnych okoliczności sprawy, zwłaszcza gdy z aktywnego zachowania pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego można zasadnie wnosić o jego chęci (zamiarze) kontynuowania tej aktywności procesowej także w postępowaniu sądowym (bardzo zatem możliwe, że jeszcze otrzyma Pan stosowne zawiadomienie np. z prokuratury – tak czy inaczej, niezależnie od tego może Pan złożyć wspomniane oświadczenie o chęci występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl