.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 12.09.2014

Mieszkam razem z niepełnosprawną mamą emerytką (79 lat). Obecnie mama ma drugą grupę inwalidzką, ale istnieje możliwość uzyskania pierwszej grupy. Ja jestem bezrobotna. Mam 23-letni staż pracy. Czy mogę ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? Gdzie złożyć wniosek? Czy od takiego świadczenia odprowadzane są składki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) może się Pani ubiegać o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na matkę, bowiem jako córka należy Pani do grona innych osób (niż małżonek i rodzic), na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny. Wyjątkowo nie mogłaby Pani ubiegać się o świadczenie, gdyby sama Pani była zaliczona do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Warunkiem, którego trzeba spełnić, ubiegając się o świadczenie pielęgnacyjne, jest zgodnie z art. 17 ustawy rezygnacja przez Panią z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź też niepodejmowanie zatrudnienia, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

 

  1. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
  2. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Pani mama jest osobą legitymującą się orzeczeniem o drugiej grupie inwalidztwa, co oznacza, iż posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, w związku z tym nie jest spełniony stopień niepełnosprawności konieczny do przyznania świadczenia. Mimo że mama nie ma orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności, możliwe jest przyznanie świadczenia, pod warunkiem że w orzeczeniu o grupie ma wpisane, iż potrzebuje stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 

Pisze Pani, iż możliwe jest uzyskanie przez matkę pierwszej grupy inwalidztwa, tj. znacznego stopnia niepełnosprawności. Uzyskanie takiego oświadczenia spowoduje, iż zostanie spełniona najważniejsza przesłanka niezbędna do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

W art. 17 ustawodawca wskazał także na dwa różne stany faktyczne, których wystąpienie skutkuje przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego osobie ubiegającej się, tj. Pani. Pierwsza okoliczność to niepodjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez osobę legitymowaną, zaś druga okoliczność ma miejsce wtedy, gdy osoba legitymowana rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 lipca 2008 r. (sygn. akt I OSK 1364/07) stwierdził, iż w pierwszym przypadku chodzi o sytuację, kiedy osoba zainteresowana przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego nie pracuje i nie trudni się jakąkolwiek pracą zarobkową, czyli nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekować się dzieckiem, w drugim zaś, kiedy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem osoba zainteresowana uzyskaniem świadczenia rezygnuje z dotychczasowego sposobu aktywności zawodowej i zarobkowej.

 

W Pani sytuacji, tj. zarejestrowania jako osoby bezrobotnej, uznać należy, iż nie podejmuje Pani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką. Sam zaś fakt zarejestrowania w PUP stanowi jedynie, iż osoba taka znajduje się w ewidencji bezrobotnych. Składając wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, osoba bezrobotna, będąc z definicji jedynie „gotową do zatrudnienia”, jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), rezygnuje z tej gotowości, przez co także z potencjalnej pracy, którą dopiero mógłby zaproponować jej organ zatrudnienia.

 

Nie pisze Pani, czy mama jest mężatką oraz czy posiada Pani rodzeństwo. Jeżeli mąż mamy żyje, to musi Pani, składając wniosek, wykazać, iż nie jest on w stanie sprawować opieki nad żoną. W tym celu należy załączyć do wniosku oświadczenie ojca, iż nie sprawuje i nie będzie sprawować opieki nad żoną. Oświadczenie takie każda osoba składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany na mocy art. 23 ust. 5c do zawarcia w swoim oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli ma Pani rodzeństwo, to także ono musi złożyć takie oświadczenia.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy, składa się do organu, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne, czyli Pani.

 

Jeżeli organ poweźmie wątpliwości, czy faktycznie sprawuje Pani opiekę nad mamą, to będzie mógł przeprowadzić wywiad w celu zweryfikowania prawdziwości Pani twierdzeń lub też wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji. Podstawę do podjęcia takich działań przez organ daje art. 23 ust. 4aa i 5 ustawy.

 

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest raz w miesiącu w kwocie 520 zł*. Uprawnienie do pobierania świadczenia ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia (art. 24 ust. 4).

 

Podkreślić także należy, iż świadczenie to jest świadczeniem całkowicie niezależnym od zasiłku rodzinnego, dzięki czemu organ, wydając decyzję o przyznaniu zasiłku, nie bada Pani sytuacji dochodowej, a więc nie ma Pani obowiązku zmieszczenia się w ustawowo wskazanych progach dochodowych.

 

Do wniosku winna Pani załączyć zaświadczenie o niepełnosprawności mamy oraz oświadczenia innych członków rodziny, iż nie będą sprawować opieki nad mamą, a także dowód posiadania statusu osoby bezrobotnej (książeczka osoby bezrobotnej lub zaświadczenie wydane przez PUP).

 

W przypadku kłopotów z wypełnieniem wniosku pracownicy organów pomogą w jego wypełnieniu i udzielą koniecznych wskazówek.

 

W okresie otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego organ administracji jest zobowiązany zgłosić Panią do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, a także do ubezpieczenia zdrowotnego. Organ zobowiązany jest opłacać za Panią składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), odpowiednio dla kobiety 20-letniego i dla mężczyzny 25-letniego, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 18.05.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »