Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 12.09.2014

Mieszkam razem z niepełnosprawną mamą emerytką (79 lat). Obecnie mama ma drugą grupę inwalidzką, ale istnieje możliwość uzyskania pierwszej grupy. Ja jestem bezrobotna. Mam 23-letni staż pracy. Czy mogę ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne? Gdzie złożyć wniosek? Czy od takiego świadczenia odprowadzane są składki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) może się Pani ubiegać o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na matkę, bowiem jako córka należy Pani do grona innych osób (niż małżonek i rodzic), na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny. Wyjątkowo nie mogłaby Pani ubiegać się o świadczenie, gdyby sama Pani była zaliczona do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Warunkiem, którego trzeba spełnić, ubiegając się o świadczenie pielęgnacyjne, jest zgodnie z art. 17 ustawy rezygnacja przez Panią z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź też niepodejmowanie zatrudnienia, w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się:

 

  1. orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
  2. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Pani mama jest osobą legitymującą się orzeczeniem o drugiej grupie inwalidztwa, co oznacza, iż posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, w związku z tym nie jest spełniony stopień niepełnosprawności konieczny do przyznania świadczenia. Mimo że mama nie ma orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności, możliwe jest przyznanie świadczenia, pod warunkiem że w orzeczeniu o grupie ma wpisane, iż potrzebuje stałej lub długotrwałej opieki albo pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

 

Pisze Pani, iż możliwe jest uzyskanie przez matkę pierwszej grupy inwalidztwa, tj. znacznego stopnia niepełnosprawności. Uzyskanie takiego oświadczenia spowoduje, iż zostanie spełniona najważniejsza przesłanka niezbędna do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

 

W art. 17 ustawodawca wskazał także na dwa różne stany faktyczne, których wystąpienie skutkuje przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego osobie ubiegającej się, tj. Pani. Pierwsza okoliczność to niepodjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez osobę legitymowaną, zaś druga okoliczność ma miejsce wtedy, gdy osoba legitymowana rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 lipca 2008 r. (sygn. akt I OSK 1364/07) stwierdził, iż w pierwszym przypadku chodzi o sytuację, kiedy osoba zainteresowana przyznaniem świadczenia pielęgnacyjnego nie pracuje i nie trudni się jakąkolwiek pracą zarobkową, czyli nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekować się dzieckiem, w drugim zaś, kiedy z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem osoba zainteresowana uzyskaniem świadczenia rezygnuje z dotychczasowego sposobu aktywności zawodowej i zarobkowej.

 

W Pani sytuacji, tj. zarejestrowania jako osoby bezrobotnej, uznać należy, iż nie podejmuje Pani zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na konieczność sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką. Sam zaś fakt zarejestrowania w PUP stanowi jedynie, iż osoba taka znajduje się w ewidencji bezrobotnych. Składając wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, osoba bezrobotna, będąc z definicji jedynie „gotową do zatrudnienia”, jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.), rezygnuje z tej gotowości, przez co także z potencjalnej pracy, którą dopiero mógłby zaproponować jej organ zatrudnienia.

 

Nie pisze Pani, czy mama jest mężatką oraz czy posiada Pani rodzeństwo. Jeżeli mąż mamy żyje, to musi Pani, składając wniosek, wykazać, iż nie jest on w stanie sprawować opieki nad żoną. W tym celu należy załączyć do wniosku oświadczenie ojca, iż nie sprawuje i nie będzie sprawować opieki nad żoną. Oświadczenie takie każda osoba składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany na mocy art. 23 ust. 5c do zawarcia w swoim oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Za składanie fałszywych oświadczeń zgodnie z art. 233 § 6 Kodeksu karnego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli ma Pani rodzeństwo, to także ono musi złożyć takie oświadczenia.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy, składa się do organu, którym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne, czyli Pani.

 

Jeżeli organ poweźmie wątpliwości, czy faktycznie sprawuje Pani opiekę nad mamą, to będzie mógł przeprowadzić wywiad w celu zweryfikowania prawdziwości Pani twierdzeń lub też wystąpić do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji. Podstawę do podjęcia takich działań przez organ daje art. 23 ust. 4aa i 5 ustawy.

 

Świadczenie pielęgnacyjne wypłacane jest raz w miesiącu w kwocie 520 zł*. Uprawnienie do pobierania świadczenia ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia (art. 24 ust. 4).

 

Podkreślić także należy, iż świadczenie to jest świadczeniem całkowicie niezależnym od zasiłku rodzinnego, dzięki czemu organ, wydając decyzję o przyznaniu zasiłku, nie bada Pani sytuacji dochodowej, a więc nie ma Pani obowiązku zmieszczenia się w ustawowo wskazanych progach dochodowych.

 

Do wniosku winna Pani załączyć zaświadczenie o niepełnosprawności mamy oraz oświadczenia innych członków rodziny, iż nie będą sprawować opieki nad mamą, a także dowód posiadania statusu osoby bezrobotnej (książeczka osoby bezrobotnej lub zaświadczenie wydane przez PUP).

 

W przypadku kłopotów z wypełnieniem wniosku pracownicy organów pomogą w jego wypełnieniu i udzielą koniecznych wskazówek.

 

W okresie otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego organ administracji jest zobowiązany zgłosić Panią do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, a także do ubezpieczenia zdrowotnego. Organ zobowiązany jest opłacać za Panią składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), odpowiednio dla kobiety 20-letniego i dla mężczyzny 25-letniego, jednak nie dłużej niż przez 20 lat.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 18.05.2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 8 =

»Podobne materiały

Przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

Mój dziadek jest bardzo chory i wymaga stałej opieki. Muszę zrezygnować z pracy, aby móc się nim opiekować. Czy mogę ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Uczennica opiekująca się niepełnosprawnym dziadkiem a świadczenie pielęgnacyjne

Uczęszczam do szkoły średniej, jestem w klasie maturalnej. Od pewnego czasu zajmuję się dziadkiem, który jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Przez pół roku pobierałam z tego tytułu świadczenie, a teraz mi go odmówiono. MOPS uznał, że jako osoba ucząca się nie mogę

Przerwa w orzeczeniu o niepełnosprawności a zasiłek pielęgnacyjny

Otrzymuję zasiłek pielęgnacyjny, ponieważ mam orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, która powstała przed 21 rokiem życia. Orzeczenia były zawsze wystawiane okresowo. Mam obecnie 26 lat. Orzeczenie zostało przyznane do końca września 2013 r. Co się stanie, jeśli o
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »